[pošta]             Přehled významnějších událostí na ČÚZK v roce 1997
LEDEN
6. Předseda informuje dopisem ministra Luxe o možnostech rezortu ČÚZK podílet se na splnění úkolu zavedení BPEJ do KN a žádá, aby zvláštním materiálem byla informována vláda ještě před projednáváním návrhu věcného záměru zákona o dani z nemovitostí.

13. ČÚZK jako zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky na systémového integrátora zdokonaleného informačního systému katastru nemovitostí. Stala se jím firma APP-Systems, s.r.o. Jeden z dalších uchazečů podal námitku.

13. Prof. Leupin, expert švýcarské vlády, doporučil realizaci 2. etapy švýcarské pomoci, kterou bude představovat dodávka fotogrammetrických přístrojů a technické pomoci rezortu ČÚZK ve výši 2 mil. švýcarských franků.

16. Předseda zahájil provoz v nové budově KÚ v Ústí nad Orlicí.

24. Řád Benediktinů uplatnil nárok na vydání zámku Libočany, kde je umístěn ústřední archiv zeměměřictví a katastru, a to na základě usnesení vlády č. 6/97 ke zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím.

31. Ministru Luxovi byl předán materiál pro jednání vlády o zavádění údajů o BPEJ do KN pro daňové účely, kde se mj. navrhuje rozvolnění akce v čase až do roku 2006 v rámci digitalizace SGI. S touto alternativou předběžně souhlasilo ministerstvo financí.

ÚNOR
3. Předseda zaslal ministru kultury náměty na novelu autorského zákona ve vztahu ke kartografickým dílům.

5. Byl zahájen provoz v dosud největší nové budově KÚ v Pardubicích. (Zeměměřič č. 3/97 s. 11-12)

10. Místopředseda a Ing. Nedvídek se setkali s ministrem Luxem a vysvětlili, proč úkol BPEJ do KN nelze splnit do 31.12.1998 bez dodatečných nároků na státní rozpočet či mimořádných opatření v rezortu ČÚZK.

11. Uveden do funkce ředitel ZKI v Praze Ing. Seik.

17. Zahájeny jazykové kurzy angličtiny pro pokročilé pro vedoucí pracovníky ČÚZK a vybrané zaměstnance pražských orgánů zeměměřictví a katastru.

24. Bylo zahájeno první správní řízení o odnětí úředního oprávnění v důsledku opakovaného porušení pořádku na úseku zeměměřictví.

BŘEZEN
3. Úřadu vlády byl předložen materiál o zavádění BPEJ do KN doplněný o výsledky mezirezortního připomínkového řízení.

4. Místopředseda a Ing. Suchánek reprezentovali rezort ČÚZK na setkání představitelů evropských katastrálních služeb MOLA v Ženevě, organizovaném Ekonomickou komisí OSN.

11. Kapacita katastrálních úřadů byla posílena o 15 zaměstnanců na úkor limitu Zeměměřického úřadu.

25. V Seči se konala dvoudenní porada pracovníků ZKI k problematice výkonu státní správy KN a dohledu nad komerční sférou.

27. Úřad pro hospodářskou soutěž potvrdil rozhodnutí ČÚZK o výběru systémového integrátora zdokonaleného informačního systému.

30. Na poradě ředitelů orgánů zeměměřictví a katastru v hl. městě Praze bylo dohodnuto rozmístění a fungování prostor pro veřejnost v nově stavěném komplexu budov.

31. Vládě k projednání byla předána Zpráva o průběhu digitalizace KN a zápisu vlastnických práv k bytům a nebytovým prostorům.

DUBEN
2. Vláda projednala materiál ČÚZK o zavádění BPEJ do KN a souhlasila s termínem dokončení 31.12. 2000. Ministr financí Kočárník s tímto doporučením nesouhlasil a vláda doporučila jeho dohodu s ministrem Luxem.

21. 1. balíček – korekce hospodářské politiky a další transformační opatření představuje úspory ve státní správě 25,5 mld. Kč. V kapitole 346 ČÚZK to znamená celkovou úsporu 179,9 mil. Kč.

21. Ústředí programu PHARE schválilo dodávku plotrů, grafických stanic, fotogrammetrického skeneru a počítačového kartografického systému v objemu 1,7 mil. ECU pro rezort ČÚZK.

28. Na Úřadě byly dokončeny redakční práce na Návodu pro obnovu katastru nemovitostí.

30. Předseda otevřel nový KÚ v Jeseníku a uvedl do funkce ředitele p. Skývu.

KVĚTEN
1. Nabyla účinnosti novela zákona č. 359/1992 Sb. o územní působnosti KÚ a ZKI jako zákon č. 62/1997 Sb.

