[pošta]             Strukturální změny Intergraph Corp. v r. 1998


    V oblasti celosvětového podnikatelského prostředí probíhá celá řada strategických strukturálních změn, které mají za cíl zvýšit efektivitu výroby a výkonnosti jednotlivých subjektů. Rovněž u naší společnosti Intergraph Corp. dochází v tomto smyslu k řadě pozitivních strukturálních změn.


    Podnikatelské prostředí v oblasti informačních technologií zaznamenává v 90. letech dynamický rozvoj doprovázený významnými strategickými změnami prakticky všech subjektů, které se na tomto poli pohybují. Tyto změny zahrnují jednak vnitřní strukturální změny, které jsou navenek reprezentovány vytvořením nových oddělení a zánikem či sloučením starých a jednak vnějšími strategickými změnami, které jsou charakterizovány nákupem nebo prodejem celých firem nebo jejich částí.
    V neposlední řadě dochází často k nejrůznějším strategickým seskupením podniků, z nichž jednou typickou formou je vytvoření nového právního subjektu – společného podniku. Cílem všech těchto změn je vytvořit efektivnější organizační struktury, které jsou schopny prosadit se v tvrdém konkurenčním prostředí. Ani Intergraph, jakožto jedna z významných celosvětových firem podnikající v oblasti výpočetních technologií, není výjimkou.

Intergraph v 90. letech
    Intergraph, jako jedna z prvních IT firem, oznámil již v roce 1992 své významné strategické rozhodnutí o přechodu z proprietární UNIX/CLIX platformy na otevřenou platformu Windows NT/95 a plné využití Intel procesoru včetně PC architektury. Toto rozhodnutí umožnilo vedle vytvoření vzájemně neutrálních softwarových a hardwarových divizí v podobě Intergraph Software Solutions a Intergraph Computer Systems i další členění a postupné osamostatňování divizí zaměřených na vývoj řešení pro jednotlivé segmenty trhu. Cílem těchto strukturálních změn bylo vytvořit nezávislé podnikatelské prostředí pro každou takovouto divizi tak, aby se mohla plně zaměřit na vlastní produkty a byla co nejméně ovlivňována ostatními divizemi.
    Proto byla již v roce 1995, jako první, osamostatněna divize zabývající se vývojem CAD systémů pro elektroniku, která dodává systémy pro návrh plošných spojů, a pod názvem VeriBest Inc. začala pracovat zcela samostatně.
    Podobně v roce 1996 byla vytvořena samostatná firma International Public Safety Inc., a to z Intergraph divize zabývající se vývojem a produkcí systémů pro dispečink policie, záchranné služby, lékařské pohotovosti a dalších obdobných organizací.
    Důležité je, že oba výše uvedené podniky jsou i nadále ve 100% vlastnictví veřejné akciové společnosti Intergraph Corporation.

Intergraph v roce 1997
    V souladu s rozvojem jednotlivých divizí Intergraphu a vývojem situace celosvětového podnikatelského prostředí pokračuje proces strukturálních změn i v tomto roce.

Intergraph Computer Systems
    Za poměrně krátkou dobu 4 let, po přechodu na platformu WINTEL, se divize Intergraph Computer Systems (ICS) ve světě prosadila jako dodavatel výkonných systémů založených na procesorech Intel a operačních systémech Windows NT/95.
    Po prvních letech těsné spolupráce s Intergraph Software Solutions, kdy většina počítačů s označením TD byla dodávaná, v souladu s historickou tradicí a společně se softwarovými řešeními Intergraph, se ICS začala zabývat i oblastmi pro Intergraph v té době netradičními. A tak vedle osobních pracovních stanic a serverů začala vyvíjet a dodávat systémy pro oblast digitálních animací, vizualizací a simulací a v neposlední řadě i DTP.
    Rovněž se vynikajícím způsobem rozvinula spolupráce s CAD firmami, které působí v oblasti strojírenství vyžadující výkonnou 3D grafiku. V roce 1997 již více než 30% systémů bylo dodáváno nezávisle na Intergraph software s tím, že předpoklad pro rok 1998 je prodej 45% systémů mimo tradiční Intergraph aplikace.
    Nezanedbatelný je i fakt, že se ICS umístily na prvním místě v oblasti celosvětového prodeje WINTEL pracovních stanic, který dosáhl neuvěřitelných 80% celosvětového trhu.
    Z těchto důvodů došlo k přirozenému kroku a bylo rozhodnuto o osamostatnění divize ICS a vytvoření další firmy, 100% vlastněné Intergraph Corporation, pod jménem Intergraph Computer Systems Inc. (k 1.1.1998).
    Tento krok umožní hardwarové divizi plně se zařadit mezi současné hardwarové dodavatele s tím, že hlavním cílem je zaměření na výkonné systémy v oblasti 2D, 3D CAD, GIS, vizualizace/simulace a oblasti pre-press a DTP.

