[Home Page]

MIS potřetí a mezinárodně

V roce 1991 byla v Praze pořádána první a v roce 1996 druhá mezinárodní konference Městské informační systémy (MIS). Konference byly podporovány širokým spektrem československých resp. českých orgánů a profesních svazů a konaly se s výraznou podporou evropské organizace Urban Data Management Society (UDMS).

Urban Data Management Society organizuje již 30 let sympozia o správě městských datových zdrojů (Urban Data Management Symposiums, v českých terminologických zvyklostech jde o totožnost s městskými informačními systémy) v různých evropských zemích. První sympozium UDMS se konalo v roce 1971 v Bonnu, SRN a zatím poslední 22. sympozium v roce 2000 v Delftu, Nizozemsko. Pořádání 23. sympozia UDMS bylo svěřeno ČR.

1. - 4. října 2002 se v Praze uskuteční spojená akce 3. konference MIS a 23. sympozia UDMS. Akce je podporována jak Urban Data Management Society, tak významnými orgány veřejné správy a odbornými společnostmi ČR (Hlavní město Praha, Svaz měst a obcí, Asociace krajů ČR, Ministerstvo vnitra, Úřad pro veřejné informační systémy, ČÚZK, CAGI, Komitét pro Mezinárodní federaci zeměměřičů FIG). Na programové přípravě se bude podílet i info¤com, s.r.o., pořádající pravidelné semináře k problematice e-government.

Konání akce je koordinováno s národními konferencemi a semináři konanými tradičně v ČR k problematice MIS a GIS včetně akce Internet ve státní správě a samosprávě Hradec Králové.

Organizační stránku 23. sympozia UDMS a 3. konference MIS bude zajišťovat Sdružení Digitální město a Institut městské informatiky hl. m. Prahy (ved. organizačního výboru ing. Jiří Čálek, IMIP - jiric@imip.mepnet.cz), programovou stránku bude zajišťovat UDM Society a její národní reprezentant pro ČR ve spolupráci s řadou orgánů a úřadů veřejné správy a profesních sdružení a svazů ČR (ved. programového výboru RNDr. Josef Hojdar, člen UDM Society, Sdružení TERIS a CAGI - hojdar@mbox.dkm.cz).

Takto široce koncipovaná a zajišťovaná akce poskytne možnost seznámit se s úspěšnými aplikacemi v rámci ČR i v zahraničí. Současně přinese i nové poznatky na úrovni současných mezinárodních trendů. Hlavními tematickými okruhy jsou:

Souběžně s konferencí a sympoziem bude uspořádána i výstava informačních technologií, úspěšných aplikací a informačních systémů z oblasti veřejné správy ČR. Odborná výstava bude určena nejen účastníkům konference a sympozia, ale i široké veřejnosti. Bude sloužit jak k propagaci v obvyklém odborném rámci, tak i k popularizaci moderních informačních, geoinformačních a komunikačních technologií užitelných ve veřejné správě na úrovni měst, obcí a krajů a k prezentaci příkladných ukázek aplikací a komplexních informačních systémů užívaných dnes těmito orgány.

Součástí konference a sympozia bude i odborný výukový program (pracovní semináře) zajišťovaný UDM Society a předními českými odborníky k tématům:

23. sympozium UDMS bude probíhat v angličtině a bude přístupné českým účastníkům 3. konference MIS v plném rozsahu. Významné české příspěvky budou prezentovány nejen v rámci

3. konference MIS (vedené v češtině), ale i v anglické verzi jako součást 23. sympozia UDMS.

Termín na přihlášení referátů byl již 15. 4. 2002. Veškeré informace o 3. konferenci MIS a 23. sympoziu UDMS jsou dostupné na www.imip.cz/digim.

Josef Hojdar
předseda programového výboru MIS/UDMS
( Sdružení TERIS a CAGI)

vyvěšeno: 22. května 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 5/2002
[Server] [GIS] [Pošta]