[Home Page]

Odvádění autorských odměn z každé kopie udělané na kopírce

Je povinnost odvodu odměn kolektivnímu správci autorských práv v případě kopírovaní tiskovin na kopírce?

Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla je upraveno v § 25 Autorského zákona č. 121/2000 Sb. Z ustanovení autorského zákona vyplývá, že v případě, že kopírování neprovádíte jako svou podnikatelskou činnost, tedy za úplatu, nemusíte odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu platit. Pokud byste poskytoval kopírovací služby za peníze, tuto povinnost byste již měl. A to za každou za úplatu zhotovenou kopii bez ohledu na to, co bylo kopírováno. Stejně tak byste byl povinen platit tuto autorskou odměnu v případě, že byste kopírku k rozmnožování zpřístupnil, tedy, aby si váš zákazník kopíroval sám a nakonec za provedené kopie zaplatil. Odměna závisí na počtu zhotovených kopií. Poskytovatelé rozmnožovacích služeb jsou povinni předkládat příslušnému kolektivnímu správci, vždy souhrnně za kalendářní pololetí nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce, informace o skutečnostech rozhodných pro výši odměny. Tj. v daném případě o počtu tiskových rozmnoženin zhotovených na přístrojích pro poskytování rozmnožovacích služeb za úplatu. Odměna se podle sazebníku, který je přílohou zákona, odvádí jednou ročně příslušnému kolektivnímu správci, jemuž bylo podle tohoto zákona uděleno oprávnění k výkonu kolektivní správy v rozsahu zahrnujícím vybírání těchto odměn od výše uvedených osob. Odměna činí za jednu černobílou kopii 0,10 Kč, za barevnou kopii 0,20 Kč.

servis Zeměměřiče

vyvěšeno: 14. října 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2002
[Server] [Různé] [Pošta]