[Home Page]

Úprava zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Tento článek navazuje na článek "Budou zeměměřičtí inženýři oprávnění ve výstavbě členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě?" zveřejněný na stranách 18 - 20 čísla 04/2002 časopisu Zeměměřič.

Cílem článku je

Článek jsem napsal po dohodě s předsedou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Výsledek diskuse má být podnětem pro uskutečnění (nebo neuskutečnění) navrhované právní úpravy v rámci novely zákona o zeměměřictví, kterou ČÚZK plánuje zahájit přibližně v září 2002.

Obsah právní úpravy členství UOZI v ČKAIT novelou zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví

Další text popisuje jen podstatné obsahové změny a nezabývá se podrobnostmi o přečíslovávání dílčích ustanovení v §§ 14, 15 a 16 zákona vyvolaných vypuštěním dílčích níže uvedených ustanovení v §§ 12 a 13 stávajícího textu zákona.

Změna v § 12:

V tomto ustanovení zákona se v odstavci 1) vypustí text uvedený v písm. b) a tím do výsledků zeměměřických činností ověřovaných podle tohoto zákona nadále nebudou zahrnuty výsledky zeměměřické činnosti ve výstavbě, tj. výsledky inženýrské geodezie (viz pojem definovaný ustanovením § 2 písm. i) zákona o zeměměřictví).

Změna v § 13:

V tomto ustanovení zákona se vypustí text uvedený v odstavci 1) písm. c), tj. rozsah úředního oprávnění podle zákona o zeměměřictví se již nebude vztahovat na ověřování - cituji: "geodetického podkladu pro výstavbu, dokumentace o vytyčovací síti, dokumentace o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru pro účely výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, která obsahuje geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení" - konec citace.

Změna v § 18:

Ve společných a přechodných ustanoveních zákona se časově omezí platnost úředních oprávnění ve výstavbě vydaných podle zákona o zeměměřictví po nabytí jeho účinnosti, a to tak, aby do doby zániku platnosti úředního oprávnění se UOZI mohl registrovat jako autorizovaný zeměměřický inženýr v ČKAIT, anebo úřední oprávnění zaniklo UOZI zcela, protože z osobních nebo odborných důvodů nehodlá do ČKAIT vstoupit a výkony inženýrské geodezie nehodlá poskytovat.

Obsah právní úpravy členství UOZI v ČKAIT novelou zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Zákon č. 360/1992 Sb. by se měnil současně s novelou zákona o zeměměřictví. Pro základní orientaci uvádím text vybraných ustanovení tohoto zákona s tím, že vřele doporučuji každému, kdo je úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem - a to bez ohledu na druh úředního oprávnění - aby si v knihkupectví za méně než 100 Kč zakoupil v edici úplných znění "ÚZ" nakladatelství Sagit publikace:

Zastávám názor, že UOZI, který se neorientuje v právních předpisech vytištěných v posledním platném znění ve shora citovaných publikacích, nemá odborný ani morální nárok na to, aby jako úředně oprávněný zeměměřič působil ve výstavbě a vyhotovoval geometrické plány, vytyčoval pozemky, zřizoval sítě geodetických bodů a poskytoval další služby využitelné pro státní mapové dílo. Tento názor vyplývá jednoznačně nejen z "ducha", ale i textu zákona o zeměměřictví.

Text navrhovaných úprav je zdůrazněn a psán kurzívou.

