[Home Page]

KOKEŠ, MISYS a okolní svět

V dobách nedávno minulých byl - populárně řečeno - výsledkem běžné geodetické zakázky výtisk situace s přiloženým seznamem souřadnic. V současné době většina odběratelů (města, obce, správci technického vybavení, projekční kanceláře apod.) požaduje odevzdání zakázky digitálně v dohodnutém vektorovém tvaru výkresu event. s připojenou popisnou databází. Z tohoto důvodu by mělo programové vybavení, používané geodetickými firmami, splňovat možnost snadné komunikace s ostatními softwarovými produkty odběratelů a ostatních uživatelů geografických dat.

Společnost GEPRO ve svých základních produktech KOKEŠ a MISYS nabízí možnost importu a exportu a event. přímého zobrazení většiny dnes známých a používaných vektorových a rastrových formátů a připojení běžně používaných popisných databázových údajů.

Systém KOKEŠ je pojímán jako universální a komplexní geodetický systém určený pro většinu běžně prováděných geodetických prací. Systém MISYS pak představuje integrovaný geografický informační systém určený pro nejširší spektrum uživatelů od nejmenších obcí až po celorepublikové aplikace u centrálních orgánů státu.

A nyní trochu konkrétněji. Pro komunikaci s katastrálními úřady lze využít výměnného formátu vektorové katastrální mapy a souboru popisných informací event. výměnného formátu nového informačního systému katastru nemovitostí.

V oblasti správců technického vybavení je často používán formát DGN systému MicroStation, který je přímo používán a zobrazován systémy KOKEŠ a MISYS.

Ve stavebnictví je typickým přenosovým tvarem dat formát DXF systému AutoCAD. I s tímto CAD formátem uživatelé produktů GEPRO běžně pracují.

Při budování informačních systémů měst a obcí jsou používány nejrůznější systémy a je zde zastoupeno mnoho světových i domácích produktů. Vzhledem ke složitosti problematiky a nejednoznačnosti programového vybavení a tvarů dat byl Úřadem pro veřejné informační systémy (dříve Úřad pro státní informační systém) vyhlášen v roce 1999 »Standard pro strukturu a výměnný formát digitální technické mapy města«, který se pomalu dostává do života společností. Dále byl v roce 2000 zpracován »Návrh standardu struktury a výměnného formátu digitální územně plánovací dokumentace«, který je momentálně podroben celospolečenské diskusi. S oběma těmito standardy je programové vybavení firmy GEPRO připraveno pracovat.

Z hlediska propojení na negrafické systémy pro potřeby měst a obcí jmenujme alespoň systémy společností TRIADA, VERA, VITA, REKONIX, Cybex, ALIS, PVT a další. Více na webovských stránkách firmy GEPRO.

Trojdimenzionální aplikace jsou řešeny ve spolupráci s firmou ATLAS s využitím jejich sofistikovaného digitálního modelu terénu.

Při využívání dat okresních úřadů (rušených ke konci roku 2002) lze v produktech KOKEŠ a MISYS využít výměnného formátu SHP programového vybavení firmy ESRI event. formátu Coverage a Generate systému ARC/INFO včetně popisných dat.

Dále existuje mnoho účelových propojení s dalšími softwarovými balíky, ale jejich popis je nad rámec tohoto přehledového příspěvku.

Při zpracování a využívání rastrových dat jsou v systémech KOKEŠ a MISYS k dispozici velmi propracované nástroje (blíže viz článek Zeměměřič č. 11/2001 a webovské stránky společnosti).

Z výše uvedených informací vyplývá, že systémy KOKEŠ a MISYS nejsou jen izolovanými produkty, určenými pro dílčí práce, ale že naopak jsou všestranně použitelnými nástroji pro nejrůznější činnosti ve světě geoaplikací včetně propojení s okolními světy. Obchodní a společenské uznání (viz např. soutěž o nejlepší GEOAPLIKACI roku 2000) potvrzují správnost nastoupené cesty.

Ing. Zdenek Hoffmann, GEPRO s.r.o.

Reklamní článek firmy:
GEPRO spol. s r.o.
Štefánikova 52, 150 00 Praha 5
tel.: 02/570 89 811, fax: 02/570 89 838 - nové!
www.gepro.cz

vyvěšeno: 4.března 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 3/2002
[Server] [Software] [Geodezie] [Pošta]