[pošta]
  Novinky zeměměřické knihovny

Euro-diplomový inženýr – akademický titul budoucnosti?

Volně podnikající zeměměřiči se na evropské úrovni začínají sjednocovat a jsou připraveni podílet se na práci v Evropském společenství. V tomto směru jsou zvláště důležité zásady práva na volný pohyb, usídlení a pracovní výkon. Zásady takového práva se však mohou plně uplatnit pouze za předpokladu vzájemného uznání diplomů. Jde jak o diplomy z odborných škol, tak i ze škol vysokých. V tomto směru byly již přijaty zásady dané Směrnicí č. 89/48/EGW z prosince 1988. Podle této směrnice mají být vzájemně akceptovány bez dodatečného studia diplomy získané po tříletém studiu.

Obtížnost aplikace zmíněné směrnice spočívá ve velkém množství různých povolání, která nemají v jednotlivých členských zemích odpovídající ekvivalent a Evropská komise doposud nepředložila přehledné uspořádání předepsaných povolání.

Další nejistota spočívá v tzv. nástrojích přizpůsobení, které předvídá Směrnice v čl. 4 pro případ podstatných rozdílů ve vzdělání. V takových případech mohou být předepsány dodatečné zkoušky nebo až tříleté přeškolení. Klíčový pojem "podstatný rozdíl" pak přísluší k rozhodnutí úředníkům přijímající země.

Pro řešení uvedených problémů je ve Směrnici ustanovení čl. 9, odst. 2, spočívající v ustavení skupiny koordinátorů každé účastnické země. Tato skupina v rámci Komise zasedá již řadu let a autor článku jako dlouholetý člen konstatuje, že za celé období více problémů vzniklo, než bylo vyřešeno. Skupina se také mnohokráte zabývala otázkami inženýrských diplomů a dospěla k závěru, že s ohledem na sbližování výchovných procesů v jednotlivých členských státech nebude ve svém důsledku vyžadovat dodatečné přizpůsobování.

V neposlední řadě musí být při dalším zpřesňování pravidel pro uznávání diplomů vzato v úvahu předpokládané další rozšiřování Evropské unie. V tomto procesu je již připraveno deset zemí. Při úpravě Směrnic o uznávání vysokoškolských diplomů bude proto třeba postupně odstraňovat i zmíněné slabiny dosavadních dokumentů. Sjednocujícím prostředkem by se mohl stát jasný seznam diplomů a omezení nebo odstranění přizpůsobovacích procesů formou přezkušování nebo přeškolování.

Nezbytným se jeví sestavení všeobsahující dokumentace registrovaných povolání, způsob jejich právního zabezpečení, oblastí činnosti a odpovídající výukové běhy a výuková zařízení.

Klaus WINKEL

Z časopisu FORUM, roč. 24, č. 3 (1998) přeložil pro Novinky zeměměřické knihovny 5/99 (VÚGTK) P. Vyskočil (zkráceno).

Zvýhodnění jako model východo-západní spolupráce

V rámci celospolečenského požadavku zavedení soukromého vlastnictví půdy a vývoje trhu s pozemky v Rusku mají velký význam malé a střední měřické kanceláře. V soutěži s velkými státními měřickými podniky mají však tyto kanceláře malou naději a potřebují proto naléhavě podporu. Spolek soukromých měřičů Ruska a GEBIG Geometer International jako podnik spolku BDVI Německa připravily proto společný projekt zvýhodněné podpory soukromých měřických kanceláří. Tento projekt byl podpořen Spolkovým ministerstvem hospodářství.

BDVI sehrál významnou úlohu při sjednocování Německa v nových spolkových zemích. Na základě těchto zkušeností se může podílet na budování moderního katastrálního systému v Rusku, kde postup pozemkové reformy vykazuje významné výsledky. Vytvářejí se malé nebo střední zeměměřické kanceláře, které přejímají úkoly státních podniků. Podílejí se pak stále více na pozemkovém měření, inventarizaci půdy a předpokládá se, že v závěrečné fázi převezmou úkoly při registraci a zabezpečení právních vztahů k nemovitostem. Dosud byly státní nebo komunální úřady zadavateli prací při privatizaci. S vývojem trhu s pozemky se však stanou zákazníky měřických kanceláří komerční nebo soukromí zadavatelé. Postupně tak dostanou příležitost malé a střední měřické kanceláře ve volné soutěži se státními zeměměřickými podniky, což dále pozvedne i efektivitu soukromých kanceláří.

