[Home Page]

Geoaplikace roku 2001 (dokončení)

Kategorie A - ČR

MIDAS - metainformační systém

MIDAS je metainformační systém pro potřeby veřejné správy. Systém je určen pro on-line pořizování, aktualizaci a publikování údajů, které popisují informační zdroje veřejné správy na Internetu. Tyto zdroje jsou v systému členěny do základních kategorií: Datový soubor, Organizace, Osoba, Událost, Služba, Aplikační programové vybavení, Dokument. Vývoj a provoz systému zajišťuje CAGI pod garancí a za podpory ÚVIS.

Systém je využíván nejrůznějšími orgány veřejné správy jako zdroj informací především o existujících datových souborech s prostorovou a bez prostorové lokalizace. Popisné údaje o těchto datových souborech poskytují organizace veřejné správy, kterými je systém využíván nejen jako nástroj pro evidenci vlastních zdrojů ale také jako veřejný katalog v němž mohou nalézt potřebné informace o existenci a vlastnostech datových souborů jiných organizací. Systém MIDAS je v současné době jediným metainformačním systémem, který používá veřejná správa k evidenci svých informačních zdrojů. Od roku 2000 probíhá evidence geodat centrálních orgánů veřejné správy a v uplynulém roce byl systém MIDAS využit pro rozsáhlou evidenci geodat na okresních úřadech v celé ČR. V současnosti je v systému formou metapopisu podchyceno zhruba 3 500 datových sad. Připravuje se úzká spolupráce s krajskými úřady. Ve fázi příprav je pilotní projekt MIDASkraj, který má za cíl posoudit možnost nasazení a využití lokálního intranetového řešení MIDASkraj v rámci krajských úřadů ČR. Systém MIDASkraj umožní plynulý přenos metadat pořízených v rámci KrÚ do centrálního skladu MIDAS.

Systém MIDAS je budován od roku 1999, kdy byla spuštěna pilotní verze systému. Do roku 2000 probíhal vývoj pouze za podpory a v rámci CAGI. V letech 1999 - 2000 byly v rámci meziresortní skupiny za účasti MMR, MZe, MŽP, MV, ÚSIS, MPSV, ČSÚ a CAGI formulovány požadavky veřejné správy, které byly následně v řešení zohledněny. Od roku 2000 je systém MIDAS považován za metainformační systém geodat veřejné správy a jeho dnešní vývoj je pod dohledem a koordinací ÚVIS. Metainformační systém MIDAS je jedním z projektů zahrnutých v programovém dokumentu NGI ČR, který za spolupráce veřejné správy, profesních organizací a akademické sféry formulovalo sdružení Nemoforum a 6. 9. 2001 podpořila Rada vlády pro SIP.

Integrovaný regionální informační systém IRIS

Integrovaný regionální informační systém spravovaný Centrem pro regionální rozvoj ČR zastřešuje Regionální informační systémy (RIS) vybudované v regionálních rozvojových agenturách. Jedná se o internetovou aplikaci, na jejíchž stránkách lze nalézt statistické ukazatele charakterizující regionální rozvoj (s důrazem na sledování regionálních rozdílů) a aktuální údaje o rozvojových programech, regionálních projektech, ekonomických subjektech, administrativních institucích a obcích.

Sledované ukazatele jsou zpřístupněny prostřednictvím databázové aplikace umožňující vyhledávat údaje podle regionálních, časových a dalších kritérií. V systému jsou vedeny jak ukazatele aktuálního roku, tak let předchozích.

Databázové sestavy jsou tam, kde je to smysluplné, propojeny s mapovou částí IRIS, ve které jsou s využitím technologie mapového serveru zobrazovány vybrané ukazatele v dynamicky vytvářených tematických mapách s možností vyhledávání a ovládání obsahu mapové prezentace. Tím jsou již tak bohaté databázové informace doplněny o názornou grafickou složku, která dodává další rozměr pohledu na jednotlivé údaje.

Kvalitní technické, technologické i datové základy předurčují cíle IRIS stát se jedním ze základních zdrojů aktuálních informací o regionálním rozvoji jednotlivých oblastí ČR s širokými možnostmi využití.

Projekt je v tuto chvíli ve fázi interního provozu CRR ČR a bude zpřístupněn veřejnosti na přelomu 1. a 2. čtvrtletí tohoto roku. Integrovaný regionální informační systém beze zbytku splňuje všechna zveřejněná kritéria, která by měla splňovat všestranně užitečná a perspektivní geoaplikace.

Kategorie B - regiony, kraje a okresy

ADRESNÍ BODY OKRESU NYMBURK

Geografická aplikace "Adresní body" vznikla na základě potřeb jednotlivých referátů Okresního úřadu Nymburk a dalších organizací, např. HZS, Záchranná služba apod., na rychlé lokalizování adresních míst v rámci celého okresu a jejich vazba na údaje z evidence obyvatel. Jako nejvhodnější se ukázala varianta použití mapového serveru na OkÚ a přístup jednotlivých uživatelů přes internet.

Aplikace umožňuje zpřístupnění GIS dat i starostům obcí bez dalších investičních nákladů. Geoinformační technologie pro úřady práce (Programové řešení prostorových analýz trhu práce) Aplikace dovoluje pracovníkům úřadů práce a MPSV snadno v běžném kancelářském prostředí vizualizovat data exportovaná z evidence v systému OKpráce nebo libovolná vlastní data, vytvářet kartogramy a kartodiagramy a při hodnocení trhu práce a následném rozhodování tak využívat geografické informace.

