[Home Page]

Nizozemský katastr a internet

Nizozemský katastr (viz Zeměměřič č. 3/99) si je dobře vědom propletenosti obchodní strategie a ICT (Informační a komunikační technologie) politiky. Na jedné straně usiluje obchodní strategie o přizpůsobení se potřebám zákazníků, zatímco na druhé straně by se ICT politika měla vyrovnávat s ICT trhem. Mnoho manažerského úsilí je vloženo do sjednocení těchto dvou politik, končícího v progresivním, tříletém strategickém plánu, který poskytuje zdroje pro zlepšování existujících služeb, pro údržbu předchozích systémů, pro rozvoj výrobků a pro nové systémy.

Strategie ICT

Strategické cíle, jako je "zvyšování distribučních služeb", by nemohly být definovány bez simultánní znalosti možností technologie datové komunikace. To samé platí o "zkracování doby zpracování pro zaznamenávání listin". Cíl jako je "zkracování dodacího času informačních zásob", může být zaveden pouze se simultánním povědomím o databázové a GIS technologii a dotazovými nástroji. Zavedení těchto cílů není bez obtíží.

Současný stav ICT

Pozemkové knihy jsou od roku 1990 v digitálním formátu. Obsahují všechny administrativní informace o právním stavu půdy a budov. Zaměstnanci katastru patnácti provinčních úřadů, kteří jsou autorizováni aktualizovat databázi a dotazovat se databáze, mají přístup na intranetové systémové prostředky. Tatáž síť je k dispozici pro aktualizaci a dotazování digitální mapové databáze. Katastrální mapy (kolem 30 000 listů formátu A0) jsou v digitálním formátu od roku 1997. Konverze obsahovala vektorizační proces. Základní topografická mapa velkého měřítka (GBKN) Nizozemska je v digitálním formátu od roku 1999 a je uložena ve stejné databázi. Aby tato dvě mapová díla byla navzájem srovnatelná, bude projekt obnovy map probíhat až do roku 2004. Aktualizace databází jsou prováděny v integrovaných pracovních procesech. Profesionální zákazníci mají přístup na tyto databáze přes IBM globální síť, v uzavřeném prostředí, které je založeno na tradiční technologii emulace terminálu. Tato síť byla zavedena před deseti roky a počet platících účastníků přesahuje nyní 5 000. Přes dva milióny informačních produktů je každoročně distribuováno přes tento kanál (obrat v hodnotě 30 miliónů US dolarů).

Hodnotnější datová komunikace

Současné procesy jsou vysoce dostupné, spolehlivé a docela laciné. Nicméně zákazníci oznamují, že u katastru očekávají rychlejší osvojování nových technologií, než jak tomu bylo dříve. Zákazníci považují technologii emulace terminálu za zastaralou a pro méně zkušeného uživatele nesnadnou. Zákazníci mají jasné preference, když dojde na to, jak jsou katastrem obsluhováni. Způsobilost pro užívání by měla být zlepšena aplikací internetové technologie (snadnější spojení, kliknutí, atd.). Katastr v současnosti nabízí dočasné řešení poskytnutím emulace terminálu ve webovém prostředí (technologie webhostitel). Jiným vývojem je elektronické dodávání listin na vstupní straně katastru. Notáři, zástupci realitních kanceláří, vládní organizace, atd., zpracovávají ve zvyšující se míře právní listiny elektronicky. V důsledku toho se před několika roky vynořila otázka, jak by tyto dokumenty mohly být elektronicky přenášeny do katastru, pro poskytování rychlých a spolehlivých procesů zaznamenávání. Třetí vývoj se týká elektronických komerčních prostředků, které jsou běžně k dispozici ve zkušebním prostředí pro dodávání vedlejších produktů: volby speciálních dat a kombinace dat. Tato zkušební studie byla zahájena v únoru 2000, s použitím internetu. Přístup je omezen subskripcí. Počet platících účastníků právě převyšuje sedm set, kdežto očekávání, podle našeho marketingového elektronického komerčního plánu, bylo pouze dvě stě. Katastr, v souladu se svými strategickými cíly, dychtivě reaguje na tyto potřeby zákazníků a vítá příslušnou internetovou technologii.

Právní rámec

Veškeré úpravy by měly být, pokud jde o souvislosti, pečlivě zabudovány shodně s právním rámcem. To se týká především oblasti elektronického přenosu, protože notářské listiny a podobné dokumenty jsou autentickými dokumenty, a tedy stvrzené jako zákon. Protože holandské právo přisuzuje autentičnost pouze listinným dokumentům a podpisům na těchto dokumentech, jsou změny v zákonech předpokladem pro rozvoj elektronického přenosu právních dokumentů. Krátce řečeno, řešením katastru je pokračovat v přidělování autentičnosti notářským písemným dokumentům, uloženým v notářské právní úschově a přisuzování právního statusu ověřeným elektronickým kopiím, předloženým k zaznamenání. Ale i potom jsou právní předpisy zcela komplexní a zahrnují:

O těchto zákonech se v současné době uvažuje na půdě parlamentu.

