[Home Page]

Jak dlouho trvá potvrzení GP...

Po přečtení příspěvku Ing. Janovského (GEOS Litoměřice) na domovské stránce časopisu Zeměměřič k článku Ing. Podrazké a stanovisku místopředsedy ČÚZK Ing. Paška by mne zajímalo, zda ředitelé katastrálních úřadů a vedoucí jejich detašovaných pracovišť budou ochotni odpovědět na tyto dvě otázky:

   Průměrná doba potvrzení (nebo k opravě vrácení) běžného x) geometrického plánu na Vašem úřadu (detašovaném pracovišti) je převážně 2 týdny   3 týdny   4 týdny   5 týdnů   více týdnů
x) Běžným plánem se pro účely tohoto průzkum rozumí plán obsahující nové hranice délky přibližně do 500m.

   Kolik geometrických plánů ročně přejímá do dokumentace Váš úřad (detašované pracoviště) v posledních letech ?
ročně   do 500   do 700   do 1000   do 1500   do 2000   více než 2000


K věci poznamenávám:
Navrhuji tento průzkum časopisu Zeměměřič proto, že anonymní a neprůhledné uplatňování principu tzv. "kolektivní viny" v této věci nic neřeší a spíše nedokonalé mezilidské vztahy zhorší, protože vyvolá obrannou reakci těch, kteří vinu nenesou a za jejich zlobu se snadno schovají i ti, kteří vinu na nedokonalosti prokazatelně mají.
Věřím, že na většině katastrálních úřadů jsou vztahy zeměměřičů s těmi, kdo geometrické plány potvrzují, na žádoucí úrovni. Znám ale úřad, kde průměrná doba potvrzení geometrických plánů je mnohem delší než je 10 pracovních dnů, takže firma s ročním průměrem přes 250 geometrických plánů zde má v mnohatýdenním prodlení s dokončením zakázky "deponován" objem průměrně okolo 100 000 Kč a urgence zákazníků jsou běžným pravidlem. Pro velké geometrické plány je zde obvyklá lhůta potvrzení v řádech měsíců.

Nedostatek odbornosti a etiky je však třeba odstraňovat nejen ve státní správě. Produkty zeměměřičů na úrovni zmetků nejsou v našem oboru výjimkou a předem ochránit objednatele v podstatě nelze. Dokladem tohoto tvrzení jsou geometrické plány technicky sice bezvadné, avšak právně zcela nepoužitelné a objednatelům předávané bez jakéhokoliv návodu k použití pro účely zápisu změn do katastru nemovitostí. U některých, zejména těch velkých, na počet a druh změn bohatých a také drahých (cena v řádech desítek tisíc korun), patří možnost zápisu nově určených nemovitostí do katastru nemovitostí spíše do říše snů, než by se mohla stát skutečností, a ten, kdo plán ověřil, rozhodně nedbal na obsah a význam výroku "náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům".
Zajímalo by mne, jestli se již nějaký objednatel soudil se zeměměřičem o náhradu škody z výše uvedeného důvodu, a pokud ano, jak soud rozhodl.
Velikost písma výroku nad popisovým rámem v dolní části titulní strany geometrického plánu ("Dělit nebo zcelovat pozemky lze jen na základě územního rozhodnutí, pokud podmínky pro ně nejsou stanoveny jiným rozhodnutím nebo opatřením") by se asi měla zvětšit obdobně, jako se neustále zvětšuje varování na tabákových reklamách o tom, že kouření způsobuje rakovinu. O škodlivosti kouření už bylo popsáno mnoho papíru, ale význam uvedeného výroku vycházejícího z ustanovení § 32 stavebního zákona a význam pojmu "pozemky s různým právním režimem", asi ještě některým z nás z důvodu neodbornosti a při vidině peněz z nové zakázky uniká.

Ing. Petr Polák, předseda ČSGK

Pro KÚ a DP vyvěšeno: 25. listopadu 2002. Tento den byly s anketou osloveny KÚ a DP. Pro ostatní vyvěšeno 3.12.2002.


Z časopisu Zeměměřič č. 12/2002
[Server] [Geodezie] [Víme - Víte] [Pošta]