[pošta]             Projev předsedy ČÚZK J. Šímy na 34. MGID


    Dne 3. listopadu 1997, při zahájení 34. mezinárodních geodetických informačních dnů Brno '97, pronesl předseda ČÚZK následující projev:


    Jménem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a téměř 6000 zaměstnanců rezortu státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí zdravím 34. mezinárodní geodetické informační dny Brno 97. Tato akce s dlouholetou tradicí je pracovníky našeho rezortu vysoce hodnocena. Nejen že se jí zúčastňují, ale každoročně přispívají k její tradičně dobré úrovni svými příspěvky, ve kterých seznamují širší odbornou veřejnost s dlouhodobými koncepčními záměry rezortu i s konkrétními výsledky práce orgánů státní správy zeměměřictví a katastru. Tak tomu bude i letos, a proto se ve svém úvodním vystoupení omezím pouze na několik poznámek k hlavnímu tématu letošních Mezinárodních geodetických dnů.

Zvyšování odborné a ekonomické úrovně zeměměřických činností je nejen výzvou zeměměřičům působícím v soukromé sféře, ale je velmi aktuální i v prostředí státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí. Dokumentuje to i pouhý pohled na grafy ilustrující personální strukturu našeho rezortu z hlediska dosaženého odborného vzdělání. Zatímco poměr počtu pracovníků s vysokoškolským a středním vzděláním se zdá být na první pohled optimální, bližší analýza jednotlivých kategorií odhalí určité problémy. I když rezort disponuje 21 procenty zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním, téměř zcela postrádá potenciálně nejvýkonnější generaci třicátníků a čtyřicátníků, kteří vesměs odešli na počátku 90. let do podnikatelské sféry. Příliv mladých absolventů vysokých škol je dosud velmi malý. Nová úloha katastru nemovitostí, spočívající v rozhodování o registraci vlastnických a jiných práv k nemovitostem, přivedla do našeho rezortu téměř 250 právníků. Díky jim jsou katastrální úřady schopny zvládat velké množství žádostí o zápis vlastnických a jiných práv k nemovitostem (více než 300 tis. případů ročně) ve lhůtách stanovených správním řádem, s výjimkou několika velkých měst či okresů, kde je nárůst počtu žádostí zcela abnormální a lhůty zápisu do KN jsou několikaměsíční.

Do kategorie zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním patří též všichni vedoucí pracovníci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a jím řízených úřadů. Zde jsme dosud postrádali utříděné znalosti o moderním řízení, strategii marketingu a inovací, i problémech, se kterými se potýká spolupracující podnikatelská sféra. V pravý čas proto přišla nabídka v rámci pomoci Evropské unie, při finančním zabezpečení a realizaci programu PHARE, organizovat potřebné kurzy pro pracovníky vrcholového, středního i nižšího managementu v období od podzimu 1997 do jara 1998.

Těžiště problémů rezortní personalistiky spočívá v nepříznivé struktuře zaměstnanců se středním odborným vzděláním. Jen 2/5 z nich má odborné technické vzdělání v oboru geodezie a kartografie. Ostatní jsou absolventy či spíše absolventkami jiných středních škol (zejména ekonomické) a nejvíce z nich pouze gymnázia s maturitou. Tyto zaměstnance v počtu asi 2000 musíme školit v základech zeměměřictví a katastru nemovitostí ve vlastních krátkodobých kurzech nebo jim umožníme získat potřebnou kvalifikaci v nástavbových kurzech nebo bakalářském studiu. Není však výjimečným zjevem, že po získání odborného vzdělání a určité praxe ve státní správě odcházejí za lepším výdělkem do podnikatelské sféry. Zde je na vině stále neřešené a oddalované schválení zákona o státní službě, který by vymezil ekonomické a společenské jistoty státních zaměstnanců.

Dílčí téma Zvyšování kvalifikace pracovníků zeměměřického zaměření je sice v programu 34. mezinárodních geodetických informačních dnů až na čtvrtém místě, ale pro rezort státní správy zeměměřictví a katastru je momentálně na místě prvním. Dále se již ve svých poznámkách budu držet pořadí ostatních dílčích témat.

Jaké jsou novinky ve sběru geodetických informací v Zeměměřickém úřadě či na katastrálních úřadech I. typu s regionální působností, tj. ve sběru dat pro podrobná polohová bodová pole nebo pro aktualizaci státních mapových děl velkých a středních měřítek?
    Za dva roky po získání 30 stanic GPS švýcarské provenience se stala v rezortu zcela běžnou metoda přesného určování polohy pomocí systému navigačních družic NAVSTAR. Používá se při modernizaci sítě vybraných bodů základního polohového bodového pole (projekt DOPNUL), při opakovaných geodynamických měřeních stability geologických masivů (projekt GEODYN) a zejména pro zhuštění sítě bodů podrobného polohového pole pro účely podrobného měření a mapování v katastru nemovitostí.

