[pošta]             Geografická příprava AČR na vstup do NATO


Abstrakt
   Technologický vývoj v topografické službě AČR a současný stav příprav na přechod AČR na standardy NATO v oblasti vojenské geodézie, kartografie a mapové tvorby, geografie. Jsou uvedeny výchozí podmínky a technicko-technologické předpoklady, které v TS AČR umožnily úspěšný nástup standardizace.

Úvod
   Přechod AČR na standardy NATO pro geodézii a kartografii nelze považovat a chápat jako prostou změnu geodetického systému a kartografického obrazení, koncepce, obsahu a formy mapového díla, jeho značkového klíče a pod.
   Úloha sama má mnohem hlubší profesionální a technické pozadí. Zahrnuje zároveň zúročení změn, kterými tyto discipliny procházely po celá desetiletí před změnou společenských podmínek u nás, před změnami v okolních zemích a v Evropě všeobecně.
   Přes veškerou snahu vyvíjenou oběma našimi rezorty, nebylo možné překročit bariéry které nás dělily od ostatního světa. Hlavní technologie, které by uspíšily vědecký a technický pokrok nebyly dostupné; vlastní úsilí obvykle skončilo ve fázi informační, prognostické nebo vývojové - v lepším případě projektové nebo zkušební [1], [2], [3]. Vyjímkou byla realizace laserového družicového dálkoměru vlastní konstrukce, který ač realizován nebyl zaveden a skončil v technickém muzeu. Přesto byly dosaženy některé výsledky, které byly objektivně oceněny i současnými partnery - v mapové tvorbě, vojenské geografii, vědecko-výzkumné oblasti a vzdělání personálu.

Nové vztahy, nové technologie a dosažené výsledky
   S prohlubujícími se společenskými změnami došlo již v průběhu let 1990-91 k dohodě mezi rezorty o koordinovaném nákupu prvních geodetických přijímačů GPS - švédských GEOTRACER 100, které tehdy jediné nepodléhaly dosud platnému embargu. V závěru roku 1991 byl na území ČSFR německými geodety v rámci GPS kampaně EUREF CS/BR definován evropský geocentrický geodetický systém.
   V listopadu 1991 byla mezi ministerstvy obrany ČSFR a USA uzavřena dohoda o spolupráci, na jejímž základě proběhla výměna geodetických a kartografických podkladů a prostřednictvím býv. DMA (Defense Mapping Agency) byla realizována technická pomoc a přímá profesní spolupráce [5]. V roce 1992 proběhly na základě [4], [5] a projektu VÚGTK společná měření GPS rezortů, tehdy ještě ČÚGK a TS ČSA, na bodech nadřazené sítě nultého řádu NULRAD k určení transformačních parametrů pro převod polohových geodetických základů (GPZ) ze systému S-42/83 do ETRF 89. Na podzim téhož roku organizuje TS ČSA evropsky ojedinělé měření GPS skupin DMA na identických bodech NULRAD pro definování systému WGS 84 a převod GPZ do tohoto standardního systému NATO. Prostřednictvím výsledných eocentrických souřadnic na bodech sítě zhuštění DOPNUL (identických s body čs. astronomicko-geodetické sítě) společně zaměřených na základě projektu ČÚZK, jsou již v roce 1995 GPZ ČR všech řádů transformovány do geocentrických systémů ETRF 89 a WGS 84 [6].
   Velkým stimulem pro aktivní přístup TS AČR ke standardizaci byl společný seminář topografických a geografických služeb PfP (Partnership for Peace) a NATO, proběhnuvší v roce 1993 v Praze. Seminář byl tematicky zaměřený na úlohy moderní geodézie v ozbrojených silách, na proces modernizace a standardizace v zúčastněných službách. Vznikla tak tradice, která se dočkala již čtvrtého opakování (semináře pak proběhly v Budapešti, Bratislavě, Bukurešti a v Toruni) přičemž došlo k tematickému rozšíření na další oblasti standardizace - globální geodézii, definování WGS 84 ve střední Evropě, přechod na standardy NATO v mapové tvorbě a zavádění technologie GPS/DGPS do ozbrojených sil.

