[Home Page]

Řízení kvality v zeměměřictví: DIN EN ISO 9000 v novém hávu - od elementů k procesům

V prosinci 2000 byla jako plně přepracovaný svazek vydána norma DIN EN ISO 9001. Řada norem DIN EN ISO 9000 byla v uplynulých letech uznávána jako standard pro hospodárnost a kontrolu při zvyšování služebního výkonu a ukazuje se nyní v novém hávu. Změny jsou velmi rozsáhlé a sahají od čistě redakčních a technických přepracování k přepracováním podstaty. Vedle struktury a jednotlivého obsahu byla změněna a nově uspořádána terminologie. Tak bylo ulehčeno užití a upotřebitelnost a konkretizována návaznost na jiné normy a technická pravidla. Přitom nová norma požaduje podstatně diferencovanou definici firemních cílů, jakož i rozšířeného, na zákazníka orientovaného způsobu jednání s dodatečnými interními provozně hospodářskými ukazateli. Podstatným nedostatkem dosavadní řady norem bylo, že dokumentace provozně hospodářských etap nebyla prováděna v odpovídající chronologii celého procesu, nýbrž musela být připojena podle definovaných QM elementů.

V následujícím výkladu budou specifikovány jednotlivé hlavní změny normy, speciálně pro službu v zeměměřictví. Jednou z nejdůležitějších úloh v mobilním mapování je měření v reálném čase výšky platformy s kamerou a dalšími zařízeními s vyšší přesností.

Znaky "starého" souboru norem

Dosavadní soubor norem DIN EN ISO 9000 měl tendenci důsledně orientovat popisované uspořádání mezi dodavatelem, zákazníkem a službou na produkt. Kvalitativní schopnost podniku, a s tím spojené dosažení všech, s QM spojených rámcových podmínek, stavělo služební výkon, jako např. v zeměměřictví, před obtížně řešitelný úkol. Příklon jednotlivých formulací v rámci staré normy k výrazům, jako např. design nebo přezkoušení produktu, ukazoval na silnou orientaci na výrobní průmysl a formulace byly použitelné pro jiné oblasti pouze po důkladné interpretaci a přenosu ustanovení. Souhrnná dokumentace interních procesů nebyla normou požadována a nemusela také být popsána a zpracována. Norma byla omezena zejména na základní procesy a ty pak byly převážně nedostatečně dokumentovány.

Novela normy se zakládala na početných kritikách staré normy. Kritici jmenovali zvláště dosavadní nepřehledný obsah staré normy. Při více jak 1000 stránkách nebylo pro samotného znalce lehké se bez problémů v normě orientovat. Při takovém rozsahu informací bylo jen těžko možné poznat v normě detaily a jemnosti a využít jich. Nabídnutá dokumentace vedla nesporně k dalším bodům kritiky dosavadní normy. Jestliže někdo chtěl zavést přesnější řízení kvality, vznikl tomu odpovídající vysoký byrokratický náklad. Celková stavba DIN EN ISO 9000, orientovaná na prvky, nabízela pro neodborníky QM dokumentaci, která byla orientována na 20 prvků. Celkový pohled do vnitropodnikových struktur nebyl ve smyslu pravidel "staré normy" možný. To ovlivnilo nedostatečnou transparentnost vlastních úkolových procesů.

Jestliže se podíváme na tento kritický bod podrobněji, poznáme nedostatky aplikace staré skupiny norem přímo v komplexní oblasti zeměměřictví. Právě v zeměměřictví se opakují procesy často znovu a na různých rozhraních jsou požadovány transparentnost a informace. Dále musí být dokumentace pro vnitřní a vnější službu praktická a zaručit každodenní používání. Všechny tyto nároky může stará norma splnit jen nedostatečně nebo s velkým úsilím při její interpretaci. Pro uživatele byl takový výsledek přirozeně neuspokojivý, což vedlo k novelizaci normy k novému roku.

