[Home Page]

Zeměměřič v esperantu

Zajímalo nás, jaké jsou ekvivalenty některých výrazů z našeho oboru v mezinárodním jazyce esperanto. O odpověď jsme požádali geodeta - esperantistu Václava Stibůrka. Ekvivalent některých českých slov z našeho oboru v jazyce esperanto vám dnes přinášíme:

zeměměřič - termezuristo
zeměměřička - termezuristino
zeměměřictví - termezurado
zeměměřický - termezurista
geodézie - geodezio
geodetka - geodeziistino
geodet - geodeziisto
geometr - geometro
topograf - topografisto
katastr - katastro
mapa - mapo
metr - metro
(Výslovnost v esperantu je shodná s psanou formou a přízvuk je na předposlední slabice.)

"S přítelem a esperantistou ing. Karlem Votočkem ze Štětí jsme před jistým časem začali pracovat na menším esperantském geodetickém terminologickém slovníku včetně definic ve vazbě na český terminologický slovník VÚGTK a některé další (slovníky ing. Šímy pro české experty v zahraničí, vícejazyčný slovník ing. Herdy o inženýrské geodezii, maďarský šestijazyčný slovník šestidílný v maďarštině, ruštině, angličtině, němčině, francouzštině a esperantu). Taková terminologická práce se však nedá dělat s přestávkami při aktivním výkonu profese. Se zájemci o esperanto, tj. o jeho gramatiku, slovní zásobu, literaturu, si lze domluvit schůzku při nějakém geodetickém semináři." Kontakt v redakci Zeměměřiče.

Václav Stibůrek, Benešov

vyvěšeno: 14. října 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2002
[Server] [Různé] [Pošta]