12. Vláda konečně vydala usnesení č. 194 z jednání dne 2. dubna k zavádění údajů o BPEJ do KN pro daňové účely. Ministr financí nakonec prosadil původní termín 31.12.1998 za cenu mimořádných opatření v rezortu ČÚZK, která představují zejména přesun kapacit na tento úkol z oblasti plnění Edičního plánu ČÚZK a obnovy katastrálního operátu přepracováním v letech 1997 a 1998.

14. Byla podepsána smlouva o systémové integraci zdokonaleného informačního systému KN s firmou APP Systems, s.r.o.

19. Byla podepsána rámcová dohoda s ministerstvem financí o vzájemné spolupráci informačních systémů v oblasti komunikací a výměny dat, která mj. předpokládá využití sítě FINET pro funkci zdokonaleného informačního systému KN.

27. Předseda odvolal ředitele KÚ ve Vsetíně a s účinností od 1. 6. jmenoval ředitelkou Ing. Mičkovou.

27. Uskutečnilo se další konzultační setkání vedení ČÚZK s představiteli Komory geodetů a kartografů a Českého svazu geodetů a kartografů.

28. Delegace ČÚZK ve složení Ing. Nedvídek, Ing. Mazanec, Ing. Rambousek vystoupila na 14. zasedání představitelů katastrálních služeb zemí bývalého Rakouska-Uherska ve Slovinsku s informací o digitalizaci katastrálních map a systému vzdělávání zaměstnanců.

29. Otevřena budova KÚ ve Zlíně po rekonstrukci a nástavbě.

ČERVEN
5. Místopředseda a Ing. Nedvídek vystoupili na valné hromadě KGK. (Zeměměřič č. 9/97 s. 12-13)

6. Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny jednohlasně schválil návrh státního závěrečného účtu kapitoly 346 - ČÚZK.

9. 2. balíček opatření v rámci stabilizačního programu vlády (16,9 mld. Kč) znamená další úspory výdajů v rezortu ČÚZK ve výši 88,5 mil. Kč.

9.Byly zahájeny práce na novele vyhlášky č. 190/1996 Sb.

13. Po několikaleté přestávce se opět konala Geodesia Rallye ČR v Litoměřicích pod záštitou předsedy ČÚZK. (Zeměměřič č. 9/97 s. 13)

16. Na Churáňově se konala třídenní porada vedoucích pracovníků rezortu ČÚZK.

25. Konaly se první státní závěrečné zkoušky 12 absolventů bakalářského studia v oboru KN. Do rezortu ČÚZK přicházejí pouze 3 absolventi. (Zeměměřič č. 10/97 s. 9)

ČERVENEC
9. Předseda přijal prezidenta Advokátní komory České republiky a dohodl přijatelná řešení, jak postupovat na KÚ v případě nejistoty, zda se jedná o advokáta nebo jeho podpis.

14. ČÚZK provedl inventarizaci rozsahu škod na majetku podřízených orgánů v území postiženém katastrofálními záplavami a iniciuje akci solidarity s postiženými zaměstnanci cestou odborové organizace. Škody na nemovitém majetku činí 340 tis., na movitém majetku 1 082 tis., na bodech geodetických sítí asi 2,5 mil. Kč. (Zeměměřič č. 9/97 s. 6)

14. Usnesením vlády č. 392 se ruší výplata 14. platu v roce 1997.

14. Ministerstvo financí zvýšilo objem finančních prostředků na výstavbu nové budovy orgánů zeměměřictví a katastru v hl. městě Praze z původních 503 mil. na 642,5 mil. Kč, mj. v důsledku druhého balíčku opatření a rozvolnění termínu dokončení, a to do září 1999.

15. ČÚZK, KÚ v Lounech a Ústřední archiv zeměměřictví a katastru v Libočanech navštívil prezident rakouského Spolkového úřadu pro cejchování a zeměměřictví (BEV) ve Vídni p. Hochwartner.

28. Vedoucí pracovníci ČÚZK navštívili rezortní pracoviště, která byla nejvíce postižena záplavami a zjišťovali kromě výše škod i rozsah mimořádných požadavků na KÚ.

SRPEN
11. V rámci programu PHARE bylo distribuováno na pracoviště KÚ, ZÚ, ČÚZK a katedry mapování a kartografie ČVUT v Praze celkem 116 rastrových plotrů.

25. Na ČÚZK byla zahájena příprava materiálu pro jednání vlády o financování vývoje zdokonaleného informačního systému KN.

