[Home Page]

Prvé poznatky z merania prístrojom Leica TCRM 1105

Pri výstavbe tunela pre Metro Praha, ale aj pri iných tunelových stavbách, vzniká potreba urýchlenia merania a tým skrátenia doby výstavby. Navyše dopravné tunelové stavby razené v plnom profile dosahujú priemerov väčších ako 5 metrov, čím je sťažené klasické meranie na odrazný terč. Tieto všetky nedostatky odstraňuje totálna motorizovaná stanica s bezhranolovým systémom merania dĺžok Leica TCRM 1105 z profesionálnej rady totálnych staníc TPS 1100.

Technické parametre

Podľa požiadaviek na presnosť merania je možný výber od 5" (15cc) presnosti - TCRM 1105 až po 1,5" (5cc) presnosť - TCRM 1101 a laserové meranie dĺžok v dosahu 80 m, 100 m príp. až 300 m.

Poznatky z merania na stavbe dvojkoľajného tunela pre Metro Praha v úseku Kobylisy-Ládví

Totálna stanica Leica TCRM 1105 s programovým vybavením PROWIN od švajčiarskej firmy Amberg spojuje výhody totálnej stanice s výhodami profileru do jedného spoľahlivého systému s výraznou redukciou ceny a váhy a hlavne pohodlnej obsluhy pre merača.

Pri razení dvojkoľajného tunela na trase IV. C1 pražského metra medzi stanicami Kobylisy a Ládví boli dané dve požiadavky na banského merača resp. geodeta v podzemí:

  1. zabezpečiť smer razenia
  2. kontrolovať tvar primárneho betónového ostenia.

Vzhľadom na tvar a rozmery tunela (elipsa šírky 10 m a výšky 7 m) bolo nevyhnutné nasadiť spomínaný profesionálny prístroj.

Zabezpečenie smeru razenia je vedené dvomi systémami:

  1. ručným meraním vzdialeností od dvoch smerových laserov
  2. priamym meraním radiálnych odchýliek oceľovej výstuže od teoretického profilu.

Pre ručné meranie je potrebné zamerať súradnice laserov a polohu laserovej stopy v čelbe a následne zabezpečiť smery lúčov zaisťovacími visiacimi závesmi - využitie programu referenčná priamka. Nasleduje výpočet vytyčovacích tabuliek (teoretických vzdialeností od laserov) a ich odovzdanie majstrom.

Priame meranie pozostáva z dvoch úkonov:

Voľné stanovisko je určované z odrazných značiek v strope, ktoré zároveň slúžia pre meranie deformácií primárneho ostenia tunela. Po zmeraní dvoch značiek je na ďalšiu zacielené automaticky (treba jemne doladiť) a po spustení výpočtu sú udané stredné chyby v polohe a výške stanoviska.

Po odsúhlasení chýb a zadaní stanoviska sa program automaticky prepne z merania na odraznú značku na ručné laserové meranie podrobných bodov oceľovej výstuže s možnosťou zviditeľnenia laserovej stopy. Spoluprácou merača a predáka (vedúceho razičskej partie) je oceľová výstuž dotvarovaná do definitívneho tvaru. Následným uložením merania na pamäťovú kartu je úkon ukončený. Spracovanie v programe PROSCAN a následné odovzdanie vytlačených výsledkov slúži partii razičov na usmernenie ďalšieho výrubu v čelbe.

Dôležitý poznatok: laserové meranie sa uskutočňuje aj pod tečúcou vodou!

Nevýhoda: potreba merača pri každom osadzovaní výstuže, t.j. aj v nočnej smene!

Kontrolné meranie tvaru primárneho betónového ostenia je vykonávané až po odoznení deformačných tlakov (cca 1 týždeň).

Po určení a zadaní stanoviska sa program automaticky prepína do režimu merania laserovým lúčom a uhlovo sa natočí do smeru normály osi tunela. V tomto referenčnom profile sa nastavujú hodnoty počiatočného a koncového uhla merania (určité obmedzenie v spodnej časti prístroja) a kroku merania - možnosť voľby medzi krokom uhlovým alebo vzdialenosťou medzi dvomi bodmi na ostení.

Spustením štartu je vykonávaná automatická registrácia merania do zvoleného súboru (max. 40). Po výbere masky je možné na displeji odčítavať okamžité odchýlky od zadaného teoretického prierezu. Ďalej je možné pokračovať meraním paralelných profilov v zadanej odľahlosti a to oboma smerni až do vzdialenosti 1,5 násobku priemeru diela alebo do maxima laserového lúča. Taktiež je možné nastaviť aj meranie profilu dna, čo referenčný profil neumožňuje. Po registrácii na pamäťovú kartu je možné výsledky zobraziť graficky na displeji, alebo ich ďalej spracovať programom PROSCAN a v reálnom čase vytlačiť na tlačiarni.

Výsledkom sú: merané súradnice (Y, X, Z) tvaru ostenia, odchýlky v tabuľkovom aj grafickom tvare, výpočet plochy nadvýlomu ako aj kubatúry nadvýlomu. Po konverzii z tvaru GSI do tvaru TXT (programom PROWIN) je možné ďalšie spracovanie v 3D.

Rýchlosť merania závisí od hustoty bodov v profile (25 bodov/cca 2 min.). Vybitie batérie následuje asi po troch trojhodinových cykloch - nabitie za 3 hodiny. Meranie prebieha aj cez tečúcu alebo stojacu vodu (zatiaľ pokusne cez stĺpec vody 3 - 5 cm).

Celkové hodnotenie: veľmi dobré, odpadá potreba figuranta, platí sa len za jeden systém namiesto dvoch, možnosť využitia aj na povrchu, nízka váha (6 kg), veľký 8riadkový displej. Leica TCRM 1105 preberá aj funkciu vytyčovacieho systému WINCATS, samozrejme že pri oboch systémoch je potrebná obsluha geodetom až do chvíle merania podrobných bodov, čo už zvládne aj majster alebo predák.

Ing. Miroslav Brindza geodet stavby

vyvěšeno: 5.únor 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/2002.
[Server] [Geodézie] [Pošta]