K realizaci projektu byl vybrán program MicroSoft Map, který je součástí MS Excel verze 97 a 2000. Ovládání je velmi intuitivní. Byla upravena potřebná geografická data - především hranice obcí, resp. městských částí. Velký důraz byl kladen na metodické zabezpečení projektu - doporučeny ukazatele vhodné pro popis situace na trhu práce, navrženy vhodné postupy zpracování dat, doporučeny základní mapové kompozice, provedeno úvodní školení pro pracovníky úřadů práce. Export potřebných dat ze systému OKpráce zabezpečila firma OKsystem, případně lze využít nově připraveného programu PAexport. Aplikace je v provozu na všech úřadech práce, uživateli jsou především pracovníci odboru analýzy trhu práce. Uživatelům z úřadů práce dovoluje aplikace prohlížet a analyzovat svá data s využitím geografických souvislostí. Široká škála doporučených ukazatelů a mapových kompozic umožňuje komplexně studovat situaci na trhu práce, je možné ale připojovat i další údaje z území.

Podobné řešení je možné aplikovat v široké škále aplikací i pro uživatele, kteří nemají zatím žádné zkušenosti s geoinformačními technologiemi a mají jen základní znalosti s ovládáním kancelářských systémů. Aplikace mohou pomoci vizualizovat libovolné údaje za administrativní jednotky a vyžadují pouze jednoduchou transformaci geografických dat. Vytvářené tematické mapy usnadní sledování a analýzu situace v daném území, zabezpečí standardizaci výstupů úřadů práce, napomohou ve výkonu veřejné správy, dovolí poskytovat informace veřejnosti i firmám ve snadno interpretovatelné formě.

Na realizaci projektu spolupracovaly především úřady práce v Novém Jičíně a Karviné, Okresní úřad Nový Jičín, firma OKsystem, specialisté z VŠB-TU Ostrava, UP Olomouc, ZČU Plzeň, MU Brno, Geofond ČR a Intergraph ČR.

Kategorie C - města a obce

Městský úřad Nový Jičín - publikování map pro veřejnost

Internetové stránky měst jsou dnes dalším informačním systémem, ve kterém lze nalézt různé informace z různých oblastí. Především slouží občanům města, jeho návštěvníkům, a také pracovníkům úřadů a organizací, které takové weby zřizují. Web města Nového Jičína slouží také pracovníkům úřadu a stává se tak vedle základního informačního systému a GIS dalším informačním systémem, který slouží k výkonu samosprávy a státní správy na pověřeném území.

Geografické informace jsou na webech publikovány často nedostatečně a nesystémově. Na webu města Nového Jičína jsou integrovány standardně v rámci informací GIS a mapy města. V současné době jsou zpřístupněny dva základní projekty - územní plán města a mapa čísel popisných. Grafická část aplikace nabízí základní nástroje pro pohyb v mapě, volbu výřezu, legendu, ovládání měřítka, vyhledávání v mapě, zobrazení základních informací o objektech v mapě, propojení s externími databázemi apod.

Ovládání mapových projektů je naprosto jednotné a je centrálně spravováno. Veškerou správu a editaci lze provádět vzdáleně. Aplikace slouží nejen odborům a oddělením Městského úřadu, ale také široké veřejnosti. Pomocí této aplikace se k mapovým podkladům dostávají i pracovníci, kteří s mapami přímo nepracují a k mapovým podkladům se dostávali jen sporadicky. Zmíněná aplikace slouží nejen k propagaci, ale především jako veřejně přístupný zdroj široce využitelných informací nejen všemi orgány veřejné správy, ale i širokou veřejností. Geoinformace jsou na webu poskytovány pomocí technologie T-MapServer.

Řešení pro městský GIS firem Hydrosoft a Sirion

Řešení pro Městský GIS firem Hydrosoft a Sirion, vytvářené na bázi produktů firmy ESRI, představuje ucelený systém aplikací, který jak z hlediska pokrytí identifikovaných úloh, tak z hlediska škálovatelnosti každé úlohy podle úrovně nároků jednotlivých uživatelů má ambici řešit skutečně uceleně problematiku městského GIS. Je otevřený, rozšiřitelný a maximálně podporuje integraci s ostatními částmi MIS. Jak dle autorů splňuje kritéria soutěže?

  1. díky vysoké výkonnosti použitých technologií, šíři záběru existujících aplikací, schopnosti integrace
  2. je dán otevřeností celého systému, bezproblémovým zvládnutím dat většího rozsahu (typicky za budoucí obce 3. stupně), šířením technologií ESRI (Krajské úřady)
  3. uživatelskou přívětivost si nebudeme chválit - myslíme si, že je jedním z důvodů úspěšnosti řešení
  4. jak základní aplikace (práce s KN, územní identifikací), tak zejména ÚPD a pasporty jednoznačně podporují dobrý kontakt s veřejností a příslušná správní řízení
  5. zejména aplikace pro práci s ÚPD a pasporty podporuje nové postupy, variantní řešení a přípravu podkladů pro jiné subjekty
  6. \
  7. spolupráci mezi nejrůznějšími složkami veřejné správy, nevládními organizacemi a dalšími subjekty podporuje naše řešení obecně svou otevřeností, rozšiřitelností a integrovatelností, konkrétně pak zejména možnostmi, které nabízí jeho internetová část, a garancí kvalitních dat danou příslušnými SW nástroji pro kontrolu a konverzi
  8. /
  9. zlepšení informovanosti veřejnosti je samozřejmě podporováno zejména webovskou částí řešení - kvalitním mapovým serverem, aplikačními servery a škálou klientů
  10. ucelené řešení je prezentováno na příkladu 5 měst, jejichž zástupci zaslali svá dobrozdání

vyvěšeno: 21. května 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 5/2002
[Server] [GIS] [Pošta]