[Home Page]

Tvorba a údržba digitálních katastrálních map

BRNO (11. 4. 2002): Katastr nemovitostí, ovlivněný dosavadním stavem právních a technických předpisů, prochází významným přerodem v oblasti tvorby a údržby digitálních katastrálních map. Tato oblast však často tvoří třecí plochy mezi odlišnými názory odborníků, zejména v souvislosti s použitými souřadnicovými systémy. Český svaz geodetů a kartografů, ve snaze položit základy sjednocení a nastínit budoucí stav, uspořádal ve čtvrtek 11. dubna 2002 odborný seminář s ústředním motivem "Tvorba a údržba digitálních katastrálních map". Seminář se konal na Fakultě stavební VUT v Brně. Odborní lektoři, ing. Adolf Vjačka z Katastrálního úřadu v Opavě, ing. Václav Čada, Csc. ze Západočeské univerzity v Plzni a ing. Miloslava Vejdová z ČÚZK, formou přednášek informovali o historii tvorby katastrálních map a o existenci problémů, spojených hlavně s přepracováním platných grafických katastrálních map v sáhovém měřítku.

V současné době existují dvě varianty dalšího možného postupu. První varianta v podstatě zachovává dosud platný technologický postup, tj. vektorizaci obsahu katastrální mapy na základě umístění jejího rastrového obrazu do souřadnicového systému, v němž byla vytvořena (Gusterberg, Sv. Štěpán), přičemž nadále zůstává jako mapa ostrovní bez vyrovnání katastrálních hranic.

Výsledkem druhé varianty je bezešvá digitální katastrální mapa v souvislém Křovákově zobrazení, umístěná do souřadnicového systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK) pomocí globálního transformačního klíče, jehož autorem je ing. Čada. Takto vytvořená mapa je mj. kompatibilní s ostatními informačními systémy, lze ji využít pro tvorbu Státní mapy 1 : 5000 a umožňuje propojení se ZABAGED. Přednášející přiblížili spektrum technologických možností digitalizace, reálnou kvalitu a přesnost, které jsou hlavními podněty sporů při praktickém využívání kartografického díla širokou odbornou a laickou veřejností. Rozborem platných předpisů, technologických postupů a deklarováním praktických zkušeností z tvorby a údržby map, definovali etapy řešení možného dalšího postupu tvorby a údržby digitálních katastrálních map.

Do Brna přijeli i kolegové ze Slovenska, kteří v krátkosti seznámili přítomné s rozdíly ve výměrách parcel, které u nich vznikají při převodu ze stereografické azimutální projekce do souvislého Křovákova zobrazení. Prostor pro diskusi udělal symbolickou tečku za tímto velice potřebným setkáním širší zeměměřické veřejnosti na akademické půdě.

Ing. Alena Berková
Ing. Jakub Foral
VUT v Brně, FAST, Ústav geodézie

vyvěšeno: 4. července 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/2002
[Server] [Víme - Víte] [Pošta]