Text § 1:

Tento zákon upravuje

 1. postavení, práva a povinnosti autorizovaných architektů,
 2. postavení, práva a povinnosti autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
 3. způsob a podmínky udělování autorizace,
 4. vznik, pravomoc a působnost České komory architektů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen "Komora")

Text § 2:

 1. Autorizací se pro účely tohoto zákona rozumí oprávnění fyzických osob k výkonu odborných činností ve výstavbě.
 2. Autorizace v příslušném oboru, popřípadě specializaci podle tohoto zákona opravňuje k výkonu vybraných činností 1) ve výstavbě.
 3. Osoby, kterým byla udělena autorizace podle tohoto zákona (dále jen "autorizované osoby"), jsou povinny vykonávat svoji činnost v souladu s tímto zákonem.
 4. Autorizace podle tohoto zákona je zvláštní podmínkou provozování živnosti. 2)
 5. Právnické a fyzické osoby podnikající podle příslušných předpisů 3) mohou vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě pouze tehdy, zajišťují-li výkon těchto činností autorizovanými osobami podle tohoto zákona.

Text § 3:

Autorizovanými osobami ve smyslu tohoto zákona jsou

 1. autorizovaný architekt,
 2. autorizovaný inženýr,
 3. autorizovaný technik.

Text § 5 - Autorizovaný inženýr a autorizovaný technik

(včetně návrhu doplnění o inženýrskou geodezii):
 1. Autorizovaný inženýr je ten, komu byla udělena autorizace podle tohoto zákona a je zapsán v seznamu autorizovaných inženýrů vedeného Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 2. Autorizovaný technik je ten ....
 3. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě uděluje osobám podle odstavců 1 a
  1. pozemní stavby,
  2. dopravní stavby,
  3. vodohospodářské stavby,
  4. mosty a inženýrské konstrukce,
  5. technologická zařízení staveb,
  6. technika prostředí staveb,
  7. statika a dynamika staveb,
  8. městské inženýrství,
  9. geotechnika,
  10. inženýrská geodezie

Udělování autorizace
Text § 7:

 1. Komora udělí na podkladě písemné žádosti autorizaci tomu, kdo
 2. je občanem České republiky a má trvalý pobyt na území České republiky,
 3. je plně způsobilý k právním úkonům,
 4. je bezúhonný,
 5. získal požadované vzdělání,
 6. vykonal odbornou praxi v předepsané délce,
 7. úspěšně složil zkoušku odborné způsobilosti,
 8. složil předepsaný slib.

Práva a povinnosti autorizovaných osob:
Text § 12

 1. Autorizovaná osoba odpovídá za odbornou úroveň výkonu vybraných činností, pro které jí byla udělena autorizace. Odpovědnost podle obecných předpisů tím není dotčena.
 2. Autorizovaná osoba je povinna vykonávat činnosti, pro které jí byla udělena autorizace osobně, popřípadě ve spolupráci s dalšími autorizovanými osobami nebo ve spolupráci s jinými fyzickými osobami pracujícími pod jejím vedením. Autorská práva 4) a práva a povinnosti vznikající z vytvoření a z uplatnění vynálezů, průmyslových vzorů a zlepšovacích návrhů 5) tím nejsou dotčena.
 3. Při výkonu své činnosti je autorizovaná osoba povinna dbát platných obecně závazných právních předpisů, jakož i předpisů vydaných příslušnou Komorou.
 4. Autorizovaná osoba nesmí vykonávat
  1. funkce, v nichž by vydávala správní rozhodnutí týkající se činnosti,
  2. činnosti, které jsou s činností autorizované osoby podle platných obecně závazných právních předpisů a předpisů Komory neslučitelné.
 5. Autorizovaná osoba je povinna dále se odborně vzdělávat a sledovat informace nezbytné pro správný výkon své činnosti.
 6. K zajištění řádného výkonu odborných činností, přesahující rozsah oboru, popřípadě specializace, k jejímuž výkonu byla autorizované osobě autorizace udělena, je autorizovaná osoba povinna vyzvat ke spolupráci autorizovanou osobu s příslušnou autorizací.