Ve stejné době bylo do značné míry automatizováno též měření výškových rozdílů v České státní nivelační síti užitím digitálních nivelačních aparatur firmy Leica v Zeměměřickém úřadě.
    Český úřad zeměměřický a katastrální se zasadil o to, aby významný počet obou zmíněných druhů přístrojů, pocházejících z technické pomoci švýcarské vlády našemu rezortu, byl poskytnut vysokým technickým školám v Praze, Brně a Ostravě pro modernizaci výuky geodetů.

Když si uvědomíme, že velké množství geodetických dat je uloženo ve státních mapových dílech velkých a středních měřítek, jako jsou mapy bývalého pozemkového katastru, současné katastrální mapy či základní mapy ČR (zejména mapové dílo v měřítku 1:10 000), je třeba považovat za významnou metodu sběru dat rastrovou a vektorovou digitalizaci těchto mapových operátů. Systém metadat ARCHIV v Zeměměřickém úřadě informuje zájemce o existenci těchto produktů v každém katastrálním území, obci, okresu, regionu nebo v celostátním rozsahu.

Na rozhraní roků 1997 a 1998 hodláme výrazně oživit další metodu sběru geodetických či geografických informací, kterou je letecká fotogrammetrie.
    Letecká fotogrammetrie byla od poloviny 50. let do konce 80. let významnou, ne-li převažující metodou sběru topografických dat a zasáhla významně i do tvorby a údržby map evidence nemovitostí mimo prostory větších měst. S oddělením státní správy zeměměřictví a katastru a podnikatelské sféry na počátku 90. let došlo v rezortu k útlumu činnosti fotogrammetrů a omezení sortimentu prací na údržbu Základní mapy 1:10 000 grafickým vyhodnocením leteckých snímků. Přístrojový park morálně i fyzicky zestárl a s ním bohužel zestárli i vyhodnocovatelé, kteří byli jen zřídka doplňováni mladšími pracovníky.

V roce 1994 byl v rezortu zahájen ambiciózní projekt vytvoření Základní báze geografických dat (ZABAGED) s důležitým předpokladem digitalizovat pouze aktualizované listy ZM 10, to jest po doplnění jejich tiskových podkladů změnami zjištěnými fotogrammetrickým vyhodnocením leteckých snímků a topografickou přehlídkou v terénu. V oblasti katastrálních map se objevil náročný technologický problém dekadizace a digitalizace katastrálních map v sáhovém měřítku, řešitelný např. podle rakouského vzoru za významné pomoci fotogrammetrie. Již poslední léta tohoto desetiletí bezesporu přinesou i požadavky na nové katastrální mapování extravilánů po komplexních pozemkových úpravách.

Finanční nároky na potřebnou modernizaci představují celkem 50 mil. Kč v položce investičních výdajů. Takovou sumu požadovat na státním rozpočtu v letošním nebo příštím roce by bylo nereálné. Využili jsme však nabídky švýcarské vlády na takto orientovanou technickou pomoc rezortu státní správy zeměměřictví a katastru, jako pokračování I. etapy pomoci v roce 1995, jejíž těžiště spočívalo v dodávce 34 aparatur GPS, 16 totálních stanic a 5 digitálních nivelačních přístrojů.
    Významnou součástí dodávky jsou vynikající analytické vyhodnocovací přístroje SD 3000 a SD 2000 Leica – způsobem obsluhy mnohem bližší fotogrammetrům střední a starší generace.

Předpokládáme, že dvě rovněž poskytované digitální fotogrammetrické stanice Leica/Helava budou z našich vlastních finančních zdrojů doplněny až čtyřmi grafickými stanicemi na bázi osobních počítačů. Rodící se technická linka digitální fotogrammetrie byla počátkem září t.r. doplněna zařízením pro přesné rastrové skenování leteckých snímků firmy Zeiss (Oberkochen), které bylo získáno v rámci programu PHARE.

