[Home Page]

Zkoušky odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění

ČÚZK oznamuje, že zkoušky odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, se budou konat 5. 3. 2002.

Písemnou žádost o udělení úředního oprávnění, doplněnou náležitostmi podle § 15 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, je nutné podat územně příslušnému zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu.

Informaci o konzultačním semináři ke zkoušce odborné způsobilosti podá VÚGTK, kontaktní osoba: Zdeňka Bláhová, tel.: 02/848 90 351, e-mail: zdena.blahova@vugtk.cz.

TEMATICKÉ OKRUHY ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK

Obecná část zkoušky

shodná pro úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností udělovaná podle § 13 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen »zeměměřický zákon«) a podle § 18a odst. 2 a 3 vyhlášky ČÚZK č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen »vyhláška«):

Zvláštní část zkoušky

pro udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 zeměměřického zákona a podle ustanovení § 18a odst. 4, 5 a 6 vyhlášky

  1. Úřední oprávnění pro ověřování GP, kopie GP, upřesněného přídělového plánu, nového SGI KN a dokumentace o vytyčení hranice pozemku (§ 18a odst. 4 vyhlášky):
  2. Úřední oprávnění pro ověřování dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole a o zaměření předmětů měření, které jsou obsahem základních státních mapových děl, pro potřeby orgánů země- měřictví a katastru (§ 18a odst. 5 vyhlášky):
  3. Úřední oprávnění pro ověřování geodetického podkladu pro výstavbu, dokumentace o vytyčovací síti, dokumentace o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, která obsahuje geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení (§ 18a odst. 6 vyhlášky):

Zdroj: ČÚZK

vyvěšeno: 4.března 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 3/2002
[Server] [Rezort ČÚZK] [Pošta]