[pošta]             Rakouský katastr jako dílo všech oprávněných zeměměřických subjektů (2.díl)


Pokračování z čísla 11+12/98 Zeměměřiče.

   Asi se budete ptát, proč nevyčleňovat, proč nevytvořit spolkový podnik nebo kapitálovou společnost. Důvodem nebyl strach z propouštění v prostředí privátního hospodaření. Byl to spíše principiální názor, že se tento stát nesmí zbavovat svých základních infrastrukturních úkolů. Každá z těchto - pro mě sporných - "privatizací" zavazuje vyčleněnou organizaci k tomu, aby náhle maximalizovala své příjmy. Aby se soustředila na hospodářské zájmy, které slibují v krátkém čase vysoké zisky a aby zanedbávala uspokojování celospolečenských potřeb.
   Proto jsme důsledně "proklestili" náš dům, provedli jsme kritiku úkolů a nenechali jsme přitom kámen na kameni. Zásady a cíle možné reformy BEV ve svých hlavních tezích vznikly již během diskusí o uvažovaném vyčlenění z rozpočtu. Vedle takzvaných "tvrdých" cílů strukturní obnovy především v dialogu s kompetentním kolektivním zástupcem vykrystalizovala myšlenka "my to dokážeme", myšlenka "společného úsilí".
   Poté následovala komunikace - v níž se předtím teprve hledaly názory - se zájmovými sdruženími, která vedla k dynamickým procesům a dialogům uvnitř skupin i mimo ně. Z těchto představ se vyvinul reformní záměr, který vznikl za účasti pracovních skupin po vytříbení a výměně názorů a s přihlédnutím k nejrůznějším připomínkám. Na základě těchto snah byly zformulovány následující zásady a cíle:

 • redukce čistě správních činností
 • zploštění a zvýšení efektivity rozhodovací hierarchie
 • funkční a na úkoly zaměřené sloučení stávajících organizačních jednotek
 • posílení decentrálních zkušeben
 • plnění výsostných úkolů s přihlédnutím k hospodářským hlediskům
 • zachování charakteru BEV jako poskytovatele služeb
 • středně až dlouhodobé snižování počtu pracovníků
 • zapojení individuálních zájmů všech pracovníků BEV

     Pro oblast zeměměřictví z toho jasně vyplynulo, že významným předpokladem a doplňkem strukturních opatření našeho domu musí být Ústav autorizovaných zeměměřičů.
     Rostoucí podrážděnost těch, jichž se tento reformní záměr týká, vedla k vnitřní mobilizaci, která z formulovaných zásad a cílů dala vzniknout podstatně komplexnějšímu, ucelenému modelu - vizi nového BEV.
     Diskuze o decentralizaci a odpovědnosti za zdroje tak náhle neměla jen ten aspekt, aby se dosáhlo optimalizace ve vynakládání prostředků, nýbrž získala další rozměr - aby se od orientace na input dospělo k orientaci na output a aby se podpořila i odpovědnost za výsledek.
     V této souvislosti jsme si uvědomili i nutnost vytvořit si soubor vhodných nástrojů. Bez účinné kontrolní činnosti, bez cíleného nasazování příčně nasměrovaných nástrojů řízení by se tento přechod při autokratičnosti jakékoli správy nedal "nově" realizovat. Teprve zprůhlednění nákladů může vytvořit předpoklady pro interní i externí "výškové značky". Pravda o nákladech na státní infrastrukturní výkony BEV je východiskem pro politický názorový proces a politickou vůli. Rozkrytí nákladů souvisejících s produkty a službami odpoví občanům našeho státu na otázku "Co se děje s penězi z našich daní?" Uvnitř úřadu pak nákladová transparentnost zajistí optimalizaci řídicích procesů.

