[Home Page]

Přečtěte si

Věcná břemena od A do Z

Bradáč A., Fiala J., Hába J., Hallerová A., Skála M., Vitulová N.; Linde,
Praha 2001,
2. aktualizované vydání;
308 stran.

Napsat ze tří paragrafů občanského zákoníka knížku o deseti odstavcích, k tomu nemusíte mít dar velkého vypravěče - stačí si jen vybrat obsažné téma. A takovým tématem věcné břemeno bezpochyby je.

K sepsání průvodce o věcném břemeni se dokonce sešel kolektiv šesti odborníků, mezi nimiž byli dva vysokoškolští pedagogové, soudní znalec, daňový poradce, ministerská úřednice a vedoucí katastrálního úřadu. Pokud si ujasníte, jaký je rozdíl mezi věcným břemenem in rem a in personam a budete vědět, že věcná břemena jsou s povinností konat, zdržet se a trpět, neznamená to, že o věcných břemenech víte všechno. Historicky první ucelené úpravy služebností a reálných břemen na území současné republiky obsahovala již právní norma z roku 1811, podle které jste mohli mít i právo hnát kouř sousedovým komínem (služebnost domovní) nebo právo sbírat suché větve a chrastí (polní služebnost). Jak se dočtete z jednotlivých kapitol, na věcná břemena se jinak pohlíželo v letech 1951 - 1964, jinak v letech 1964 - 1983 a znovu jinak v období let 1983 - 1991. Čtyřiadvacetistránková kapitola o vzniku věcného břemene je rozdělena na části podle toho, zda břemeno vzniklo na základě písemné smlouvy, závěti, dohodou dědiců, rozhodnutím příslušného státního orgánu, ze zákona nebo vydržením. Další kratší kapitoly jsou věnovány obsahu a předmětu právního vztahu věcných břemen (4 strany), změnám věcných břemen (5 stran), zániku břemen (9 stran), promlčení břemen (3 strany) a ochranným pásmům (11 stran). Na dalších stranách se můžete ponořit do tajů oceňování. Když se proberete základními pojmy jako je cena a hodnota a nebudete si je plést, dostanete se přes finanční aritmetiku až k míře kapitalizace. Těchto 24 vzdělávacích stran je poměrně důležitých abyste pochopili další obsáhlou kapitolu o oceňování věcných břemen na 58 stranách a rozuměli na 49 stranách 22 konkrétním příkladům. Většinu příkladů doprovází obrázek a téměř všechny mají jasnou osnovu začínající vymezením obsahu, pokračující rozsahem, vazbou, délkou trvání, ročním užitkem, oceněním a končící doporučením ministerstva financí.

Věcná břemena mají dopady i na daňové a účetní dopady (o čemž si přečtete na jedenácti stranách) a rovněž zatěžují i katastrální úřady (což se dozvíte na deseti stranách). Publikace obsahuje 97 odkazů na literaturu a předpisy a příklady zápisů z roku 1898, dále z let 1934, 1942, 1963, 1969, 1972, 1975, 1983 a 1990. Zajímavá knížka končí 24 obrázky zobrazujícími, co všechno je - nebo naopak už není věcné břemeno od vedení trasy dálnice až poštovní schránku na zdi domu. Předpokládám, že v publikaci najdou zeměměřiči mnoho informací, o kterých zatím nic nebo velmi málo věděli. Nikdy nevíte, kdy se vás třeba starší klientka, pro kterou děláte geometrický plán zeptá: "Panáčku, zaniklo nám věcné břemeno, když pantáta za první války umřel?"

Almanach pozemkových úprav

BURIAN, Z. a kol.;
Českomoravská komora pozemkových úprav, 2001;
234 stran.

Výpravná publikace Českomoravské komory pozemkových úprav vydaná k výročí deseti let zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech zaujme každého, těmito úpravami alespoň trochu načichlého čtenáře. Kniha totiž přináší mnoho cenných informací nejenom projektantům pozemkových úprav ale i zeměměřičům. Almanach sestavil předseda Komory Zdeněk Burian a využil k němu jednak svých dvou referátů a dalších prací znalců oboru. Základní informace o genezi pozemkových úřadů a stručné historii pozemkových úprav jsou osobním dílem sestavitele publikace. Hodnocení desetiletí s představou, co bude s úpravami dál, popsal zase muž nejpovolanější - ředitel Ústředního pozemkového úřadu MZ ČR Stanislav Jelen. V kapitole hodnotící pozemkové úpravy a pozemkové úřady se rozepsali Eduard Pospíchal z KÚ Jihlava, Oldřich Chmelík ze ZKI Pardubice, dále soukromý zemědělec z Vojnice u Olomouce František Běhal a předseda ZD Těšetice Stanislav Bartoněk. V tabulkové části se můžete podívat na stav vyřizování restitucí, dále na průběh úprav podle jednotlivých okresů a na použití finančních prostředků. Na dalších stranách se ti, co ještě nikdy neviděli výsledný produkt komplexních pozemkových úprav, s nimi konečně mohou seznámit. V devíti ukázkách uvidíte, že KPÚ lze zakreslit i do leteckých snímků. Velmi cenná je prezentace okresů, o kterých se pojednává na téměř dvou stovkách stran. U každého okresu naleznete základní údaje, jako jsou celková výměra a výměry podle druhu pozemků, maximální i minimální nadmořské výšky, dále přehlednou mapku okresu a dokonce i jména vedoucích pracovníků u některých okresů i řadových úředníků úřadů. Na druhých stranách okresních dvoustran si přečtete další informace, případně si prohlédnete ilustrující fotografie. Škoda jen, že všechny základní údaje z okresů nebyly jednotně všemi úředníky vyplněny. Lze tak usuzovat podle některých okresů, u kterých se bohužel nedozvíte například počty obcí a měst, průměrné ceny půdy, počty katastrálních území, parcel či ony už uvedené nadmořské výšky. Lidové a zvláště profesionální grafiky možná zarazí, proč některé okresní informace jsou ve dvou a jiné ve třech sloupcích. Každopádně tyto vady na kráse neubírají almanachu na kvalitě.

Možná se autor inspiroval v historii. V roce 1928 k desetiletí Československa vyšel na křídovém papíře soubor krásných kvalitních publikací hodnotící po resortech první československé desetiletí. Není bez zajímavosti, že několik desítek stran bylo věnováno tehdy velmi aktuálním pozemkovým úpravám včetně zveřejněných fotografií pomníků, jež se stavěly, když byly pozemkové úpravy začátkem minulého století slavnostně ukončeny. Vidíte a máme tu další - jiné desetiletí. Je sice jen české, ale co se týká pozemkových úprav - mají svůj pomník. Je jím Almanach pozemkových úprav. Získáte jej třeba na různých seminářích, které Českomoravská komora pozemkových úprav pořádá nebo kterých se spoluúčastní. Předpokládám, že Almanach najdete v téměř každé větší technické knihovně, například v knihovně Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech. tento clanek ma 2 obrazky obalu knih.

Petr Skála

vyvěšeno: 30. srpna 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/2002
[Server] [Přečtě	te si] [Pošta]