Intergraph Software Solutions
    I divize Intergraph Software Solutions (ISS) zaznamenala od ohlášení přechodu k Windows NT bouřlivý rozvoj, a to hned ve čtyřech základních oblastech:


    Ve všech výše uvedených oblastech dosáhl Intergraph na platformě Windows NT vynikajících výsledků, kde např. v oblasti GIS se podílí 80% na celosvětovém trhu GIS/Windows NT aplikací. Nové verze Imagineer Technical V2 a Solid Edge V3.5 a V4 si potom v roce 1997 získaly první tisíce uživatelů. Nicméně celosvětová pozice na příslušných segmentech trhu je pro výše uvedené oblasti rozdílná.
    V oblasti GIS se Intergraph umístil v roce 1996 na prvním místě v celosvětovém žebříčku s 20% podílu s tím, že v oblasti GIS/Windows NT získal dokonce 61% podíl.
    Intergraph Software Solutions se takto dostávají do situace, kdy se budou plně věnovat těm oblastem, ve kterých zaujímají vedoucí pozici na trhu, která jim umožní plnou koncentraci. Strategický plán těchto divizí v podobě Infrastructure, Process & Building a Horizontal Products je i nadále podporovat otevřená prostředí Windows NT/95 a zintenzivnit vývoj i marketing produktů nové generace tvořené Jupiter technologií, které si již v podobě produktů GeoMedia, GeoMedia Web Map, Smart Plant Explorer a v neposlední řadě Imagineer Technical získávají významné postavení na celosvětovém a místním trhu.

Intergraph ČR, spol. s r.o
    V souvislosti s celosvětovými změnami dochází i k posunu významu Intergraph ČR, spol. s r.o. a jeho aktivit. Už v tomto roce byla struktura české organizace dělena na jednotlivá oddělení v souladu s celosvětovou podnikovou strategií. Jsme velice potěšeni, že přes nepříznivou ekonomickou situaci v naší zemi se nám daří dosahovat vynikajících výsledků, a to především v naší tradiční oblasti státní správy, inženýrských sítí a dopravy (MGE, FRAMME, GeoMedia, GeoMedia Web Map) a WINTEL počítačových systémů (TD, TDZ, IS). Příslibem do budoucnosti jsou i výsledky v oblasti zpracovatelského a chemického průmyslu (PDS, AIM) a horizontálních produktů (Imagineer Technical).
    Do roku 1998 vchází Intergraph ČR jako organizace s odděleními kopírujícími mateřskou firmu Intergraph Corp. s tím, že i v následujícím roce bude naše organizace zodpovědná za prodej nejenom softwarových, ale i hardwarových produktů.
    K významné změně dochází z hlediska teritoriální působnosti. Intergraph ČR se stává centrem regionální prodejní, marketingové a technické podpory pro oblast České republiky, Slovenska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska, Srbska, Bulharska a Rumunska. Prioritním úkolem české kanceláře je vedle tradiční přímé podpory zákazníků na území České republiky podporovat a dále rozvíjet distribuční sít realizovanou prostřednictvím obchodních partnerů ve výše uvedených zemích.

Intergraph věří, že výše uvedené změny přispějí k významnému zefektivnění práce a koordinaci aktivit nejen na území Evropy, ale i v celosvětovém měřítku. Jsme přesvědčeni, že zaměření se na tradičně silné oblasti nám umožní ještě zvýšit podporu našich zákazníků a akcelerovat vývoj produktů nové generace.

V Praze 21. ledna 1998

	Kontaktní adresa:

	Intergraph ČR, s. r.o.
	Podbabská 20, 160 46 Praha 6
	tel.: 02/ 24 31 17 41
	fax: 02/ 24 31 17 42
http://www.intergraph.com/czech

Další články o Inergraphu v tomto čísle:
    S Intergraphem bylo do zpěvu


Z časopisu Zeměměřič č. 1-2/98         [obor]     [Server]