[Home Page]

MAPA3 - systém pro správu map velkých měřítek

Schma systému Společnost GEPRO spol. s r. o. je známá odborné veřejnosti svými produkty, které řeší problematiku tvorby, údržby a využití geografických dat (jmenujme alespoň produkty KOKEŠ a MISYS). Méně známá je oblast řešení problematiky centrálního uložení grafických dat o spojitém území, zabezpečení jejich sdílené editace a využití, které poskytuje systém MAPA3. Tento systém je primárně vytvořen pro Institut městské informatiky hlavního města Prahy, kde je provozován za účelem tvorby, údržby a výdeje dat Jednotné Digitální Mapy Prahy (JDMP), avšak může být využit i u jiných uživatelů.

Proč je vlastně takový systém budován? Hlavním cílem bylo nahradit dožívající systém pro správu a údržbu JDMP MAPA2 a vybudovat nový systém s uložením dat pomocí standardních databázových nástrojů tak, aby bylo možné centrálně udržovat a spravovat velké množství grafických i popisných údajů včetně historie změn a zabezpečení dělby práce nad jedním územím. Systém současně řeší zálohování změn, podporu pro prodej a výdej dat, vzdálený přístup k datům a další funkce.

Jak je vlastně systém postaven? Systém využívá uložení všech grafických i popisných údajů v databázovém systému ORACLE. Rozděluje se podle využití na subsystém centrální datové báze (CDB), subsystém lokální datové báze (LDB) a jim odpovídajícím pracovištím.

Nyní si blíže specifikujme jednotlivá uživatelská pracoviště a příslušné subsystémy. Prvním typem uživatelského pracoviště je pracoviště pro sběr dat a zapracování změn. Toto pracoviště je vybaveno systémem KOKEŠ spolu s moduly pro podporu připojení k LDB. Tyto moduly umožňují výběr zpracovávané oblasti, její uzamknutí ostatním uživatelům proti případné duplicitní editaci a návrat zpracované oblasti do LDB, přičemž pro vlastní editaci dat se využívají standardní funkce systému KOKEŠ. Zároveň je toto pracoviště vybaveno moduly pro kontrolu dat, a to jak v oblasti technologické správnosti digitální mapy včetně kontroly topologie, tak i souladu katastrální mapy se souborem popisných informací katastru nemovitostí.

Lokální datová báze poskytuje bezpečnou datovou základnu pro editaci dat včetně zabezpečení automatické evidence všech změn, kterou lze použít pro zobrazení historického stavu k jakémukoliv časovému bodu. LDB zároveň umožňuje přidělit přístupová práva jednotlivým uživatelům. Součástí LDB jsou rovněž moduly pro celkovou kontrolu, hromadné změny a statistiku LDB.

Druhým typem uživatelského pracoviště je pracoviště pro výdej dat. Toto pracoviště je vybaveno buď systémem KOKEŠ s moduly pro připojení k CDB, nebo případně systémem MISYS, který navíc umožňuje jednoduchou navigaci pro výběr dat a eventuálně další funkce. Vybraná data lze dle požadavků různě upravovat a exportovat do formátů VYK, VTX, DGN, DXF, ArcInfo Generate a dalších. Dále je toto pracoviště vybaveno moduly pro zaznamenání statistiky vydaných dat a určení ceny za vydaná data spolu s evidencí platby (ekonomický subsystém).

Jak z výše popsaného pracoviště vyplývá, CDB slouží pro výdej dat. Na rozdíl od LDB, CDB obsahuje pouze obraz aktuálních dat, který vzniká replikací dat z LDB. Zároveň se CDB využívá jako zdroj dat pro publikaci dat v prostředí Internet/intranet s eventuální možností podpory prodeje dat přes Internet .

Vzhledem k tomu, že systém MAPA3 je postaven modulárně a využívá databázového systému ORACLE, lze jej v budoucnu propojit do integrovaného systému spolu s dalšími aplikacemi, jako jsou technické pasporty měst, aplikace pro územní a stavební řízení a mnohé další.

Petr Hrubant,
GEPRO spol. s r.o.

vyvěšeno: 15.dubna 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2002
[Server] [Software] [Pošta]