[Home Page]

Novela katastrálneho zákona a jej dopad na spravovanie údajov katastra na Slovensku

O tom, že k uživatelům systému KOKEŠ se už prakticky celé desetiletí hlásí na Slovensku také pracovníci organizací resortu Úradu geodezie, kartografie a katastra SR, obzvláště pracovníci státní správy na úseku katastru, pohovořil na Setkání uživatelů v Seči (viz Zeměměřič č. 12/2001, str. IV přebalu) ing. Jozef Marek z ÚGKK SR. V Seči i na konferenci o KN v Brně (Zeměměřič č. 10/2001) se posluchači velmi zajímali o současné dění v katastru na Slovensku. Z celého znění příspěvku (na Webu Zeměměřiče) vybíráme do časopisu pouze některé pasáže.

Podľa zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. (katastrálny zákon) bol výkon štátnej správy na tomto úseku zverený 3 katastrálnym úradom, v troch vtedy existujúcich krajoch a správam katastra v okresoch. Ich počet pred novelou bol z hľadiska potrieb a dostupnosti obyvateľov jednotlivých regiónov optimálny, v počte 55 pracovísk. Všetku činnosť súvisiacu s katastrom riadil ústredný orgán štátnej správy, ktorým bol úrad.

Po prvej novele z 26. júla 1996 bolo všetko ináč.

V súvislosti s novým administratívno-správnym členením štátu vtedy vzniklo nielen 8 krajov a 79 okresov, ale aj rovnaký počet katastrálnych pracovísk. Ich takmer dvojnásobný počet nebol samozrejme vážnejším negatívnym dôsledkom reformy, ale to, že všetky tieto katastrálne autority boli začlenené do integrovanej štátnej správy, teda do krajských a okresných úradov (ktoré sú riadené orgánmi Ministerstva vnútra SR), a dosah Úradu geodézie na ne spočíval len v ich metodickom riadení. Dôsledkom tohto odtrhnutia metodického a odborného riadenia od ekonomického a personálneho, bola značná celková devastácia spravovania katastra a veľmi často deklarovaná nespokojnosť verejnosti s činnosťou orgánov katastra napr. aj v oznamovacích prostriedkoch - najmä v tlači, televízii a rozhlase - smerovaná spravidla vždy len na úrad.

Ten preto od roku 1998 začal vyvíjať snahu o opätovné vytvorenie siete orgánov špecializovanej štátnej správy na úseku katastra. Vláda si napokon osvojila materiál nazvaný "Koncepcia rozvoja katastra nehnuteľností" a na základe toho úrad predložil návrh novely katastrálneho zákona, podľa ktorej mali byť vytvorené 4 katastrálne úrady a 48 správ katastra. Koncom mesiaca novembra roku 2000 tento návrh v parlamente tesnou väčšinou neprešiel. Podarilo sa to po postupnom zjednocovaní politických názorov zákonodarcov až 18. mája tohto roku, aj keď v značne pozmenenej podobe.

Výsledkom teda je prijatie zákona č. 255/2001 Z.z., ktorým sa mení zákon o katastri nehnuteľností s platnosťou od 1. 1. 2002. Bude to 8 katastrálnych úradov a 79 správ katastra (je teda kopírované terajšie členenie štátu), ktoré budú napojené finančnými vzťahmi na rozpočet úradu.

Aby bolo možné niektoré zámery v oblasti digitalizácie katastra vôbec na katastrálnych pracoviskách na primeranej úrovni zabezpečiť, bolo potrebné obnoviť a doplniť súčasné hardvérové a softvérové vybavenie katastrálnych odborov (alebo už po novom vlastne "staronových" správ katastra). Zabezpečiť nové vybavenie sa do značnej miery podarilo vďaka využití finančných prostriedkov pomoci Európskej únie, konkrétne pomoci PHARE. Okrem nových výkonných serverov a takmer tisícky nových pracovných a grafických staníc, boli pracoviská vybavené aj potrebným základným a čiastočne aj jednotným aplikačným programovým vybavením. Celá úloha digitalizácie nečíselných máp bolo postavená na analýze súčasného stavu máp katastra, ktorého podkladom bola inventarizácia mapových podkladov na celom území štátu a ich kategorizácia.

Sumárne výsledky tejto inventúry s počtom mapových listov za celé územie sú zostavené v tabuľke zo stavom z roku 1999:


PRÍSTROJOVÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENIE

S využitím prostriedkov PHARE dodané na 50 pracovísk:

Ing. Jozef Marek
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

vyvěšeno: 17.dubna 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2002
[Server] [Katastr Nemovitostí] [Víme - Víte] [Pošta]