[pošta]             Zasedání představenstva KGK, Praha, 30. 11. ´98


    Hlavním bodem jednání byla problematika restrukturalizace v oboru zeměměřictví. Informace o jednáních od minulého představenstva podal předseda:
- jednání s poslancem Ing. Palasem, předsedou zemědělského výboru proběhlo 18. 11. ´98 se závěrem uspořádat v Parlamentu seminář k této problematice. Zajištěním tohoto semináře byl pověřen Ing. Holík, tajemník zemědělského výboru, se kterým bude uskutečněno jednání během tohoto týdne,
- jednání s Ing. Machem, předsedou ČKAIT se uskutečnilo dne 26. 11. ´98 a byla s ním projednána otázka pomoci stavařských organizací našim záměrům v oboru zeměměřictví včetně zákona o komoře a problematiky svobodných povolání v ČR a v EU,
- další jednání by měla proběhnout s předsedou Svazu měst a obcí, s Komorou advokátů a komerčních právníků a s Úřadem pro státní informační systém.

Příprava semináře v Parlamentu ČR
   K tomuto bodu byl zpracován návrh na uspořádání konference "Současnost a budoucnost zeměměřictví" a byla vytvořena komise pověřená přípravou konference. Na přípravnou schůzku, která se uskuteční dne 15. 12. ´98 na Novotného lávce budou též zaslány pozvánky na ČÚZK a ČSGK jako na spolupořadatele této akce.

   Ve dnech 30. a 31. 10. ´98 se uskutečnilo v Amsterodamu zasedání CLGE (výboru evropských zeměměřičů), majícího návaznost na struktury Evropské Unie, kterého se zúčastnila delegace KGK a na kterém byla ČR spolu se Slovenskem (jako dosud jediné dvě ze všech transformujících se zemí střední a východní Evropy) přijata za přidruženého člena. Na základě dohody mezi ČÚZK, ČSGK a KGK se stala KGK organizací reprezentující v CLGE Českou republiku. Cestovní zpráva je k dispozici v sekretariátu KGK.

Zákon o Zeměměřické komoře - současný stav a další postup
   Při jednání o prosazení tohoto zákona bude třeba absolvovat tento postup:

 • získat asi 10 poslanců ochotných připojit k návrhu svůj podpis napříč stranami,
 • návrh půjde do vybraných výborů a do vlády, pak (s příslušnými stanovisky) do pléna PS PČR,
 • pokusit se protlačit jej k zařazení do plánu činnosti PS na příští rok,
 • pomohla by souběžná popularizace problematiky v odbornějším tisku (nikoliv výhradně profesním),
 • současné protlačování přes vládu (t.j. přes ČÚZK) by nepomohlo (ani kdyby byla dobrá vůle).

  Představenstvo se domnívá, že by toto vše mělo býti zahájeno až po avizované konferenci a semináři.

  Pojištění členů KGK
     Předseda KGK podepsal za komoru rámcovou smlouvu o pojištění členů komory. Současně byla do časopisu Zeměměřič i do Zeměměřičského věstníku zaslána reklama na toto pojištění. Jedná se o pojištění, které je zhruba o řád výhodnější než pojištění uzavíraná mimo tuto rámcovou dohodu. Podle něj mohou býti uzavírány zvýhodněné pojistky (slevy 20%) i například na automobily, domácnosti a pod. Představenstvo upozorňuje členy KGK, že je pro ně tato služba velmi výhodná a že je dohodnuta exkluzivně právě jen pro členy komory.

     Byla projednána také otázka členství odborníků z ČVUT v KGK. Zájem kateder o členství v KGK existuje, je třeba zajistit náležitou podporu i u proděkana zeměměřického směru. Představitel ČVUT bude zván na zasedání představenstva.
     Valná hromada ČSVTS rozhodla, že napříště budou vypláceny členským organizacím podíly na zisku ČSVTS stejným dílem bez ohledu na počet jejich členů, což je výhodné jak pro komoru tak pro svaz.
     Představenstvo bylo informováno o současném stavu ve vydavatelství časopisu Zeměměřič. Neshody patrně povedou k vydávání více časopisů.

