[Home Page]            

Kokeš pro pracovní skupiny - Vykbáze


Toto rozšíření programu Kokeš umožňuje současnou práci několika uživatelů nad společnou množinou dat v počítačové síti. Datový server poskytuje data jednotlivým stanicím, na kterých běží běžný program Kokeš. Změny dat způsobené editací se podle volby průběžně nebo dávkově přenášejí zpět na server, kde se spolu s okamžitým stavem archivuje veškerá historie.

Úvod
Řada uživatelů pracujících na společných datech v počítačové síti se v minulosti setkala s nepříjemným problémem. Dva uživatelé Kokeše současně otevřou stejný výkres. Provedou potřebné změny a s pocitem dobře vykonané práce je uloží. Většinou až po určité době se zjistí, že došlo ke katastrofě. Práce toho, kdo ukládal první, je nenávratně ztracena. Tento stav je logickým důsledkem toho, že oba programy "o sobě nevědí", přestože otevřely stejná data. Data uložená prvním programem budou bez varování přepsána druhým. Pokud je nastavena volba "objekty na disku" a korektně pracuje sdílení dat v síti, pak lze alespoň zabránit ztrátě dat.

   Od komfortní práce v síti však požadujeme něco více. Opatření, které by dovolilo kontrolovanou spolupráci skupiny uživatelů nad totožnými daty. Totožná data neznamenají nutně práci v totožném místě. Je jasné, že dva nemohou současně přemísťovat týž bod. Je tedy vždy třeba definovat určitou jednotku dat, kterou je nutné chránit před ostatními uživateli do doby, než se změna promítne na jejich systémy. V případě klasického Kokeše je touto jednotkou výkres a synchronizaci je nutné provádět ústní domluvou. V případě Vykbáze je to datový objekt a o veškerou režii se stará Kokeš ve spolupráci s databází.

   Dalším častým problémem je náprava nesprávně provedených oprav. Je třeba postupně prohledávat záložní soubory a pracně zjišťovat, co se změnilo. Pokud děláme zálohy příliš často, pak mrháme prostředky, a ztěžujeme již tak dost obtížné hledání. Pokud se naopak ukáže, že odpovídající záloha není k dispozici, je zle. Vykbáze nabízí řešení, které se nespoléhá na (ne)pravidelné zálohování, ale pamatuje si kompletní historii editovaného výkresu. Pokud je rozsah oprav malý ve srovnání s celkovým objemem dat - což je typická situace při údržbě mapového díla - pak je tento přístup velmi efektivní a pohodlný. K dispozici máme všechny stavy daného objektu spolu s časovými informacemi o provedených změnách. Je tedy možno vyskladnit stav dat k libovolnému datu v minulosti nebo naopak studovat historii jednoho objektu v čase. Takto zabezpečenou editaci pravděpodobně ocení i uživatelé, kteří nepracují v týmu.

   Výhodou použití Vykbáze je možnost pracovat s velkými objemy dat. Do Kokeše se přitom, oproti normální práci s celými výkresy, načte jen zvolený výběr, tedy většinou zlomek dat. Data z Vykbáze podporují režim "objekty na disku", což znamená, že vlastní obsah objektů se přenese po síti, až když je ho nezbytně zapotřebí. To umožňuje velmi efektivní práci i s malou paměťovou kapacitou pracovní stanice.

Výkresy, celky a databáze
Výkres v programu Kokeš plní dvě funkce. Jednak je to soubor a tedy nejmenší jednotka dat, se kterou může uživatel manipulovat s využitím funkcí operačního systému (Průzkumník, NortonCommander apod.), jednak příslušnost k výkresu je klasifikačním kritériem dat podobně jako příslušnost k vrstvě. Výkresy můžeme selektovat, obarvit, zviditelnit, skrýt atd. U výkresů "rozpuštěných" v databázi nemá první funkce již smysl, druhou si ovšem přejeme zachovat. Aby to bylo možné, přidali jsme objektům v databázi jednu vlastnost navíc - příslušnost k celku. Je to analogie příslušnosti k vrstvě. Databáze udržuje tabulku celků spolu s tabulkou vrstev a u každého objektu si pamatuje, do které vrstvy a celku patří.

   V Kokeši se objekty z databáze zpracovávají stejně jako objekty načtené z disku až na to, že místo otevřených souborů vzniknou soubory virtuální, do kterých se roztřídí objekty podle příslušnosti k celku. Při otevření jedné databáze proto vznikne tolik virtuálních výkresů, kolik je v daném výběru různých celků. Během práce mohou další virtuální výkresy přibýt, pokud rozšíříme výběr, nebo pokud založíme nový objekt do nového celku. Koncepce virtuálních výkresů umožnila použít beze změny veškerý aparát Kokeše i na objekty z databáze. Fungují všechny editační funkce včetně založení nového objektu a přesunu objektu mezi vrstvami a výkresy tak, jak jsou uživatelé zvyklí.