     Orientace na klienta - která se musí v první řadě chápat jako výzva - by mohla být demonstrována na základě úspěchů těch produktů a služeb, u kterých byla orientace na klienta až dosud na prvním místě. Od takového vnitřního postoje je pak už jen krůček k institucionalizaci takového chování u pracovníků BEV a k systematickým anketám mezi klienty. "Od externích klientů k interním klientům", toto heslo vyplynulo jako výsledek a řešení z diskuze o procesech a nové organizační struktuře. Toto heslo se tak stalo základním pojmem partnerské kultury při poskytování služeb. V průběhu dalších dialogů se podařilo ozřejmit základní východiska výraznější orientace pracovníků BEV na manažerské chování. Pryč od "poslušnosti" k partnerské a participativní kultuře. Jedním ze závěrů také bylo, že v budoucnu je třeba více sázet na názory pracovníků a míru spokojenosti v práci a na pořádání pracovních setkání zaměstnanců a celých týmů jako na významné nástroje řízení. Intenzivní diskuze o budoucích úkolech personálního oddělení BEV vedly ke koncepci personálního rozvoje, která má za cíl zlepšovat situaci pracovníků (podpora zájmů, sklonů a dovedností) a zvyšovat jejich produktivitu v součinnosti s opatřeními interního vývoje, a to i na pozadí střednědobého snižování počtu pracovníků jako předpokladu k otevření prostoru pro jednání o rozpočtu.
     A to zejména proto, že ústup státu ze zasahování do operativní oblasti s sebou přinesl silnější zapojení i ostatních oprávněných zeměměřických subjektů do zadávání výkonů a přebírání úkolů, které až dosud prováděla výhradně Spolková zeměměřická služebna, tj. autorizovaných inženýrů pro zeměměřictví. To s sebou přinese i posílení výkonnosti veřejného sektoru v zeměměřictví a zvýšení národohospodářského užitku.
     Dialog o hlavních úkolech BEV vedl k výměně názorů na základní kompetence, které popisují budoucí strategické zaměření BEV jak směrem dovnitř tak i navenek a které jsou podstatnou součástí restrukturalizačního procesu:

 • udržení právní jistoty v zemské správě a zajištění mezinárodně požadovaných rámcových podmínek v metrologii,
 • celoplošné poskytování veškerých základních informací,
 • sledování trhu a příprava metrologických norem s cílem podporovat rozvoj Rakouska jako hospodářsky vyspělé země a udržovat společenskou stabilitu.

     BEV od samého počátku nepochyboval o tom, že takový modernizační projekt se může podařit pouze zevnitř, protože jen tak bude možné využít k tomu tolik potřebných zkušeností a zainteresovanosti jeho pracovníků.
     V bezpočtu úvah během příprav prvního reformního opatření již byl jednomyslně zastoupen názor, že pro modernizační proces BEV nemohou existovat žádné použitelné vzory nebo modely. Zejména proto ne, že BEV vzhledem ke svým úkolům působí jako legislativní i jako exekutivní orgán. Tento názor, na němž se zčásti určitě podepsala i tehdejší nezkušenost zúčastněných s problematikou reformy, vedl k tomu, že strukturní reforma byla zahájena bez jakékoli předlohy nebo modelové představy.
     Vedoucí pracovníci a zaměstnanci BEV byli o to více překvapeni (a potěšeni), když se v průběhu projektu až po účasti na rozhodujících informačních zasedáních, studiu literatury a navázání kontaktů s jinými orgány veřejné správy, které rovněž procházejí modernizačními procesy, ukázalo, že teze k "New Public Management" nebo "Efektivní správa" sledují zhruba stejné zásady a cíle. Na základě těchto zásad a cílů byly navrženy a rozpracovány postupy a metody, jak reformu koncipovat a prosadit (reformní strategie). Podle těchto zásad byly konkrétně naplánovány a uvedeny do praxe jednotlivé činnosti.
     V souladu s termínovanými předlohami z ministerstva hospodářství byly stanoveny milníky v plánu reformy. Do intervalů mezi nimi byly zaplánovány různé části reformního projektu, přičemž kromě optimalizace procesu změn se muselo přihlédnout i k některým dalším parametrům. Šlo jednak o kolize termínů a kapacit s technickými pracemi a jednak o přípravu potřebných rozpočtových prostředků pro různá reformní opatření.
     Vzhledem k výše uvedeným omezeným rámcovým podmínkám bylo odpovědným pracovníkům od počátku jasné, že proces změny nebude moci proběhnout za optimálních podmínek a v krátkém čase. Proto byl kladen důraz na to, aby se při dodržení přijatých zásad

 • co nejrychleji aktivně zapojil co největší počet pracovníků
 • alespoň začalo s uskutečňováním co největšího počtu detailních záměrů
 • všechny stanovené cíle byly každopádně dosaženy v uložené lhůtě.

     Tím by se jednak podal směrem navenek důkaz, že BEV je schopen provést takovou strukturní změnu sám, a jednak by se tím etabloval reformní proces směrem dovnitř.
     Etablování strukturní reformy u vedoucích pracovníků a spolupracovníků je velice důležité, protože s reformou spojené hluboké změny v podnikové kultuře BEV se prosadí u všech zaměstnanců až za několik let.
     Rychlé a na široké bázi založené spuštění modernizačního záměru by mělo odrážet jednoznačnou vůli politických subjektů a kompetentních orgánů k prosazení reformy a zajištění nezvratnosti tohoto procesu.