26. V KÚ Pardubice byl instalován přesný fotogrammetrický skener pořízený z prostředků PHARE.

ZÁŘÍ
8. Ministerstvo spravedlnosti informovalo, že ani v poslední verzi návrhu koncepce veřejné správy se nepředpokládá převod některé z působností orgánů zeměměřictví a katastru na vyšší územní správní celky.

15. Předseda odpověděl negativně na požadavek ministra Luxe ve věci zápisu nemovitostí nově vzniklých v procesu restitucí do zjednodušené evidence.

19. Předseda se zúčastnil XX. plenárního zasedání představitelů zeměměřických služeb států sdružených v Radě Evropy (CERCO) v Nicosii na Kypru.

29. Městský soud v Praze definitivně zamítl žalobu o vydání budovy KÚ Praha - město v Legerově ul.

ŘÍJEN
6. Z prostředků PHARE je financována jazyková výuka angličtiny vybraných pracovníků rezortu v Brně, Liberci, Opavě, Pardubicích, Plzni a v Praze a školení vrcholového managementu ve vzdělávacím středisku Vysoké školy ekonomické v Praze v několika turnusech.

9.V Prachaticích se konal 2. ročník rezortního turnaje v sálové kopané pod záštitou předsedy ČÚZK. (Zeměměřič č. 12/97 s. 9)

20. Rezort ČÚZK byl zařazen do národního programu PHARE COP 97 v části Podpora veřejné správě částkou 500 tis. ECU.

První reakce médií na úsporná opatření v rezortu ČÚZK: článek Katastrální úřady nemají na poštovné v Zemských novinách. (Zeměměřič č. 12/97 s. 12)

Byla schválena změna věcných úkolů KÚ v souvislosti s úkolem zavádění BPEJ do KN: představuje o 1460 stabilizovaných a 2518 zaměřených bodů PPBP, 16 k.ú., kde měla být vyhlášena platnost obnoveného katastrálního operátu, a 231 mapových listů SMO5 méně v roce 1997.

28. Předseda a Ing. Suchánek vystoupili s pozvanými referáty na plenárním zasedání představitelů katastrálních služeb evropských zemí MOLA ve Varšavě.

30. Předseda navštívil ministra Luxe a požádal ho o podporu při projednávání finančního zabezpečení zdokonaleného informačního systému KN ve vládě.

LISTOPAD
12. Vláda projednala materiál ČÚZK Výstavba informačního systému KN a přijala usnesení o jeho financování v roce 1998 ve výši 42 mil. Kč.

12. Ministerstvo financí poskytlo mimořádnou dotaci 6,6 mil. Kč na financování prací systémového integrátora ISKN v roce 1997.

13. Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny doporučil ke schválení návrh kapitoly 346 státního rozpočtu na rok 1998 a vyzval ČÚZK, aby učinil potřebné kroky k hladkému vydávání náhradních pozemků před novým náporem, očekávaným v souvislosti s prodejem státní půdy.

13. Byla podepsána smlouva s firmou Leica o dodávce 7 fotogrammetrických přístrojů z prostředků pomoci švýcarské vlády.

21. Mezirezortní pracovní komise pro zabezpečení zavedení BPEJ do KN konstatovala, že k 30.9.1997 byl úkol splněn v rozsahu 24 %, což dává předpoklad k ukončení v roce 1998 ve vládou stanoveném termínu.

28. ČÚZK požádal ministerstvo kultury, aby zámek v Libočanech, kde je depozitář Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, byl zařazen do kategorie nemovitostí, které nemají být převedeny do vlastnictví církví.

PROSINEC
8. Byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení návrh obsáhlé novely vyhlášky č. 190/1996 Sb.

11. Na pracovišti Zeměměřického úřadu v Sedlčanech byl instalován počítačový kartografický systém firmy Laserscan dodaný v rámci programu PHARE.

15. V dohodě s firmou Pragis Holding, s.r.o., se mění termín dokončení budovy zeměměřických a katastrálních orgánů v hl. m. Praze na 30. 9. 1999. Dosud bylo prostavěno 190 mil. Kč.

18. Poslanecká sněmovna Parlamentu schválila zákon o státním rozpočtu na rok 1998 s tím, že z jednotlivých kapitol byly vyjmuty prostředky na výpočetní techniku a začleněny do kapitoly všeobecná pokladní správa.

19. Místopředseda otevřel novou budovu KÚ v Olomouci. (Zeměměřič č. 1-2/98 s. 48)

22. Na základě výběrového řízení byla jmenována do funkce ředitelky KÚ v Ostravě s účinností od 1. 1. 1998 Ing. Maňásková.

31. Ke dni 1. 1. 1998 se ruší bez likvidace poslední státní podnik v rezortu ČÚZK – Geodézie Praha.


Z časopisu Zeměměřič č. 1-2/98         [obor]     [Server]