[Home Page]

NGII a Nemoforum

V minulém čísle časopisu Zeměměřič (3/2002) byl z Novinek zeměměřické knihovny 3/2001 (vydává VÚGTK) přetištěn upravený a zkrácený překlad článku autorů M. Konečného a K. Staňka, týkající se geografické informační infrastruktury v ČR (příspěvek byl v plném anglickém znění publikován ve sborníku 4. konference AGILE, Brno, duben 2001).

Nemáme v úmyslu otevírat diskusi k víceméně informativní verzi článku a nechceme ani zpochybňovat záslužnou tradici (VÚGTK) informovat, mj. formou zkrácených překladů, o novinkách zdibské knihovny či snahu (redakce Zeměměřiče) vybrané informace následně zprostředkovat širšímu okruhu čtenářů. Naším záměrem je upřesnit některé v článku obsažené údaje, doplnit aktuální informace o vývoji národní geoinformační infrastruktury v ČR a připomenout, jak se na tomto vývoji podílí sdružení Nemoforum.

Sdružení Nemoforum bylo založeno v roce 1999 a představuje z hlediska těch, kteří se zabývají informacemi o nemovitostech a území, důležitou platformu pro spolupráci veřejné správy (ministerstva a úřady státní správy, Svaz měst a obcí) a profesní sféry (profesních svazů, asociací a vysokých škol). V současné době sdružuje Nemoforum 17 členských institucí, z nichž většina má celostátní působnost (viz http://www.vugtk.cz/~nemoforum).

S ohledem na dosavadní vývoj v oblasti geodat a geoinformací (v evropském či světovém měřítku i v ČR je přirozené, že národní geoinformační infrastruktura (NGII) se od počátku stala jedním z klíčových témat pro činnost Nemofora. V květnu 2000 byla v rámci Nemofora ustavena pracovní skupina, která se pod vedením ing. J. Černohorského (ČÚZK) a RNDr. J. Hojdara (CAGI) začala formulováním programu NGII intenzivně zabývat. Právě prostředí Nemofora se pro přípravu programu NGII ukázalo jako velmi vhodné, neboť se jedná o problematiku výrazně mezioborovou, která se dotýká širokého okruhu tvůrců, provozovatelů i uživatelů geoinformací, včetně nejširší veřejnosti.

Připomeňme, že vývoj v geoinformační oblasti byl v ČR během předešlých zhruba deseti let velmi dynamický a řada prvků NGII již existuje. Stále větší okruh tvůrců, správců i uživatelů geodat si však uvědomoval (a uvědomuje) potřebu větší vzájemné koordinovanosti aktivit a důsledněji stanovených pravidel. Nutnost formulovat strategii vytváření geoinformační infrastruktury v podmínkách ČR a určit cíle a projekty, které vedou k její realizaci, byla vyjádřena zejména v následujících vládních dokumentech:

Hlavními nositeli aktivit jsou v tomto případě Rada vlády ČR pro státní informační politiku, Úřad pro veřejné informační systémy (ÚVIS), ČÚZK a MV ČR. Aktivní roli při vymezení a rozvoji národní geoinformační infrastruktury hraje v souladu s vlastními programovými záměry i dokumentem Státní informační politika (Příloha II - Předpoklady realizace SIP) Česká asociace pro geoinformace (CAGI).

Jakými kroky tedy sdružení Nemoforum k vytváření národní geoinformační infrastruktury dosud přispělo a o co se snaží?

Výše zmíněná pracovní skupina zpracovala a předložila návrh programového dokumentu, který byl v dubnu 2001 schválen všemi členskými institucemi sdružení Nemoforum a následně - prostřednictvím ČÚZK a ÚVIS a za informační podpory CAGI - předložen Radě vlády pro státní informační politiku. V září 2001 byl dokument nazvaný »Národní geoinformační infrastruktura ČR - Program rozvoje v letech 2001 - 2005« Radou vlády pro SIP podpořen a přijat jako podklad pro aktualizaci Akčního plánu realizace SIP.

Program NGII vymezuje geoinformační infrastrukturu jako soubor vzájemně provázaných podmínek, které v prostředí ČR umožní zajistit a zpřístupnit co největšímu okruhu uživatelů širokou škálu geoinformací. Snahou je využít přitom potenciálu moderních geoinformačních a komunikačních technologií a zprostředkovat prostorová data a informace uživatelsky vhodnou formou. Dokument vychází ze zhodnocení současného stavu v ČR a formuluje deset strategických cílů, k jejichž naplnění pak formou projektů a opatření vytyčuje i konkrétní realizační kroky a navrhuje okruhy gestorů pro jednotlivé projekty a opatření. Záměrem Programu NGII je co nejkomplexněji pokrýt celou oblast získávání, vedení a využívání prostorově orientovaných dat, digitálních map - geodat a geoinformací. Mezi důležité úkoly bezesporu patří definování a uplatňování podmínek spojených s jejich poskytováním, předáváním a sdílením. Kromě technických témat se Program NGII zabývá také vzděláváním a osvětou a koordinovaným postupem vůči zahraničním partnerům. Text dokumentu lze nalézt na www stránkách Nemofora, informovala o něm též některá periodika (Veřejná správa, GEOinfo, Zeměměřič, Obec a finance, Geodetický a kartografický obzor).

Lze říci, že zformulováním a přijetím komplexního programu rozvoje NGII se naše republika v tomto ohledu zařadila mezi vyspělé země a programový dokument se stal pro veřejnou správu i soukromý sektor důležitým východiskem ke koordinovanému a účinnému rozvoji geoinformační infrastruktury v ČR v dalším období. Jsme však stále spíše v úvodní části dlouhé a nesnadné cesty. Snahou sdružení Nemoforum je prosadit myšlenky přijatého programu NGII při aktualizaci oficiálních koncepčních dokumentů (např. Státní informační politiky), promítnout příslušné projekty a opatření do Akčního plánu realizace SIP a s využitím potenciálu profesní sféry a soukromého sektoru koordinovaně přispívat k vytváření všech složek národní geoinformační infrastruktury. Sdružení Nemoforum ovšem nedisponuje vlastními finančními zdroji na realizaci projektů, záleží tedy na aktivitě jednotlivých členských institucí (z Veřejné i Profesní platformy Nemofora) a jejich vzájemné spolupráci při hledání vhodného způsobu a nezbytných zdrojů pro uvádění koncepčních myšlenek do praktického života. Z prioritních témat se např. rozvojem metainformačního systému (okruh 7 Programu NGII) zabývá CAGI spolu s ÚVIS; zdroje základních datových fondů geodat (okruh 6 Programu NGII) vede a rozvíjí ve spolupráci s dalšími resorty ČÚZK.

Důležitou roli tolik potřebné diskusní a koordinační platformy naplňuje Nemoforum též pořádáním seminářů na aktuální témata související s informacemi o nemovitostech a území.

Ing. Růžena Zimová, Ph.D., FSv ČVUT
(vedoucí sekretariátu Nemofora)
Ing. Eva Pauknerová, CSc., ředitelka CAGI
(místopředsedkyně sdružení Nemoforum)

vyvěšeno: 30.dubna 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2002
[Server] [Katastr Nemovitostí] [Pošta]