Verze normy DIN EN ISO 9000-2000

Se zavedením nové řady norem na počátku tohoto roku započaly rozsáhlé změny současných nadbytečných skupin norem. Dlouhodobá revize roku 2000 nahradila asi 25 současných řad norem a zavedla pouze čtyři nové řady norem. Došlo k zásadnímu přizpůsobení definovaných procedurálních a na zákazníka orientovaných obchodů v rámci normových definicí. Změna kvalitativní politiky byla provázena kontrolovaným průběhem operativně určených procesů v rámci organizace, kde informace ve formě čísel a dat jsou nyní přímo přiřazeny k zákazníkům a činnostem. Tak zvané podnikatelsky relevantní ukazatele zvýrazňují vypovídací podnikově hospodářské a na zákazníka orientované procesy a nabízejí tak lepší možnost vnitropodnikové kontroly. Nová norma jednoznačně vyjasňuje, že je základním prvkem řízení kvality struktury procesu současných podniků a dovoluje orientaci přímo v transparentních procesech. Striktní redakční ustanovení v nové normě neexistují a připouštějí tak volné zacházení a používání normy. Přímo v zeměměřictví existuje dostatek přezkoušení a kontrol vykonaných úkonů, což přirozeně je v pravidlech definováno jako tak zvané procesy.

S novelizací byla přání zákazníků postavena do středu podnikového úsilí. Zákazník, jako poslední součást účastnických procesů, očekává bezvadný výkon za přijatelnou cenu. Tento požadavek může však být splněn jen tehdy, jestliže ztráty v rámci procesu vytváření jsou minimalizovány a výdaje se tedy snižují. Transparentní řízení kvality umožňuje analýzu slabých míst a nabízí cílená opravná opatření. Pojem "dobré" chyby je v "nové" normě zesílen, zde prospěch z odhalené chyby nebo odchylky od požadovaného stavu je definován jako cíl budoucích úkonů. Zkusíme-li převést cíle podnikového vedení a zákazníky na společného jmenovatele, vznikne často pochybný kompromis. Periodickým oceněním instalovaného systému lze nalézt odchylky a zavést odpovídající opravná opatření. Odborníci QM nyní řeknou, že toto bylo možné právě se "starou" normou. To je správné, avšak praktičnost systému byla přímo u služby jako např. v zeměměřictví často jen nedostatečná nebo těžko interpretovatelná.

Nová norma je založena na třech základních krocích procesu:

Prostřední krok procesu lze rozdělit na další tři kroky: měření, analýza, zlepšení. Všechny operace jsou založeny na dotazu (požadavku) zákazníka a končí předáním, tj. výstupem požadovaného produktu zákazníkovi. Všechny zde proběhlé činnosti označuje nová norma jako základní proces. Základem pro provádění tohoto základního procesu je systematické školení personálu.

Také zde se v nové normě výrazně projevuje, že novela DIN EN ISO 9000 řady norem nově definuje význam nezbytného podnikového řízení v rámci QM systému. Spolupůsobení procesů, strukturování a definice rozhraní není dosud plně bráno v úvahu, což bude nyní dokumentováno v souvislosti s "novou" normou v rámci operativního řízení obchodního procesu. Využívání nové normy nabízí tedy přímo pro zeměměřictví nové vícevrstvé možnosti podnikově hospodářské revize stávajících struktur. Jedná se o praktické řešení pro oblast služby. Tak zachovává novelovaná norma rozsáhlé možnosti definovat interdisciplinární rozhraní v rámci zeměměřictví.

Závěr

Tvůrci nových norem mají skutečné problémy dosavadní řadu norem důsledně odstranit a celou normu podstatně orientovat na praxi. Cesta od prvků k procesům popisuje proto také nezbytnost obnovení stávajících struktur a dokumentací. Nezbytností zabezpečení schopnosti soutěže, a s tím související zabezpečení budoucnosti vlastních podnikatelů, nabízí nová norma ještě dodatečné možnosti vlastní podnikatelské řízení cenově příznivě optimalizovat a současně rozšířit podnikání více směrem k trhu. Význam řady DIN EN ISO 9000 bude v budoucnu mít při předávání objednávek pro zeměměřictví vyšší postavení než dosud. Se zavedením nové normy počátkem tohoto roku je také vyrovnána cesta pro malé a střední podniky tak, aby tuto normu mohly nákladově výhodně využívat. Nová norma nabízí dostatek možností a metod k vedení a "životu" na proces orientovaný obchod v rámci optimalizovaného řízení podniku.

Volker STAHL
Z časopisu AVN. Allg. Vermess.-Nachr.,
roč. 108, č. 8-9 (2001)
přeložil pro Novinky zeměměřické knihovny 5/2001 (VÚGTK)
P. Vyskočil
(zkráceno)

vyvěšeno: 5.února 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/2002.
[Server] [Novinky zeměměříčské knihovny] [Různé] [Pošta]