[Home Page]

Novinky v dálkovém přístupu k datům KN

Aplikace dálkového přístupu (DP) k datům katastru nemovitostí (KN) ČR získala za dobu svého provozu od července 2001 řadu uživatelů. Ti oceňují zejména možnost získat aktuální informace z KN v kteroukoliv denní či noční hodinu. Pro ty, kteří se s touto službou dosud nesetkali, několik základních informací.

DP je dostupný na adrese http://katastr.cuzk.cz, kde se objeví tato úvodní stránka:

Začátečníkům doporučuji v této fázi volbu "Základní informace o dálkovém přístupu". Jedná o odkaz na WWW stránky odboru centrálních databází KN Zeměměřického úřadu (ZÚ), kde jsou uvedeny všechny podstatné organizační a technické informace. Jedná se zejména o:

Na rozdíl od většiny stránek nebo aplikací nabízených na internetu klade aplikace DP určité specifické nároky na klientské PC. Jedná se zejména o různá nastavení vlastností internetového prohlížeče, případně dodatečnou instalaci některých volně dostupných SW produktů. To vše je podrobně popsáno na stránkách ZÚ. Nerespektování těchto pokynů je také nejčastější příčinou neúspěšných pokusů o spuštění některých funkcí aplikace.

Ti, kteří se chtějí s aplikací nejprve seznámit, mohou využít volby "Dálkový přístup na zkoušku". Zde je možné si bezplatně vyzkoušet ovládání aplikace na vybraném k.ú. s upravenými daty katastru. DP na zkoušku je opravdu bezplatné a uživatel by se neměl nechat zmást upozorněním na částku, která mu bude zaúčtována za sestavu, to je pouze simulace chování systému.

Vše, co by měl uživatel vědět o vlastnostech aplikace DP, je popsáno na 13 stránkách "Návodu pro ovládání funkcí". Seznámení s nimi může ušetřit nejen mnoho času při vlastní práci s aplikací, ale občas i zbytečné náklady.

Registrovaní uživatelé ocení provozní informace DP, obsahující přehled odstávek provozu (jak plánovaných, tak i uskutečněných). Delší plánované odstávky jsou oznamovány všem uživatelům na e-mailové adresy, které uvedli v žádosti o zřízení účtu.

Novinky v DP

Již na sklonku loňského roku byly v aplikaci implementovány tzv. "asynchronní reporty". Tato úprava spočívá v tom, že uživatel nemusí výstup DP odebrat okamžitě. Po zadání požadavku se zobrazí formulář "sestavy uživatele", kde požadovaný výstup představuje jeden řádek (viz obr.), ve stadiu zpracování je zprvu ve stavu "vytváří se", po vytvoření výstupu (obvykle několik vteřin či desítek vteřin) se stav změní na "zpracován".

Nejdůležitější novinkou, která byla ve verzi 3.2 aplikace DP implementována (instalace 15. 4. 2002), je signalizace částky, která bude uživatelům za výstup zaúčtována. Tuto informaci lze získat jednak na výstupu "sestavy uživatele" ve sloupci "částka v Kč" (viz obr.), jednak se při prvním přístupu ke zpracované sestavě objeví další, velmi výrazné varování (viz další obr.).

Po odsouhlasení uvedená částka uživateli naběhne na zákaznický účet a stav výstupu se změní na "zaúčtován". Další opakované stažení stejného výstupu ve stavu "zaúčtován" je bezplatné a sestava je k dispozici uživateli po dalších 24 hodin. Díky této úpravě aplikace se radikálně snížil počet vyřizovaných reklamací.

Další nepřehlédnutelnou změnou je zabezpečená komunikace uživatele s WWW serverem aplikace. Tato komunikace je zajištěna instalací serverového certifikátu I. CA. Po kliknutí na odkaz "Přístup pro registrované uživatele" se objeví okno "Výstraha zabezpečení" (viz obr.).

Okno lze odvolat stisknutím tlačítka "Ano". Pak dialog pokračuje zadáním názvu účtu a přístupového hesla. Zobrazování této výstrahy je možné se vyhnout jednak nastavením vhodného stupně zabezpečení v Internet Exploreru, jednak instalací použitého certifikátu.

Služby OCD související s DP

Přehled těchto služeb se v zásadě od startu aplikace příliš nezměnil, nicméně vzhledem k množství telefonických dotazů je zřejmě vhodné tyto informace osvěžit.

Helpdesk

Helpdesk je první kontaktní místo pro uživatele DP a potencionální zájemce o tuto službu. Zajišťuje základní poradenství, sběr dotazů, připomínek a stížností jak k aplikaci, tak i k poskytovaným službám. Funguje v pracovní dny od 7 do 17 hodin a je dosažitelný telefonicky (02/84044455) nebo e-mailem (zu.helpdesk@cuzk.cz). Helpdesk mimo jiné organizačně zajišťuje pravidelná školení aplikace DP pro uživatele a potencionální zájemce.