Perspektivní aplikace fotogrammetrie v rezortu ČÚZK lze charakterizovat takto:
    Letecké snímkování hodláme i do budoucna zajišťovat formou státních zakázek na základě veřejných obchodních soutěží. Se současnou kvalitou leteckých snímků i dochvilností renomovaných českých soukromých firem jsme převážně spokojeni.
    Dvě digitální fotogrammetrické stanice budou využity převážně pro tvorbu digitálních ortofotomap 1:10 000 jako poloproduktů pro jejich další porovnání s obsahem existující vektorové ZABAGED/1 za účelem její aktualizace na podřízených grafických stanicích na bázi PC. Aktualizaci ZABAGED/1 ve větších městech bude nutno realizovat stereofotogrammetrickým vyhodnocením se superpozicí vektorových dat rovněž na digitálních stanicích. Další možností je samostatná tvorba ortofotomap, např. příložných ke SMO 1:5000, jako integrální součásti státních mapových děl.
    Jinou možností je zpřesňování podrobných digitálních modelů reliéfu, které jsou rovněž jedním z produktů odvozených ze ZABAGED.

Analytické vyhodnocovací přístroje SD 2000 budou naproti tomu využívány k údržbě tiskových podkladů ZM 10 před jejich digitalizací a vytvořením ZABAGED (do roku 2000 včetně) a pro již zmíněné aplikace v katastrálním mapování.

Činnost fotogrammetrických pracovišť se tak nijak nedotkne sortimentu, který je současnou doménou soukromých firem, tj. zpracování materiálu DPZ z kosmických a leteckých nosičů, tvorby ortofotomap velkých měřítek pro místní potřeby orgánů státní a veřejné správy, účelových map pro plánování komplexních pozemkových úprav a tvorby zdrojových vrstev GIS. Naopak, nelze očekávat státní zakázky týkající se tvorby a obnovy SMD, protože na to nejsou a zřejmě ani v blízké budoucnosti nebudou finanční prostředky ve státním rozpočtu.

Pokud jde o nové trendy zpracování a distribuce geodetických informací, o těch bude řeč v odborných referátech Ing. Suchánka a Ing. Slabocha z ČÚZK. Mimo jimi projednanou tematiku bych chtěl zdůraznit přínos rezortu ČÚZK pro vytvoření a šíření geografických dat v podobě


    Jde o topologicko-relační vektorovou databázi, zobrazující kromě obsahu ZM ČR 1:10 000 též řadu atributů z celostátních tematických geografických databází jiných správců tak, aby fungovala především jako základní vrstva pro všechny GIS okresního, regionálního nebo celostátního rozsahu. V současné době je k dispozici na téměř 50 % území státu, především v oblastech průmyslových aglomerací, hospodářsky významného území a prostorů národních parků, resp. chráněných krajinných oblastí.
    Novou etapu kartografie v rezortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního představuje zpracování tiskových podkladů státních mapových děl technickými nástroji a technologiemi počítačové kartografie. Z prostředků programu PHARE byl Zeměměřický ústav vybaven systémem anglické firmy Laserscan zahrnujícím velkoformátový vysoce přesný barevný rastrový skener a plotter, grafickou stanici a speciální programové vybavení pro tvorbu map z digitální vektorové databáze v požadovaném kladu listů, kartografickém zobrazení a zvoleném kartografickém jazyku mapových symbolů. Zdrojem výchozích dat má být v časovém horizontu roku 2000 právě naplněná Základní báze geografických dat a důležitým nástrojem mj. algoritmy automatizované generalizace vedoucí k vytvoření map a bází geografických dat menšího měřítka a rozlišení.

Na závěr mého úvodního vystoupení bych se chtěl zmínit o nejbližší perspektivě legislativní činnosti Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Činnost státní správy zeměměřictví a katastru je úplně pokryta zákony č. 265, 344 a 359 z roku 1992 (všechny již byly novelizovány v letech 1994 - 1996), zákonem č. 200 z roku 1994 a nařízením vlády č. 116 z roku 1995. V současné době se pozornost úřadu obrací především k pří- pravě významné novely prováděcí vyhlášky č. 190/1996 Sb.
    Má přinést jasná ustanovení o tvorbě a vedení digitálních katastrálních map a řešení problému digitalizace sáhových map, dále o zápisu a dalším vedení údajů o BPEJ v katastru nemovitostí, o modernizovaném obsahu a vzhledu geometrických plánů a o vztahu katastru nemovitostí ke komplexním pozemkovým úpravám. Novela tak reaguje především na legislativní změny v nedávné době, avšak vzhledem k přípustnému rozsahu nemůže akceptovat další drobné připomínky, které se však pečlivě shromažďují a hodnotí.
    Řada obecně závazných a odborných rezortních předpisů je v současné době dovršena vydáním Návodu pro obnovu katastrálního operátu (s účinností od 1.7.1997) a závěrečnou fází přípravy Návodu pro vedení katastru nemovitostí s předpokládaným termínem účinnosti k 1.4.1998.

Ing. Jiří Šíma, CSc.


Z časopisu Zeměměřič č. 1-2/98         [obor]     [Server]