     Vztah mezi zeměměřickými úřady a autorizovanými inženýry pro zeměměřictví často narušovaly až do roku 1968 konflikty. Až dodnes platný "zákon o vedení evidence" obsahoval ne zcela jasné oddělení kompetencí zeměměřických úřadů a autorizovaných inženýrů pro zeměměřictví. V roce 1968 vstoupil v platnost zákon o zeměměřictví, kterým bylo toto oddělení jasně definováno. Kromě toho si zákonodárce vzpomněl na původní intence, které vedly k ustanovení stavebních techniků ve druhé polovině minulého století jako prodloužené paže státní správy. V preambuli zákona o zeměměřictví je zřetelně obsažen jeho hlavní záměr:
     "Nový rakouský katastr má být vytvořen nejen pouze Spolkovou zeměměřickou službou, nýbrž společně se všemi oprávněnými zeměměřickými subjekty."
     Společně se Spolkovou komorou architektů a autorizovaných inženýrů a profesním zástupcem stavebních techniků usiluje Spolkový metrologický a zeměměřický úřad o to, aby se tento cíl a tato zásada naplňovaly v každodenním životě.

 • Podstatnou součástí katastru jsou plány zpracované autorizovanými inženýry pro zeměměřictví. Oprávněné zeměměřické subjekty zpracují každoročně si 30 000 takových plánů a předají je zeměměřickým úřadům k osvědčení (úřednímu schválení). Ve schvalovacím řízení musí ovšem zeměměřický úřad zajistit souhlas katastru a proveditelnost v katastru. Plány se fyzicky neověřují.
 • Spolkový metrologický a zeměměřický úřad (BEV) může v souladu s požadavky zemských úřadů přenechat provedení vyměřovacích prací autorizovaným inženýrům pro zeměměřictví. Na základě tohoto ustanovení zákona o zeměměřictví může Spolková zeměměřická služebna zadat sestavení digitální katastrální mapy autorizovaným inženýrům pro zeměměřictví. BEV usiluje v zájmu deregulace o to, aby se této možnosti v rostoucí míře využívalo.
 • Společně se Spolkovou komorou architektů a autorizovaných inženýrů vypracoval BEV model, který u příležitosti sestavování digitálních plánů pro obce v zájmu hospodárnosti zajišťuje, aby nedocházelo k zbytečným násobeným investicím. Podstatnou součástí snad jednoho komunálního informačního systému je digitální katastrální mapa. Jestliže nějaká obec udělí autorizovanému inženýrovi pro zeměměřictví zakázku na vytvoření takového informačního systému, pak mu Spolková zeměměřická služebna poskytne bezplatně podklady, pokud tím současně vznikne digitální katastrální mapa. Stávající model této spolupráce se těší ve spolkových zemích velkému zájmu. Většina spolkových zemí již aktivně podporuje takové společné projekty mezi obcemi - autorizovanými inženýry a zeměměřickým úřadem.
 • Spolupráce mezi autorizovanými inženýry a spolkovým úřadem při zpracovávání novel k zákonu o zeměměřictví má již svou tradici.
 • Kromě toho se každý měsíc konají porady, kterých se účastní zástupci Spolkové komory architektů a autorizovaných inženýrů a BEV a na kterých se projednávají aktuální otázky.
 • Bylo uloženo vypracování společných směrnic pro jednání o hraničních oblastech.
 • V souvislosti se strukturní reformou usiluje BEV o to, aby autorizovaní inženýři pro zeměměřictví měli stejně jako zeměměřický úřad oprávnění podávat informace z katastru. Taková novela zákona o zeměměřictví již vstoupila v platnost.
 • Se Spolkovou komorou byla sjednána spolupráce na sektoru služeb GPS. Spolkový metrologický a zeměměřický úřad usiluje o to, aby všechny oprávněné zeměměřické subjekty spolupracovaly v tomto duchu. Proto kooperuje i se zeměměřickými úřady spolkových zemí a obcí (země + BEV + stavební technici).
     Autorizovaní inženýři pro zeměměřictví a BEV se vzájemně doplňují. Cesta k plodnému partnerství je náročná, avšak cíl za tuto námahu stojí. Nezbytným předpokladem je však společný a cílený postup, vysoce kvalitní práce všech zúčastněných a stabilita i v obtížných úsecích této cesty.
     Autorizovaní inženýři pro zeměměřictví jsou oprávněnými partnery zeměměřických úřadů. Základem této spolupráce je stejné odborné vzdělání, jasné oddělení kompetencí a vzájemné respektování.
     Prezident Dipl.-Ing. August Hochwartner

  Předneseno na konferenci "Osteuropatagung", pořádané mezinárodní institucí "Geometer Europas" (GE) ve Vídni ve dnech 12. a 13. října 1998 jako hlavní (úvodní) referát.
     Přeloženo z německého originálu do češtiny v říjnu 1998 pro Komoru geodetů a kartografů (Zeměměřickou komoru). Německý originál je k dispozici v sekretariátu KGK.
  Redakčně neupravováno.


  Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/99         [Víme - víte]     [Katastr nemovitostí]     [Server]