[pošta]

“Geoaplikace roku”

první ročník soutěže, kterou vyhlašuje při příležitosti mezinárodní konference

ISSS 2000 v Hradci Králové

Česká asociace pro geoinformace

Svaz měst a obcí

Úsek pro reformu veřejné správy Ministerstvo vnitra

Smyslem soutěže je představit prostřednictvím realizovaných projektů možnosti geografických informačních systémů (GIS) a dálkového průzkumu Země (DPZ) pro zlepšení výkonu veřejné správy. Soutěž vyvrcholí v březnu 2000 v Hradci Králové v rámci konference “Internet ve státní správě a samosprávě”. Snahou organizátorů soutěže je, aby setkání zástupců veřejné správy se specialisty v oblastech geomatika, geoinformatika a komunikace nastartovalo nové formy spolupráce a partnerství, kdy GIS a DPZ pomáhají veřejné správě, Internet/Intranet zpřístupňuje geoinformace a kdy veřejná správa díky integraci těchto nástrojů účinněji pomáhá veřejnosti a podporuje její občanské a podnikatelské aktivity.

Soutěž je oficiální součástí aktivit v rámci kampaně Březen – měsíc Internetu.

Podmínky soutěže Geoaplikace roku 1999

 1. Vyhlašovatel soutěže
 2. Soutěž vyhlašuje Česká asociace pro geoinformace spolu se Svazem měst a obcí a pod záštitou úseku pro reformu veřejné správy Ministerstva vnitra ČR.

 3. Předmět soutěže
  1. Předmětem soutěže jsou realizované projekty, které s využitím geografických informačních systémů, případně dálkového průzkumu Země a Internetu nebo Intranetu slouží některému z orgánů veřejné správy pro podporu provozu správních agend; plánovacích, rozhodovacích, kontrolních aj. činností souvisejících se správou území.
  2. Přihlašovány mohou být pouze funkční aplikace, tzn. skutečně sloužící pro výkon veřejné správy.
 4. Kategorie soutěže
  1. Projekty jsou hodnoceny ve třech kategoriích a to:

  a) státní správa – s celostátní působností,

  b) státní správa – s regionální působností,

  c) územní samospráva.

 5. Řízení soutěže
  1. Přípravu soutěže zajišťuje přípravný výbor soutěže, tvořený třemi členy předsednictva CAGI, koordinovaný Ing. Evou Pauknerovou, CSc.
  2. V lednu 2000 bude na základě dohody vyhlašovatelů (viz 1) jmenován ředitel soutěže.
  3. Pětičlennému čestnému výboru bude předsedat Prof. Ing. Yvonne Strecková, CSc., náměstkyně ministra vnitra pro reformu veřejné správy.
  4. Odbornou komisi budou tvořit kromě reprezentantů vyhlašujících organizací také zástupci Úřadu pro státní informační systém, dalších zainteresovaných úřadů, vysokých škol a odborného tisku.
 6. Hodnocení soutěže
  1. Hodnocení přihlášených geoaplikací provádí odborná nejméně pětičlenná porota.
  2. Hodnoceny jsou zejména
  1. praktický přínos pro výkon veřejné správy (zrychlení výkonu a rozhodování v reálném čase, zpracování větších objemů dat, zlepšení informovanosti veřejnosti),
  2. posílení mezioborové, regionální a mezisektorové spolupráce.
  1. Příznivé vyjádření statutárního zástupce orgánu veřejné správy, který je uživatelem výsledků přihlášeného projektu, bude hodnoceno jako přednost projektu.
  2. Porota bude nominovat 3 projekty v každé ze tří kategorií soutěže. Z tohoto užšího výběru pak bude vybrán jeden nejlepší projekt za každou kategorii.
  3. Člen odborné poroty se nemůže podílet na hodnocení v kategorii, do níž by byla přihlášena geoaplikace mající přímý vztah k jeho osobě.
  4. Členové čestného výboru garantují regulérnost soutěže a rozhodují o případných sporech.
 1. Ocenění soutěžících
  1. Ocenění získá vždy nejlepší projekt z každé kategorie.
  2. Odborná porota může udělit navíc “Zvláštní cenu odborné poroty”, např. za mimořádně uživatelsky vstřícné řešení nebo za průkopnický počin.
  3. Vítězové jednotlivých kategorií získají právo užívat emblém soutěže a čestné ceny, které ji budou slavnostně předány na konferenci ISSS 2000 v Hradci Králové.
  4. Tři geoaplikace nominované v každé kategorii do užšího výběru získají čestná uznání a jejich ukázky budou prezentovány v české, případně zkrácené anglické versi na webovské stránce CAGI.
  5. Řešitelé nebo uživatelé úspěšných geoaplikací (viz 6.4) mohou představit svoje projekty v rámci konference ISSS 2000:
  1. vítězové hlavních kategorií formou osobní prezentace na semináři GIS v úterý 28.března;
  2. všichni nominovaní do užšího výběru formou osobní prezentace, s využitím Internetu v počítačové laboratoři, a to po celou dobu konference.
 1. Termíny soutěže
  1. Vyhlášení soutěže proběhne prostřednictvím Internetu a u mediálních partnerů ISSS 2000.
  2. Uzávěrka přihlášek je 15.února 2000.
  3. Názvy a krátké charakteristiky projektů nominovaných odbornou porotou na hlavní ceny budou zveřejněny na Internetu nejpozději 15.března 1999.
  4. Slavnostní vyhlášení výsledků a prezentace úspěšných projektů (viz 6.6) proběhne v Hradci Králové v průběhu konference ISSS 2000, výsledky soutěže budou následně zveřejněny prostřednictvím Internetu a u mediálních partnerů.
 2. Přihlášky do soutěže
  1. Přihlášky do soutěže a upřesněné propozice o rozsahu, technickém provedení a způsobu předání dokumentace k přihlášeným geoaplikacím budou dostupné od 15.ledna 2000 prostřednictvím České asociace pro geoinformace
  1. na internetové stránce www.cagi.cz,
   http://195.113.57.110/cagi/geoap/index.html
  2. na adrese: CAGI, Italská 34, 120 00 Praha 2.
  1. Přihlášku může podat jakákoli právnická nebo fyzická osoba.

 

 

RNDr. Josef Hojdar, předseda CAGI

 

Tyto stránky budou průběžně aktualizovány.


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/2000
[Server] [Pošta]