Text § 13

 1. Autorizovaná osoba je oprávněna podle druhu udělené autorizace používat označení "autorizovaný architekt", "autorizovaný inženýr" nebo "autorizovaný technik", a to ve spojení s označením oboru, popř. specializace, pro který jí byla autorizace udělena. Osoba, které byla udělena autorizace podle § 4 odst. 2 písm. b) může ..... Autorizovaný inženýr nebo technik činný v oblasti realizace staveb může používat označení "autorizovaný stavitel".
 2. Označení podle odstavce 1, jakož i označení architekt, pokud není součástí akademického titulu, nesmějí být používána jinými osobami, a to ani ve spojení s jinými slovy.
 3. Autorizovaná osoba opatřuje dokumenty související s výkonem její činnosti vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem České republiky, 6) jménem autorizované osoby, číslem, pod kterým je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou a vyznačeným oborem, popřípadě specializací a své autorizace.
 4. Autorizovaná osoba je povinna vést chronologický seznam dokumentů opatřených tímto razítkem.
 5. Dokumenty označené autorizovanou osobou podle odstavce 3 jsou pro úřední účely veřejnými listinami.

Text § 14:

 1. Autorizované osoby vykonávají činnosti, pro které jim byla udělena autorizace, jako
  1. svobodní architekti nebo svobodní inženýři, jejichž činnost není živností, 7)
  2. podnikatelé, s výjimkou osob uvedených podle písmene a),
  3. zaměstnanci v pracovním, služebním, členském nebo jiném obdobném poměru.
 2. Autorizovaná osoba oznámí Komoře bez zbytečného prodlení způsob výkonu činnosti podle odstavce 1, jakož i změny tohoto způsobu.

Text § 15:

Svobodní architekti a svobodní inženýři

 1. vykonávají svoji činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za odměnu sami nebo společně,
 2. jsou oprávněni zaměstnávat další osoby.

Text § 17

(včetně návrhu doplnění - psáno tučně kurzívou):

Autorizovaný architekt je oprávněn v rozsahu oboru, popřípadě specializace (§ 4), pro kterou mu byla udělena autorizace, vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:

Text § 18

(včetně návrhu doplnění - psáno tučně kurzívou):

Autorizovaný inženýr je oprávněn v rozsahu oboru, popřípadě specializace (§ 5), pro kterou mu byla udělena autorizace, vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:

Komentář

 1. Podstatným rozdílem mezi úředním oprávněním a autorizací je to, že autorizované osoby vykonávají svou činnost s přímou odpovědností za výsledek nikoliv jako UOZI, které výsledky činností ověřují.
 2. Autorizovaní technici zapsaní na seznamu ČKAIT podle své specializace projektují nebo vedou stavbu. Autorizace zeměměřických techniků se v souladu se stávající právní úpravou zákona o zeměměřictví a v souladu s historickou praxí nepředpokládá.
 3. Povinnost vzdělávat se (§ 12 odst. 5) upravuje nový pilotní projekt ČKAIT, podle kterého se udělují akreditace k vzdělávání pro konkrétní právnické osoby a pracoviště, sestavují se programy vzdělávání a bodově se hodnotí aktivní a pasivní účast na vzdělávání.
 4. Autorizovaní inženýři mají podle § 14 volbu druhu výkonu svého povolání.
 5. Udělování autorizace je podle vnitřních předpisů v působnosti Autorizační rady v níž jsou zastoupeni odborníci ČKAIT, vysokých škol a státních orgánů. Bylo by proto vhodné, aby také resort ČÚZK byl v Autorizační radě zastoupen.

Závěr

Platformou diskuse o návrhu vstupu UOZI působících ve výstavbě do ČKAIT jsou www stránky časopisu Zeměměřič (http://www.zememeric.cz).

Jsem připraven se diskuse aktivně účastnit, zejména obhajobou svých veřejně prezentovaných názorů a odpověďmi na případné dotazy. Přimlouvám se však za názory nebo dotazy, které budou podmíněny znalostí problematiky inženýrské geodezie a dotčených právních předpisů a budou racionálně odůvodněny.

Poznámky pod čarou v zákoně č. 360/1992 Sb.:

Ing. Petr Polák,
předseda ČSGK

vyvěšeno: 17. května 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 5/2002
[Server] [Geodezie] [Pošta]