Informační kancelář OCD

V úředních dnech (pondělí a středa 8:00 - 17:00, úterý a čtvrtek 8:00 - 15:00) je možné se osobně obrátit s podněty, týkajícími se všech služeb OCD, na informační kancelář OCD (budova Zeměměřických a katastrálních úřadů, Pod sídlištěm 9, Praha 8, 3. patro, místnost č. 391).

Administrace zákaznických účtů

Tato skupina zaměstnanců zajišťuje zakládání, blokování a rušení zákaznických účtů, fakturace služeb DP a vyřizuje reklamace zákazníků. Je k dispozici na e-mailové adrese zu.dpadmin@cuzk.cz.

Podatelna OCD

Zajišťuje zpracování a dohled nad přijatými žádostmi a o založení zákaznického účtu, jejich kontrolu a veškerou korespondenci s uživateli. Identifikační údaje nově založených účtů jsou žadatelům sdělovány doporučeně poštou. Adresa podatelny je zu.ocd@cuzk.cz.

Malá statistika DP

Od začátku provozu aplikace (23. 7. 2001) do současné doby (31. 5. 2002) bylo založeno 2 065 zákaznických účtů, z toho 1 847 je odblokovaných (zaplacena záloha), 26 již bylo zrušeno a 39 je zablokováno z důvodů nesplacených faktur. Aktivních je v současné době 1 821 účtů. Vývoj počtu založených účtů od startu aplikace je zobrazen na následujícím grafu:

Dalším důležitým údajem je finanční přínos DP. Následující graf zachycuje vývoj obratu v letošním roce, který byl postupně očišťován od reklamací (to vysvětluje výkyvy grafu), celkové fakturované částky (po měsíci nebo čtvrtletí podle volby zákazníka) a čistých příjmů (uhrazených faktur).

Pro správnou interpretaci obratu je třeba si uvědomit, že od 15. 4. 2002 prakticky nepřibývají reklamace, naopak se znásobilo úsilí o urychlené vyřízení reklamací z předchozího období. Celkem bylo od začátku roku k 31. 5. vyfakturováno uživatelům aplikace DP 6 920 900 Kč.

Poslední statistikou je přehled profesní skladby uživatelů. Ta se od loňského roku výrazně nezměnila.

Největší podíl v počtu účtů si zachovávají realitní (367) a advokátní kanceláře (355), překvapivě velký je podíl obchodních (329) a výrobních organizací (212). Geodetické firmy (72) se propracovaly na 6. místo za živnostníky (112) před finanční instituce (68) a projekční kanceláře (55). Finanční instituce (banky) zatím většinou nerozšířily tuto službu plošně na jednotlivé pobočky, avšak v celkovém finančním objemu se v poslední době dostávají do popředí. O tom ale snad příště.

Několik rad závěrem

Informační systém katastru nemovitostí (ISKN) obsahuje informace o všech změnách dat KN, které proběhly od migrace dat v takové podobě, že je možné vytvářet výstupy i "z minulosti". V souvislosti s touto funkcionalitou můžete požádat KÚ, aby poskytl dodatečně informaci zpětně k tomu okamžiku (datum, hodina, minuta), kdy byl vytvořen příslušný výstup aplikací DP.

Informace o přístupu externích uživatelů jsou na firewallu archivovány. Reklamace typu "tento výstup jsme neprovedli, protože ten den nebyl žádný zaměstnanec v kanceláři" obvykle končí tím, že OCD dokladuje kdy a z jaké IP adresy byl příslušný výstup zadán. Je tedy nutné dobře zvážit, komu poskytnout přístupové heslo a identifikační údaj účtu (heslo můžete kdykoliv sami změnit). V případě potřeby je možné pro jednu instituci či firmu zřídit více uživatelských účtů.

Vhodná je i častější kontrola uživatelských účtů. Případná reklamace se lépe a pružněji vyřizuje před vlastní fakturací. Pokud aplikace oznámí, že cena výstupu je např. 11 150 Kč, je lépe jí věřit a raději prozkoumat zadané parametry výstupu. Obvykle se jedná o výpis listu vlastnictví obce nebo jiného většího vlastníka. Reklamace neznámé či podivné výše úplaty pro výstupy pořízené po 15. 4. 2002 nemohou být kladně vyřizovány.

Vážení přátelé, zvažte návštěvu zmiňovaného školení aplikace DP. Je orientováno především na funkce, které činí uživatelům problémy ať už z důvodu neznalosti problematiky katastru nemovitostí, nebo ne úplně optimálního uživatelského interface.

Mějte s námi trpělivost.

V Praze 10. 6. 2002
Ing. Jiří Poláček, CSc.
vedoucí OCD ZÚ

vyvěšeno: 9. července 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/2002
[Server] [Katastr Nemovitostí] [Pošta]