  Zasedání představenstva KGK, Praha, 11. 1. ´99
     Příprava konference "Současnost a budoucnost zeměměřictví v kontextu přípravy ČR na vstup do EU". Za účasti členů představenstva pověřených na minulém zasedání účastí na přípravné schůzce této konference se tato schůzka uskutečnila dne 15. 12. ´98 na Novotného lávce. Jednání se též zúčastnili zástupci ČÚZK a ČSGK, kteří jsou spolupořadateli této akce a bylo dohodnuto vytvořit tyto komise: - tématickou, (jejího řízení se ujímá komora) a první zasedání se uskuteční dne 11. 1. 1999 v Praze na Novotného lávce v sekretariátu komory a svazu - organizační (bude řídit ČSGK) - se subkomisí společenskou. V další části jednání seznámil předseda přítomné členy s ohlášenou účastí zástupců ČÚZK na zasedání tématické komise. Byla též doporučena účast zástupce ČVUT na tomto zasedání. Dále byla projednávána věcná náplň témat, která na tomto jednání preferuje komora a stanovisek k zásadním problémům. Byly stručně připomenuty jednotlivé dokumenty prezentované komorou v uplynulém roce a jejich věcná náplň a bylo konstatováno, že až na výjimky (např. začlenění resortu pod MF) se nemění. V tomto duchu jsou zavázáni jmenovaní členové představenstva na jednání tématické komise vystupovat. Z hlediska komory se jeví jako nejdůležitější tyto problémy:

 • stanovení jasné hranice mezi výkonem státní správy a výkonem praktických zeměměřických činností
 • KN jeho odborná náplň a realizace jako věc všech zeměměřičů v ČR
 • potřeba inovace Koncepce digitalizace KN a podíl KGK na přípravě a utváření inovace
 • řešení problematiky digitalizace SGI
 • problematika KPÚ.

  Plán činnosti představenstva na 1. pololetí ´99
     Předseda předložil plán činnosti představenstva na 1. pololetí 1999 s tím, že vychází z plánu činnosti KGK schváleného na VH 1998, respektuje vývoj situace a současně dodržuje zásadu stran místa jeho konání. Podle této zásady je pravidelným místem konání Praha a každé druhé zasedání se pořádá jako výjezdní, t. j. mimo Prahu. Po krátké diskusi byl přijat tento plán činnosti :
  Datum Místo Nosné téma
  15. 2. ´99 Třebíč Konference "Současnost a budoucnost zeměměřictví". Informace pro členy. Zákon o Komoře.
  22. 3. ´99 Praha Konference "Současnost a budoucnost zeměměřictví". Činnost v regionech.
  26. 4. ´99 Liberec Konference "Současnost a budoucnost zeměměřictví". Oborová rada po roce činnosti.
  31. 5. ´99 Praha Spolupráce s příbuznými institucemi v ČR i zahraničí,
  28. 6. ´99 V místě konání Valné hromady - její příprava na září 1999.

     Agentura WIASS Olomouc poslala kopie rámcové smlouvy o pojištění členů komory. Přítomným členům představenstva byla kopie předána. Pro ostatní je uložena v sekretariátu. Členové komory se mohou v této věci obracet buď na své regionální zástupce nebo na sekretariát KGK.

     Představenstvo zvažuje možnost členství zaměstnanců státní správy v zeměměřictví v komoře. Pro členy KGK jsou v sekretariátu k dispozici tyto dokumenty v digitální formě: Bulletin ISKN a Seznam právnických i fysických osob, podnikajících v zeměměřictví.
    (fa)


  Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/99         [Kartografie]     [Geodezie]     [Server]