[Home Page]

Křovák na Webu

O tom, co všechno je v rámci oboru na webu k dispozici, se můžete přesvědčit například na adrese: http://krovak.webpark.cz/index.htm - tyto stránky byly vytvořeny studenty 5. ročníku (2001/2002) oboru Geodezie a kartografie na Fakultě stavební Petrem Šímou (modul individuální) a Jaromírem Sochorem (modul Geodezie v zemědělství a lesnictví) v rámci volitelného předmětu Programování II - 4 pod vedením pánů P. Buchara a P. Soukupa. Kvalitu zpracovaného úkolu můžete částečně posoudit i z naší malé ukázky.

Kartografické základy Křovákova zobrazení

Křovákovo zobrazení je dvojité konformní kuželové zobrazení v obecné poloze, jež se stalo základem Jednotné trigonometrické sítě katastrální na území bývalého Československa a později i na území dnešního Česka. Besselův elipsoid je konformně zobrazen na Gaussovu kouli (nebo též Gaussovým způsobem na kouli) a ta je konformně zobrazena na kuželovou plochu obecně položenou. ... Vztah mezi kartografickým a zeměpisným pólem ukazuje obrázek:


Pozemkový katastr

I. světová válka neblaze ovlivnila hospodářství, katastr nevyjímaje. Snaha ministerstva financí o nápravu neutěšeného stavu katastru neměla bohužel takový efekt, jak bylo tehdy potřeba. Příčinou byl nedostatek finančních prostředků a kvalifikovaných pracovníků, takže výsledkem byly jen formální úpravy katastrálního operátu a sjednocování předpisů. Vznik Československé republiky v roce 1918 přispěl svým dílem k hromadění těžkosti v pozemkové katastru.

Povalečná léta od roku 1918 asi do roku 1926 byla vyplněna následujícími pracemi:

Důležitým mezníkem bylo zřízení tzv. Triangulační kanceláře při ministerstvu financí v roce 1919, jejíž přednostou se stal ing. Křovák. Zde byly učiněny první kroky k vybudování JTSK a tvorbě souřadnicového systému S-JTSK.

V roce 1927 byl vydán zákon č. 177/1927 Sb. "O pozemkovém katastru a jeho vedení", platnosti nabyl 1. 1. 1928. Podmětem pro vydání tohoto zákona byl hlavně neutěšený stav katastru na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Od ledna 1928 se tak začal budovat tzv. československý pozemkový katastr, který je do svého počátku na území Čech, Moravy a Slezska reambulovaným, revidovaným a doplněným katastrem stabilním.

Jiná situace byla u tehdejšího Slovenska, neboť historickým vývojem náleželo do uherské části rakouské monarchie.

Ve vztahu ke katastrálnímu zákonu byly publikovány související technické normy, z nichž nejdůležitější jsou Instrukce A a Instrukce B.

Instrukce A

Plné znění instrukce A je: Návod, jak vykonávati katastrální měřičské práce pro založení pozemkového katastru původním katastrálním řízením nebo pro jeho obnovení novým katastrálním řízením. Instrukce byla tiskem vydána v roce 1932.

Podle tohoto návodu se měl postupně nahradit operát stabilního katastru novým, moderním pozemkovým katastrem. Nejdůležitějším novým prvkem měřičských a výpočetních prací v novém katastru bylo zavedení konformního zobrazení s aplikací souřadnicového systému přesnější geodetické polohové sítě, nazvané Jednotná trigonometrická síť katastrální. Nové mapování bude prováděno v souřadnicovém systému nové geodetické sítě tzv. souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Geodetické základy

JTSK byla budována v letech 1920 - 1957. Měřilo se pouze na některých bodech sítě a na ostatních se přebrala stará měření směrů z II. vojenské triangulace. Vyrovnáním sítě I. rádu byl určen jen její definitivní tvar. Rozměr a orientace na Besselově elipsoidu byla určena nepřímo z rakouské vojenské triangulace, s níž měla 107 totožných bodů.

Kartografické základy

Podle Instrukce A bylo pro tvorbu mapy závazně předepsáno zpracování grafických výsledků v souřadnicovém systému JTSK při použití konformního kuželového zobrazení.Vzhledem k momentální situaci v době návrhu Instrukce A, kdy rozhodoval především stav připravenosti materiálů zajišťujících hladký průběh všech prací na realizaci katastrálního zákona, byl přijat návrh ing. Křováka, aby jako kartografický základ bylo přijato , jím modifikované konformní kuželové zobrazení.

http://krovak.webpark.cz/index.htm

vyvěšeno: 14. října 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2002
[Server] [Internet] [Pošta]