Soukromí

Zatímco elektronický převod se týká strany vstupu, použití internetové technologie pro dodávání pozemkových informací se týká strany výstupu. Zákon tradičně stanoví, že katastr by měl poskytovat pozemkové informace každému, kdo je potřebuje, bez ohledu na účel a obsah. To je rozdílné od situace v jiných zemích, kde zákazníci musejí prokazovat uznávaný zájem nebo kde jsou pro veřejnost dostupné pouze omezené informace (např. vyhledávání jména majitele). A tak jsou v Nizozemsku všechny katastrální informace dostupné bez omezení. Odpovídá to oficiální vládní politice, že trh s pozemky by měl být co nejtransparentnější a že by měla být poskytována právní ochrana. Nový zákon o ochraně soukromí, který nedávno prošel parlamentem a který je založen na relevantních evropských směrnicích, stanoví ale, že informace o osobě, získané pro účel stanovený zákonem, mohou být použity pouze pro ten specifický účel. Jelikož vládní záznamy jsou zahrnuty do nového zákona, dodávání informací katastrem bude také takto omezeno. Aby se zamezilo nadměrným omezením, byl do parlamentu podán návrh na definici dodatečného účelu, v rámci katastrálního zákona, a to o "ekonomických zájmech"; kromě dvou již existujících účelů "právní ochrany" a "veřejné správy". Nicméně čelíme právní povinnosti provést taková opatření k vyvarování se zneužití (takové jako přímý marketing).

Průzkum trhu

Jaký bude přístup Holanďanů, když se katastr rozhodne udělat všechny katastrální údaje snadno přístupné přes internet? Až dosud mají přístup k těmto údajům pouze platící účastníci. Lidé mohou oponovat, když zjistí, že jejich majetkové údaje, včetně kupní ceny a hypotéky, se stanou tak snadno dostupné. Zdokonalují se návrhy pro skromný začátek s dodáváním dostupnějších katastrálních údajů na internetu (bez předplatného, nepatrné platby). Takovými údaji může být parcela, kupní cena a některé další údaje, ale ne v masovém množství.

Nizozemský katastr

Nizozemský katastr a agentura veřejných knih (krátce "katastr") je nezávislý veřejný orgán. Jeho posláním je sloužit právní ochraně převodů na trhu realit, lodí a letadel, údržba map velkých měřítek a dodávání informací, týkajících se těchto údajů. To vše celostátně a při nejnižších možných nákladech. Povaha registrů a map je ta o registraci listin s pasivní (negativní) právní evidencí. Existuje značná spolupráce s veřejnými notáři, kteří jsou oprávněni pořizovat listiny o založení, převodu a vymazání vlastnických práv. Podle holandského občanského zákoníku se nikdo nemůže stát právním majitelem reality, aniž by byla příslušná listina zanesena do pozemkových knih agentury. Toto statutární opatření zajišťuje aktualizaci záznamů.

To znamená, že neexistuje financování z veřejné správy. Ačkoliv lze pozorovat globální trend směrem k nižším cenám za prodej vládních informací, holandský katastr pokračuje v účtování ceny za katastrální informace. Stálá péče o efektivitu směřuje k zajišťování nejnižších možných cen.

Budoucnost

V současnosti se uskutečňuje rozsáhlý projekt "Kadaster on Line", kterým se má koncem roku 2001 poskytnout přístup ke katastrálním databázím pomocí internetové technologie. Potom bude zrušena tradiční síť emulace terminálu, jakož i dočasné řešení: technologie web - hostitel. Systém "elektronického převodu" bude dostupný v pravý čas; zavedení bude čekat na schválení příslušných zákonů parlamentem (začátkem roku 2002). Kdy katastr udělá všechna katastrální data snadno dostupná přes veřejný internet a zdali to bude kompletní sada nebo možná jen podsada, to záleží na právě probíhající diskusi.

Paul van der MOLEN
Z časopisu GIM int., roč. 15, č. 1 (2001),
přeložil pro
Novinky zeměměřické knihovny 2/2001 (VÚGTK)
Z. Wiedner (zkráceno).

vyvěšeno:22.dubna 2002


Z časopisu Zeměměřič č.4/2002
[Server][Katastr Nemovitostí][Internet][NZK] [Pošta]