[Home Page]            

Katastr nemovitostí ČR - jaký je a jaký by měl být
- úvaha možná zbytečná, podkladové body pro seminář o KN, 24. 11. 2000.

Pokud se zeptáte běžných uživatelů na KN ČR - jaký by měl být, pak asi obdržíte následující odpovědi: Osoba trochu znalá by asi dodala:     Uvedené požadavky se asi dají shrnout do jednoho pojmu "kvalita".
    Zde pak nastává čas pro otázky:
"Jak kvalitní vlastně katastr je?"
"Jak vyšší kvality katastru dosáhnout?"


    K otázce první na první pohled není těžká odpověď - zejména pro osobu znalou dané problematiky. Zřejmě by však jakési zásady kvality měly být asi obecně dány nějakou definicí, zejména pokud se jedná o takovou věc jako je katastr. A protože katastr je ze zákona, tak by kvalita měla být asi v jakési základní vymezující formě součástí zákona. Primárním zákonem pro KN je stále ještě zákon 344/92 Sb (po novelách). Pokud však v něm budete hledat nějaké přímé vyjádření kvality (základní charakteristiky), pak je asi nenajdete. Nepří- mých charakteristik se však dá najít hned několik, např.:     Přitom se připouští i "nekvalita", protože § 8 mluví o opravě chyb v katastrálním operátu.
    Řadu otázek "kvality" však jasněji vymezuje vyhláška č. 190/96 Sb. i zákon č. 200/94 Sb. o zeměměřictví a příslušná prováděcí vyhláška č. 31/95 Sb. Celkově je však možné konstatovat že přímé vymezení kvality katastru, co je a jak je dána, neexistuje.

    Relativně trochu jasnější situace je v otázce druhé. Zde jdou rozlišit dva základní přístupy:     Položme si otázku, za jak dlouho a za jakých podmínek je reálné, aby byl celý katastr (tedy všechna k. ú.) "kvalitní" při použití některých v současnosti nejvíce používaných metod a postupů.

    Poměrně jasná je situace s KPÚ v kombinaci s domapováním intravilánu.
    Pokud uvažujeme za přijatelný požadavek časový horizont 20 let (srovnejme s dobou nového mapování při zakládání katastru v minulém století), pak nám vyjde:    Pokud však vezmeme za reálné období 50 let (!!!), pak dostaneme vcelku reálné současné hodnoty:    V tomto případě zároveň však musí být nastolen takový systém vedení a údržby katastru, aby nové mapování bylo možné a přijatelné až za 50 let. Zkuste také vysvětlit někomu za takových 20 - 30 let, proč má stále ještě KM sáhovou a analogovou!?    V případě obnovy přepracováním (D-SGI), vycházíme-li z požadavku dokončení digitalizace do konce r. 2006:    To vše je stále v současných reálných možnostech resortu. Základní podmínkou však je, že se tak uskuteční bezodkladně, a to není možné bez urychleného přijetí některých "definitivních" zásad, kroků a opatření.

   Většině odborných pracovníků je však již jasné, že uvedeným postupem nedojde k takovému zkvalitnění (měřickému) katastru o jakém většina "katastrálníků" uvažuje a sní. Tedy tento postup řeší hlavně efektivitu vedení KN tím, že pro jeho vedení se použije prostředků IS/IT.

   Je potřebné a nezbytné koncipovat katastr jako IS/IT, flexibilní, otevřený a přístupný změnám a pokud to v současnosti není moc plně možné tak, aby tento přechod byl v dalším období co nejjednodušeji možný.

   Je tedy nutné konstatovat:    Z uvedeného plyne, že základ dalšího zkvalitňování katastru je nezbytné založit na faktu a požadavku založeném na systémově průběžném a denním vedení.

   To však vyžaduje přijmout takové zásady, které by s minimálními změnami přežily rok 2020.

   To lze učinit jen a pouze na vizi katastru a jeho budoucnosti na a za dalších 20 let, tedy na odhadu vývoje celkové situace, podmínek (prostředků) i možností, ale i otázce odhadu kam např. půjdou informační technologie během příštích 10 let? Tedy "Koncepce katastru".

   V současnosti však stále ještě stojíme na počátku této cesty a blížeji před námi stojí otázky: "Jak postupovat při vlastní D-SGI" a "Jak vést D-SGI"? Je jasné, že na tyto otázky by byla lehčí odpověď, pokud by byla jasná forma a struktura a zásady vedení katastru. A pak i otázka položená v úvodu se asi nebude zdát tak zcestná a pojem "kvalita katastru" by měla mít reálnější a zřetelnější obrysy. Možná by bylo vhodné při nějaké novele katastrálního zákona tento doplnit např. o následující ustanovení:

   Katastrální operát je charakterizován:
  1. jednotným geodetickým referenčním systémem - souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální,
  2. jednotným výškovým systémem - výškový systém Balt po vyrovnání,
  3. vymezením kvality geometrického a polohového určení,
  4. vzájemnou jednoznačnou vazbou jednotlivých části katastrálního operátu,
  5. časovou sousledností a úplností údajů katastru.
   
Ing. Tomáš Babický
KÚ Litoměřice
    Vyvěšeno: 16.2.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/2001
[Server] [Katastr Nemovitostí] [Pošta]