[Home Page]            


ČSGK pobočka Opava, ČSGK OS 7101, Institut Geodézie a důlního měřictví HGF VŠB TUO

předkládá záměr uspořádat 2,5 denní odbornou akci (orientační cena do cca 2000,- Kč) s pracovním názvem

Inženýrská geodézie na prahu nového tisíciletí

 

Tématické zaměření akce předpokládá následující členění:

Legislativní rámec

Právní normy Zákon o zeměměřictví a prováděcí vyhlášky

Katastrální zákon, související zákony a prováděcí vyhlášky

Stavební zákon a prováděcí vyhlášky

Technické normy Normy ČSN ISO

Technický rámec

Technologie Průřez

Technická doporučení a omezení

Obsahový rámec

Geodetické podklady z katastru nemovitostí

bodová pole

mapové podklady

vytyčovací sítě

pozorovací sítě

Geodetické činnosti Během výstavby (v dopravě, ve vodním hospodářství, v bytové výstavbě, v průmyslu) – příprava, realizace, provoz, bezpečnost staveb, montážní a kontrolní systémy

Pozemkové úpravy - příprava, projekce, realizace

Speciální aplikace – např. památky, archeologie, ekologie, zdravotnictví

Kvalifikační rámec

Vzdělávání v oboru základní na VŠ

Doškolování

Účelem akce je oživení a zlepšení právního, technického a technologického vědomí v oblasti inženýrské geodézie v nejširším slova smyslu v odborných kruzích zeměměřičů, stavebních inženýrů a architektů a to jak ze sféry státní a veřejné správy, tak také ze sféry stavebních a zeměměřických podnikatelských subjektů.

V období po zániku platné legislativy pro výkon činností odpovědných geodetů investora, projektanta a dodavatele ve výstavbě tj. jednoho ze základních segmentů inženýrské geodézie dochází v celém procesu výstavby ke značným komplikacím i finančním ztrátám.

Mnohdy jsou práce vykonávány sice velmi kvalitní technikou avšak již méně znalými pracovníky bez nezbytné kvalifikace a odborné praxe což v mnoha případech způsobí značné vícenáklady proti rozpočtu i ztížené uvádění stavby do užívání (provozu).

Náklady na výkon zeměměřických činností v souvislostí procesem výstavby byly stlačeny v rámci ”tržních mechanizmů” (zde investoři i dodavatelé šetří za každou cenu i následné výsledné ztráty)na úroveň 0,1% až 0,15% celkových investičních nákladů. Přitom geodet působí v procesu výstavby od přípravných prací přes realizaci až po finalizaci díla a vyřešení vlastnických vztahů a patří tak mezi velmi potřebné a důležité účastníky výstavby.

Cílem akce je zahájit období mezioborové spolupráce na přípravě legislativní úpravy narovnávající deformovaný stav zeměměřických činností ve výstavbě a dát na vědomí odborné veřejnosti nové možnosti geodetických metod v nejširším spektru našeho života.

Na akci je počítáno s účastníky z orgánů státní správy, stavebních úřadů, z investorských, projekčních, stavebních a zeměměřických podnikatelských subjektů, realitních subjektů, vysokých a středních škol.

Žádáme Vás o sdělení Vašeho stanoviska k předloženému záměru a to i formou jednoduchého sdělení: formou ”Re”

a to : mám zájem o účast na akci: ano ; ne ( nehodící se vymažte)

mám zájem o účast na akci jako referující: ano ; ne ( nehodící se vymažte)

mám zájem o účast na akci jako vystavující: ano ; ne ( nehodící se vymažte)

Děkujeme Vám za čas, který jste věnovali čtení výše uvedeného textu a dovolujeme si požádat o sdělení stanoviska do 15.1.2001.

Za přípravný výbor Jan Machaň, E-mail: jan.machan@cuzk.cz tel. +420 653 698 111

Karel Novák, E-mail: novak@geometra-opava.com tel. +420 602 586 164

Josef Novák, E-mail: j.novak@vsb.cz (sylva.talackova@vsb.cz) tel: +420 69 699 1234


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/2001
[Server] [Geodezie] [Pošta]