Editace objektů ve Vykbázi
Vykbáze pracuje na principu uzamykání objektů. Uzamykání je automatické nebo ruční. V prvním případě optimisticky předpokládáme, že objekty bude možno uzamknout, až to bude potřeba. V druhém případě můžeme sami dopředu uzamknout objekty, které hodláme později editovat. Tím si ušetříme možné pozdější zklamání za cenu nepopulárního opatření.

   Obecně mohou být dva důvody, proč objekt nelze uzamknout a tedy editovat. Buď jej uzamkl již někdo jiný a v tom případě nezbývá než počkat, nebo nemáme k dispozici aktuální verzi, což snadno odstraníme aktualizací. Nastane-li problém při uzamykání objektu, nebude povolena jeho editace a Kokeš vypíše odpovídající chybové hlášení.

   Úspěšně uzamčený objekt je možno editovat jako každý jiný. Po skončení editace máme dvě možnosti. Buď okamžitě automaticky přenést změny do databáze, nebo nechat objekt uzamčený a data přenést později ručně funkcí uložení výkresu, jak jsme byli zvyklí při normální editaci. První režim minimalizuje nebezpečí ztráty dat a minimalizuje dobu uzamčení objektu, je ovšem poněkud neefektivní. Obvykle totiž nemá smysl ukládat do databáze všechny mezikroky větších oprav.

Režim zobrazení
Pokud nepotřebujeme data editovat, ale pouze zobrazovat, můžeme využít velmi pohodlný zobrazovací režim. Objekty budou přeneseny přímo do grafického okna teprve při zobrazování. Výběr se automaticky opakuje při každé změně měřítka nebo výřezu. Aby tento režim fungoval, je potřeba správně nastavit mezní měřítka pro zobrazování databáze. V tomto režimu se proto spolu s databází obvykle otevírá lokální zjednodušená přehledka, která umožní hrubou orientaci při příliš malých měřítkách zobrazení, kdy ještě není vhodné obsah databáze zobrazovat.

   Nové přenášení dat při každé změně měřítka se na první pohled zdá poněkud neefektivní. Záleží ovšem na účelu použití dat. Pokud jen hledáme správné místo nebo chceme rychle prohlédnout větší porci dat, je to ten optimální režim. Hlavní použití má zobrazovací režim u informačních systémů na bázi WWW rozhraní. Tam se stejně jednou nakreslené "okno" ruší, takže tento režim optimálně využívá zdroje systému.

Vykbáze jako služba systému
Databázový server poskytující výkresy klientům je poměrně jednoduchá aplikace, která vnitřní struktuře spravovaných dat nemusí rozumět. Jednotlivé objekty klasifikuje podle příslušnosti k vrstvě a celku. V hlavičce má dále zapsáno číslo objektu a opsaný obdélník. To umožňuje rychle provádět základní výběry. U každého objektu je navíc uložena informace o době vzniku nebo změny, změněné objekty se ukládají znovu a starší verze se nepřepisují, takže je možné provádět časové snímky. Jednoduchá logika kolem zamykání objektů chrání integritu dat při editaci.

   Server má v sobě zabudované jednoduché uživatelské rozhraní umožňující instalaci Vykbáze jako služby a konfiguraci jednotlivých databází. Ta zahrnuje vytvoření nové databáze, její naplnění daty z výkresů a zpřístupnění na síti. Databázi je možno zálohovat souborovými funkcemi. Kromě exportu dat do výkresů je možný export aktuálního stavu v podobě další databáze. To využijeme v případě, kdy historie zabírá zbytečně mnoho místa.

   Komunikační protokol je natolik jednoduchý, že bude možné jej v budoucnu zveřejnit a umožnit tak tvůrcům jiných informačních systémů poskytovat data pro Kokeše. Uplatnění najde tento postup zejména tam, kde je potřeba rozšířit stávající informační obsah o geografická data.

Závěr
Systém Vykbáze přináší podstatné zvýšení užitné hodnoty Kokeše za příznivou cenu. Díky maximální kompatibilitě ovládání s výkresy na disku nevyžaduje jeho zavedení žádnou námahu ze strany uživatelů jednotlivých stanic. Stačí jeden vyškolený administrátor databáze (vedoucí týmu), který nakonfiguruje databázi a připraví pro jednotlivé uživatele referenční soubory. Samotná editační práce bude probíhat stejně jako dřív, ale mnohem bezpečněji a efektivněji a s řadou doplňkových služeb jako je zobrazovací režim a historie.
   
Reklamní článek firmy Štefánikova 52, 150 00 Praha 5
tel./fax: 02/57 31 33 28-31
e-mail: gepro@gepro.cz
www.gepro.cz

    Vyvěšeno: 16.2.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/2001
[Server] [Geodezie] [Software] [Pošta]