[Home Page]

UPLAN - efektivní nástroj pro územní plánování a GIS

Systém UPLAN je aplikací geografického informačního systému MISYS pro potřeby zpracování a využívání územně plánovací dokumentace (ÚPD). Aplikace je určena pro architekty, urbanisty, zpracovatele digitální formy ÚPD (např. geodetické firmy) a koncové uživatele ÚPD. Systém UPLAN může být zároveň součástí GIS obce, města, okresu, kraje i celé České republiky. Jedná se tedy o další, novou část produktové řady MISYS firmy GEPRO, spol. s r.o.

Produkt využívá závěry dokumentu »Návrh standardu struktury a obsahu ÚPD«, zpracovaného v roce 2000 odbornou skupinou ČAGI na základě objednávky ÚVIS. Tato skupina byla složena ze specialistů firem, dlouhodobě se zabývajících problematikou digitálních územních plánů a GIS.

Systém UPLAN v sobě integruje potřebné nástroje CAD a GIS pro zpracování, údržbu a provoz ÚPD i běžné nástroje pro práci s mapovými podklady, ať již se jedná o vektorová nebo rastrová data. Ukázková data územního plánu sídelního útvaru města Kladna jsou majetkem města Kladna

Územně plánovací dokumentace je významným podkladem pro řešení rozvoje měst a obcí. Produkt firmy GEPRO si klade za úkol nabídnout integrovanou aplikaci, která umožní realizovat všechny etapy tvorby, údržby a provozu ÚPD v jednotném programovém prostředí.

Vzhledem k tomu, že územní plán je veřejnou listinou, nelze opomenout ani účast široké veřejnosti na projednávání návrhu územního plánu, návrhu změn územního plánu a s tím spojenou potřebu přípravy nejrůznějších podkladů pro toto projednávání. Tyto podklady, výřezy, kombinace různých datových zdrojů lze samozřejmě s výhodou pořídit z digitální podoby ÚPD. Je tedy zřejmé, že územní plán je jednou z významných vrstev integrovaného geografického informačního systému, jakým je např. zmiňovaný produkt MISYS.

Systém UPLAN je, jak již bylo řečeno, komplexním nástrojem. Má za úkol přispět k rozšíření digitální formy ÚPD jak v profesní skupině architektů a urbanistů, tak pochopitelně v další skupině uživatelů, tedy především na městských a obecních úřadech. Technologické pojetí systému akceptuje reálný stav územně plánovací dokumentace na úrovni měst a obcí. Nástroji systému UPLAN lze řešit i problematiku přenosu dat ÚPD mezi různými grafickými systémy.

Protože systém UPLAN vychází ze systému MISYS, je možné jako základní mapový podklad pro tvorbu ÚPD použít data v obvyklých vektorových formátech (např. VYK, VKM, DGN, DXF, SHP), tak i data rastrová (jmenujme např. CIT, TIFF, BMP, JPG, GIF apod.). Systém obsahuje základní nástroje pro práci s podkladovými vektorovými i rastrovými daty, zejména pro jejich transformaci, ořezání a vzájemné konverze. Tedy veškeré nástroje a možnosti, jak je známe ze systému MISYS. Bylo zmíněno, že zpracovateli digitální formy ÚPD, mapových podkladů a implementace do systému MISYS bývají často geodetické firmy. Těmto subjektům jsou k dispozici veškeré potřebné geodetické a výpočetní funkce v podobě, jak jsou známé z ostatních produktů firmy GEPRO.

Tvorba územního plánu (ev. jeho digitalizace, údržba) se dělí do dvou částí: Ukázková data územního plánu sídelního útvaru města Kladna jsou majetkem města Kladna

Datová část se zpracovává podle jednoznačných pravidel, daných technologickým postupem. Tento postup je podporován nástroji na kresbu podle předdefinovaných dat (nástroj známý jako EXPERT), nástroji pro kontrolu nakreslených dat, systémem pro kontrolu a opravy topologie, nástroji pro hromadné vyplňování ploch barvou nebo vzorem. Znamená to, že data mají jednoznačně definovanou strukturu a vlastnosti. Vysvětleme trochu podrobněji: vlastností není to, že plocha je vybarvená červeně, ale to, že se jedná např. o plochu středněpodlažního bydlení a tudíž může být vyplněna např. červenou barvou nástrojem pro dávkové vyplňování ploch. Vlastností není to, že čára je červená, tlustá a čárkovaná, ale že se jedná o ochranné pásmo plynovodu a tudíž může být uvedeným způsobem interpretováno (a nebo také jinak). Není proto problémem vytvořit definované rozhraní pro komunikaci s jinými grafickými systémy v obvyklých vektorových formátech, nebo ve standardizovaném textovém výměnném formátu.

Volná tvorba je zcela v rukou urbanisty. Je podporována nástroji pro »jednoduché« kreslení, které nekladou důraz na vnitřní strukturu dat a umožňují dotvořit design územního plánu pro účely jeho prezentace podle představ urbanisty. I v tomto případě se jedná o intuitivní nástroj, jaký již známe ze systému MISYS, verze 5.50, tedy tzv. »tvorba grafických poznámek«.

Shrneme-li předchozí informace, potom systém UPLAN jako součást systému MISYS obsahuje následující komponenty:

Dodejme, že součástí systému UPLAN jsou příslušné knihovny grafických prvků, dokumentace včetně popisu základních jevů územních plánů a hierarchické struktury těchto jevů. Systém vznikl na základě spolupráce geodetů a odborníků v informačních technologiích s architekty a urbanisty a samozřejmě respektuje aktuální dění v oblasti standardizace, územních plánů a GIS.

Vojtěch Zvěřina,
GEPRO

vyvěšeno: 8. července 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/2002
[Server] [GIS] [Software] [Pošta]