Oblasti přípravy TS AČR ke vstupu AČR do struktur NATO
   V letech 1995 - 96 se již konkretizuje reálná možnost vstupu České republiky do struktur NATO; zástupci TS AČR se zúčastňují každoročních geografických konferencí NATO v Bruselu. K dispozici jsou postupně zpřístupňované normy - Standardization Agreement, STANAG pro geodetický systém a kartografické zobrazení a pro další, jednotlivé geografické analogové a digitální produkty [7].
   Pro potřeby odborné přípravy, výcviku i praxe AČR v používání WGS 84 a zobrazení UTM (a z něho odvozeného vojenského hlásného systému - MGRS, Military Geographic Reference System) je vydána armádní pomůcka [8], do topografických map středních měřítek jsou přitištěny souřadnicové sítě - zeměpisné geodetické WGS 84 a rovinné UTM (Universal Transverse Mercator) a zařízení vojenského řízení letového provozu na vojenských letištích jsou péčí geodetů VTOPÚ Dobruška lokalizovány v systému WGS 84. Prvky datových bází vojensky orientovaných geografických informačních systémů jsou polohově vztaženy do standardních souřadných systémů; vývoj dalších nových produktů služby je již podřízen příslušným normám STANAG.
   Několik dosud proběhnuvších společných cvičení bylo již vedeno na standardních mapových a souřadnicových podkladech; zavádění navigační techniky GPS vyžaduje, aby potřebné podklady byly opatřeny souřadnými sítěmi ve WGS 84/UTM.
   TS AČR se podílí na technické přípravě současných a perspektivních uživatelů pozemní navigační výbavy GPS/DGPS a organizovaně jim poskytuje technické i metodické zkušenosti; k tomu byl také zpracován výcvikový film "GPS v AČR", doplněný technicko-metodickou příručkou. Vojensky orientovaný GIS zabezpečuje potřeby navigace prostřednictvím bezešvé mapy; VTOPÚ Dobruška k tomu vyvinul prototyp kombinace letecké navigační aparatury GPS a této bezešvé mapy.
   V současné době probíhá mj. zpracování šesti listů map pro společné operace v měřítku 1 : 250 000 (Joint Operations Graphic, JOG 250). Tento typ společné mapy má dvě verze - pozemní a leteckou; je základní mapou pro vzájemnou kooperaci a koordinaci činnosti armád NATO. Tvorba těchto map již probíhá novými technologiemi, v digitálním prostředí vojenského GIS s podporou moderních technických a programových prostředků.
   V průběhu posledních let byla vykonána velká práce pro zabezpečení kvalitní přípravy armádních uživatelů standardizovaných produktů a přímých služeb složek TS AČR. Katedra vojenských informací o území na Vojenské akademii v Brně organizuje školení a výcvik pro různé stupně uživatelské náročnosti; v přípravě je další výcvikový film - "GIS v AČR".
   TS AČR přispívá také svým podílem ke standardizaci v rámci NATO průběžným řešením výzkumných úkolů, zaměřených tematicky do tradičních oblastí české geodézie - zpřesňování modelu potenciálu tíhového pole Země, jeho využívání pro definici globálního výškového systému a určování průběhu plochy geoidu.

Závěr
   Současná etapa historie vojenské zeměpisné-topografické služby je charakteristická rychlým tempem vyrovnávání se s technologickým zpožděním, s kompatibilitou ve vojenských aplikacích geografické informatiky, v kombinacích soudobé navigační techniky s digitálními mapovými podklady a ve využívání předností družicového určování polohy s geodetickou přesností.
   V rámci akcí zaměřených k 80.výročí vzniku vojenské zeměpisné-topografické služby AČR proběhl v listopadu 1998 v Praze mezinárodní seminář PfP "Opatření topografických a zeměpisných služeb armád států střední Evropy pro vstup do struktur NATO" [9]. Vzájemná porovnání stavu příprav partnerských topografických služeb dovoluje konstatování, že TS AČR plní svoje úkoly v souladu s kvalitativními a termínovými předpoklady [10].
   Drahomír Dušátko

Literatura:
[1] Martinák, Vladimír, Technické možnosti domácí konstrukce a výroby dopple-rovského přijímače systému TRANSIT,
  Výzkumný úkol VTOPÚ Dobruška, technická zpráva, 1982
[2] Projekt výstavby dopplerovské opěrné sítě ČSSR v systému WGS 72, výzkumná zpráva úkolu VV-21-11, VTOPÚ 1984
[3] Kolektiv, Koncepce modernizace a zpřesnění čs.geodetických polohových základů, KRB VTOPÚ - GÚ - VÚGTK, Praha - Dobruška 1987
[4] Rezorty, Modernizace a zpřesnění geodetických základů ČSFR, ČÚGK - SÚGK - TS ČSA - ČVUT, Praha - Bratislava, společný materiál rezortů a vysokých škol, 1990
[5] Dohoda o spolupráci mezi ministerstvy obrany USA a ČSFR pro oblast mapování, geodézie, geofyziky a výměně digitálních dat; uzavřeno 10.12.1991 v Praze
[6] Kolektiv, Geodetické referenční systémy ČR. Vývoj od klasických ke geocentrickým souřadnicovým systémům,
  Společná publikace rezortů a vysokých škol ČR, v tisku, Praha 1998
[7] (v.k.) Vojenští zeměměřiči a příprava pro předpokládaný vstup do struktur NATO, Zeměměřič, č. 3 + 4, Praha 1998
[8] Úprava map a souřadnicových údajů používaných v AČR podle standardů NATO,
  Technické pokyny, MO-topografické oddělení GŠ, 1994
[9] Opatření topografických a geografických služeb armád států střední Evropy pro vstup do struktur NATO, sborník referátů
  Vojensko-technická informace č.59, v tisku, TS AČR 1999
[10] Raděj, Karel, 80 let vojenské topografické služby, Geodetický a kartografický obzor, č.11, Praha 1998

80 let TS AčR


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/99         [Kartografie]     [Server]