Při zvyšování efektivity jsou v současnosti spatřována dvě základní opatření:

  1. investice do moderních měřických technologií
  2. vývoj a zavádění metod řízení kvality a kontroly

Tento vývoj má samozřejmě i své problémy, spočívající v malé zkušenosti mladých soukromníků v prostředí nestátní struktury a s ohledem na relativně malé kapacity jejich kanceláří je pro ně velmi obtížné získat vstupní kapitál a cenově výhodný kredit u banky. Proto připravila GEBIG Geometer International GmbH systém zvýhodnění, podpořený i Spolkovým ministerstvem hospodářství. Ve druhé fázi budou analyzovány potřeby jednotlivých soukromých kanceláří na zvýhodnění. Ty pak budou mít stálou podporu a budou postupně zvýhodňovány při konkurenci se státními podniky nebo jinými velkými měřickými firmami. Účast v tomto systému, včetně systému řízení kvality a kontroly, vyústí v určitou certifikaci kanceláří, což přinese mezi zákazníky důvěru v kvalifikovanost měřických úkonů.

Je třeba dodat, že celý systém je považován za model, který bude v následujících měsících zpracován jako pracovní plán. V podmínkách sbližování mezi Západem a Východem musí pak dojít i ke srovnatelnosti postavení svobodných povolání v Německu a v okolních státech. Přitom s ohledem na dřívější ekonomické podmínky je kladen důraz na hlediska podnikatelství. Ruští kolegové mají pro tento postup již pochopení.

Gernod SCHINDLER

Z časopisu FORUM, roč. 24, č. 3 (1998) přeložil pro Novinky zeměměřické knihovny 4/99 (VÚGTK) P. Vyskočil (zkráceno).

Příležitost pro svobodná povolání?

Svobodná povolání by měla být jedním ze základních prvků zdravé demokratické společnosti. Soukromě podnikající inženýři by pak měli mít možnost rozvíjet svou odbornost s větší zodpovědností pro sebe a společnost. Ve srovnání se zeměměřickými a katastrálními úřady jsou však jejich možnosti limitovány. Lze říci, že v mnoha případech stojí v Německu soukromí inženýři a státní zeměměřická správa spíše proti sobě jako rivalové, než jako spolupracující partneři. Mnozí soukromí zeměměřiči, kteří uvěřili ve vzájemnou spolupráci, jsou zklamáni a stěžují si na nedostatek zakázek (např. v Bavorsku a Sasku-Anhaltsku). Tato situace se pak obráží i v mínění a chuti studentského dorostu po zeměměřickém vzdělání. Prozatím se absolventi univerzit bojí soukromého podnikání – rozhodnou se pro ně pouze 2 % absolventů, zatímco 79 % jich volí raději zaměstnanecký poměr.

Mnozí si stěžují na nedostatek objednávek, avšak požadavky leží za dveřmi na východě nebo ve třetím světě. Důsledky popsaného stavu pro správy a svobodná povolání lze shrnout do následujících poznatků:

Ke zlepšení situace je nejvyšší čas a je vítána iniciativa DVW (Zeměměřická společnost Německa) zahájit jednání u kulatého stolu.

Holger MAGEL

Z časopisu ZfV Z. Vermess.-Wes., roč. 124, č. 4 (1999) přeložil pro Novinky zeměměřické knihovny 4/99 (VÚGTK) P. Vyskočil (zkráceno).

VÚGTK informuje

Novinky zeměměřické knihovny č. 5/99 obsahují:

TRINDER, J.: Dopad nových technologií na geomatiku v roce 2010;

MAIBAUM, T.: K nezbytnosti zastoupení stavovských zájmů v Bruselu: Příklad: Záruka služebního výkonu;

BRUNNER, F. K.: Koncepce hierarchické struktury sítě pro AREF;

KRUMBHOLZ, R.: Údaje pozemkového katastru v Internetu?!;

CREUZER, P.: Georeferenční katalog metadat země Dolní Sasko – geoMDK;

WINKEL, K.: Euro-diplomový inženýr – akademický titul budoucnosti?;

NZK v papírové podobě lze objednat na adrese:
VÚGTK – ODIS,
250 66 Zdiby 98.
NZK v elektronické podobě
naleznete na http://gama.fsv. cvut.cz/~odis/nzk/nzk.shtml


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2-2000
[Server] Geodezie [Pošta]