[Home Page]

VKM - efektivní řešení geodetické technologie
Ing. Svatopluk Sedláček - geodetický software

Produkt VKM v současné době plně pokrývá technologickou potřebu běžné geodetické firmy. Zahrnuje geodetické výpočty, tvorbu digitálních map a geometrických plánů, speciální konverze vektorových map, dynamické i trvalé transformace vektorových i rastrových výkresů. Stručně k některým základním rysům:

Geodetické výpočty.

Program VKM umožňuje provést základní geodetické a konstrukční výpočty od výpočtů bodových polí, přes výpočty podrobných bodů dávkou (ze zápisníků) až po interaktivní výpočty (dopočty). Dopočty (ale i výpočet dávkou) zahrnují takové úlohy jako ortogonální úloha, konstrukční oměrné, kontrolní oměrné, průsečíky přímek (různé varianty zadání přímek, popř. kružnic), atd. Veškeré výpočty se odehrávají ve spolupráci se seznamem souřadnic. Ten je schopen akceptovat v podstatě neomezený počet bodů, podporuje 10místné i 12místné číslování bodů, je podpořen řadou konverzí (import z textového souboru, z DBF souboru, z jiných seznamů souřadnic včetně seznamů používaných jinými softwary, totéž exporty). Export seznamu souřadnic může být realizován selektivně (jen pro vybrané body), navíc se při něm může realizovat transformace souřadnic. Zvláštní úlohou nad seznamem souřadnic je porovnání dvou seznamů z hlediska čísel bodů, popř. z hlediska polohy, popř. s automatickým hledáním identických bodů a transformačních prvků.

Geometrické plány.

Jedním z hlavních účelů programu VKM je tvorba geometrických plánů. Princip řešení je v tom, že po nahrání grafických dat z výměnného formátu uživatel nakreslí změny, v nichž spočívá příslušný geometrický plán. Při kresbě je nutno opatřit všechny vkládané objekty jejich významovými (sémantickými) atributy. Program pomůže uživateli zachovat topologickou čistotu a logickou správnost. Průběžně lze kontrolovat uzavřenost všech plošných objektů v různých topologických hladinách. Po nakreslení podstaty geometrického plánu a doplnění nutných údajů pro popisové pole je možno automaticky vygenerovat tabulky pro sestavení výsledného výkazu výměr pro geometrický plán a vyprodukovat výpočetní protokoly pro výpočty ploch v jednotlivých topologických hladinách (starý stav, nový stav, díly, ...).
http://sedlacek.wz.cz/vkmfunkce.htm

Geometrické plány jsou podpořeny i možností nastavit 4 varianty vzhledu kresby (třeba pro tisk), kde je mj. možnost zobrazení jako katastrální mapy, jako geometrický plán, jako ZPMZ (oměrky nahrazeny čárkami / oměrky uvedeny). Výsledný tisk může obsahovat libovolně smontované součásti elaborátu, např. tedy i tisk výkazu výměr, popisového pole a náčrtku na jediný papír A4 (nebo např. dvoustránku - A3 složenou ze dvou A4).

Konverze a transformace výkresů.

Program VKM, jak již z názvu vyplývá, podporuje výměnný formát VKM. Tato podpora spočívá jak v možnosti importu do vnitřního tvaru (VKD), tak zase z něj zpět do VKM. Při exportu do VKM je možné výběrem omezit rozsah toho, co bude exportováno. Další importy a exporty zahrnují především formát DGN (s možností nadefinovat si tabulku zdrojových a cílových grafických atributů a vrstev) a některé další formáty. Kombinací výše uvedených postupů lze tedy mimo jiné převést VKM do DGN či naopak (i když ve dvou krocích). Cenné je přitom i to, že vždy k tomu vzniká seznam souřadnic.

Transformace souřadnic může být dynamická (dočasná), nebo trvalá. Základní formou, s níž se v programu VKM pracuje, je transformace dynamická. Ta spočívá v tom, že pro daný vektorový výkres (může to být VKD, DGN, či jiný vektor) se určí transformační parametry (klíč), a to buď jejich přímým zadáním, nebo identickými body. Takto definovaná transformace se dá uložit a je možné se k ní později vrátit, změnit její parametry apod. Na jeden výkres může být v různých souvislostech aplikována různá transformace (klíč). Při dynamické transformaci nedochází k žádným změnám v příslušném výkrese. Souřadnice se přepočítávají při zobrazování a identifikaci objektů výkresu. Naproti tomu trvalá transformace nastává při exportu transformovaného výkresu typu VKD (vnitřní formát programu VKM). Výchozí výkres tím zůstává opět nezměněn, ale transformace se uplatní ve výsledném souboru.

Při exportech se může také uplatnit redukce či transformace obsahu (podle konverzních tabulek vrstev a grafických atributů), popřípadě podle manuální selekce objektů.

Podrobnější informace jsou na níže uvedených odkazech:
http://sedlacek.wz.cz/vkm03.htm
Ing. Svatopluk Sedláček,
Vedlejší 4,
625 00 Brno,
ssedlacek@volny.cz,
tel.: +420 5 4735 2896

vyvěšeno: 20. května 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 5/2002
[Server] [Geodezie] [Software] [Pošta]