[Home Page]

»Kulatá« výročí z dějin českého zeměměřictví

1652 - český zemský sněm se usnesl na pořízení seznamu půdní držby, zcela změněné průběhem a důsledky třicetileté války. Údaje o rustikální půdě (poddaných, měšťanů, mlynářů a svobodníků) se opatřovaly »očitým spatřením«. Tato tzv. I. berní rula byla dokončena 1655, i když oficiálně se uvádí 1654. Revize z let 1683-4, konaná jen výjimečně za účasti zemských měřičů, se nazývá II. berní rula.

1822 - byly v rakouské monarchii zřízeny zemské archivy katastrálních map. 1832 byl založen centrální archiv ve Vídni, který shromažďoval tzv. císařské otisky. Po roce 1918 byl zřízen Ústřední archiv katastrálních map při Ministerstvu financí ČSR. Organizačními změnami prošel v letech 1928 a 1950, 1993 se stal Ústředním archivem zeměměřictví a katastru.

1852 - vydal Augustin Beer, c.k. horosprávce a učitel Hornické školy v Příbrami, knihu Počátkové horního měřictví (rozhranictví) etc., která je považována za první moderní českou učebnici důlního měřictví.

1862 - prof. Karel F. Kořistka poprvé v Čechách aplikoval pozemní fotogrammetrii pro sestrojení polohopisného plánu Prahy snímkováním z Hradčan a Petřína.

1862 - v rámci rakouského stupňového měření, zahrnujícího 6 triangulačních řetězců, byla v Čechách zahájena triangulace. Koncovým bodem vídeňského poledníkového řetězce byla Sněžka, součástí byla i základna u Josefova (tehdy Nového Plesa, délky zhruba 5,2 km) a Chebu (1863). Měření VZÚ v Čechách skončilo 1873, na Moravě 1883, v monarchii 1898.

1872 - VZÚ zakoupil generální mapu rakouského mocnářství v měřítku 1 : 576 000, kterou její autor generál J. Scheda, hejtman sboru císařských inženýrů, sestavil na podkladě výsledků II. vojenského mapování (viz 1810). Z této tzv. Schedovy mapy byla odvozena generální mapa střední Evropy.

1912 - 9. prosince byl založen Spolek českých geometrů. Prvním předsedou se stal v uznání zásluh prof. Josef Petřík. Kromě něj působila na našem území řada dalších, mnohdy úžeji zaměřených profesních organizací.

1932 - byl vydán »Návrh návodu A, jak vykonávat katastrální měřické práce pro založení pozemkového katastru původním měřením«. »Návod A, jak vykonávat katastrální měřické práce pro obnovení pozemkového katastru« (tzv. červený návod), byl vydán roku 1940. »Návod B, jak vykonávat měřické práce pro vedení pozemkového katastru« (tzv. zelený), pochází z roku 1933.

1942 - byl zřízen protektorátní Zeměměřický úřad Čechy a Morava (ZÚČM) sloučením Zeměpisného ústavu Ministerstva vnitra (ZÚMV, od r. 1939 nástupce dřívějšího VZÚ), organizací katastru a ostatních civilních státních zeměměřických institucí.

1942 - pražské nakladatelství Dr. K. Kolářové vydalo dvoudílnou publikaci Pojďte s námi měřit zeměkouli ing. Josefa Honse a prof. Bohuslava Šimáka, která se stala vynikající propagací našeho oboru.

1952 - bylo armádou zahájeno pod vedením nově založeného Vojenského topografického ústavu Dobruška (VTOPÚ) topografické mapování 1:25 000, 1. československé celostátní mapové dílo. Práce, prováděné především univerzální metodou letecké fotogrammetrie, byly dokončeny 1958. Z mapy byla odvozena další měřítka. Práce na listech 1:10 000 byly zahájeny 1956 za spoluúčasti Ústřední správy geodezie a kartografie (ÚSGK). Geodetickými základy jsou Krasovského elipsoid, Gaussovo zobrazení a Baltský výškový systém.

1962 - byla založena tradice Geodetických a informačních dnů, konaných při příležitosti podzimních veletrhů v Brně.

1992 - proběhlo v býv. ČSFR v síti ČSAGS 1. samostatné pozorování GPS na 19 bodech. České skupiny používaly přístroje Geotracer 100, slovenské Trimble SST.

1992 - v býv. ČSFR byl vydán zákon č. 265/1992 Sb. o zápisech věcných a jiných práv k nemovitostem, kterým byly katastrální úřady pověřeny rozhodováním o vkladu do katastru nemovitostí. V témže roce byl v České republice vydán katastrální zákon č. 344/1992 Sb. Z knihy 250 století zeměměřictví, jejíž dotisk lze právě zakoupit v redakci časopisu Zeměměřič (cena 73,50 Kč + poštovné) Trigonometrická síť Čech 1. ř. - VZÚ

Doc. ing. Pavel Hánek, CSc.

Z knihy 250 století zeměměřictví, jejíž dotisk lze právě zakoupit v redakci časopisu Zeměměřič (cena 73,50 Kč + poštovné)

vyvěšeno: 5.února 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/2002.
[Server] [Geodézie] [Historie] [Pošta]