[pošta]             Leden '97

[Rezort ČÚZK]
Miliardy pro rezort ČÚZK
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila výdaje rezortu ČÚZ v r. 1997 ve výši téměř dvou miliard.

[Katastr nemovitostí]
Z vystoupení předsedy ČÚZK před notáři
Období po r. 1989 je charakterizované takovým transferem vlastnických práv k nemovitostem, který bez nadsázky nemá v našich zemích od doby následků bitvy na Bílé hoře žádnou jinou historickou obdobu. Od r. 1993 do závěru r. 1996 počet správních řízení, vedených KÚ o povolení vkladu věcných práv do KN, přesáhl již 1 milion případů (podrobněji - časopis 1/97, s. 7-8).

[Víme - víte]
Dveře průmyslovky dokořán
Poslední úterní listopadový podvečer přilákal na Den otevřených dveří v SPŠ zeměměřické v Praze 9 - Hrdlořezích téměř 200 osob (podrobněji - časopis 1/97, s. 9).
Osmkrát o historii v NTM
Členové Klubu přátel NTM se na konci listopadu ?96 sešlo na XVII. sympoziu "Z dějin geodezie a kartografie" (podrobněji - časopis 1/97, s. 9).
Komplexní pozemkové úpravy
Přes 200 odborníků se sešlo ve Velkých Bílovicích, aby zhodnotilo současný stav komplexních PÚ při stále se zmenšujícím objemu financí přidělovaných na tuto činnost.
Každý sedmý odběratel Zeměměřiče byl na GEOMATICE
První mezinárodní výstavu geoinformací navštívilo asi 650 odborníků. Spokojeni byli vystavovatelé geodetické měřické techniky, nelichotivě se vyjadřovali představitelé SW firem.
Složitější geometrické plány
V současné době působí vyhotovitelům GP největší potíže, jak v terénu přesně naměřená data "dostat" do mapy (podrobněji - časopis 1/97, s. 11).
Pětiletý SHOCart
Pouze v r. 1996 kartografické nakladatelství SHOCart ze Zlína vydalo přes 50 map a atlasů. Firma (s.r.o.) vznikla v červenci 1991. V hotelu Panorama v polovině prosince 1996 společnost oslavila za účasti přátel, příznivců a spolupracovníků pětiletí, kde zároveň pokřtila digitální Autoatlas ČR 1:250.000.
Digitální mapa Marsu
Na základě mise družice Viking Orbiter byla zpracována digitální mapa Marsu (kontrolovaná geometricky a radiometricky) s rozlišením 1/256 na pixel (231 m) a model topografie celé planety s vybranými detailněji zobrazenými částmi.
Katastrální úřady na Slovensku
Od 1. 7. 1996 ma Slovensko 8 krajů a 79 okresů. Tato změna ovlivnila i strukturu slovenských úřadů obdobných naším katastrálním, které jsou nyní podřízeny Ministerstvu vnitra.
GPS pomáhá v dopravě
Pro případy špatného počasí, únavy řidiče, neštěstí, havárií apod. je plánováno použití systému GPS ve Skalistých horách (Colorado, USA). Zkušenosti z Colorada budou využity i na ostatním území USA.

Zeměměřické rekordy a zajímavosti č 2


Chybí autentifikace?
Autentifikací (zatím není v v právních normách ČR stanovena) se rozumí úřední ověření hodnověrnosti, pravosti, původnosti a spolehlivosti výsledků zeměměřických prací, jež by měly být využity pro obnovu KN. Autentifikaci by měli vykonávat nejzkušenější oprávnění zeměměřiči (podrobněji - časopis 1/97 na s. 28).
Autorské právo a SMD
Katastrální mapy i z nich zmenšením odvozené SMO-5 musejí zobrazovat území výhradně podle předpisů (zákonů a vyhlášky o katastru), které nepřipouští v jejich obsahu jakoukoliv variantnost reprezentující autorskou individualitu. V souvislosti s tím se jako nepatřičné jeví ustanovení ş83 odst. (1) vyhlášky ČÚZK č.190/1990 Sb. vyžadující označování KM specifikovanou ochrannou doložkou (podrobněji - časopis 1/97 na s. 28-29).

[Kartografie]
NOVÉ MAPY A ATLASY
    Autoatlas ČR 1:250.000, SHOCart, Zlín, 1996.
    Praha, plán středu města, 1:10.000, Kartografie Praha, 1996.
    Brno a okolí, regionální atlas, 1:15.000, SHOCart, Zlín, 1996.

[GIS]
MIS dobré naděje
V průběhu 2. mezinárodní konference MIS/UDMS '96 o městských informačních systémech a správě městských datových zdrojů byl IMIP spokojen s počem 455 účastníků i s doprovodnou výstavou, které se zúčastnilo 34 vystavovatelů.
Účinný nástroj pro správu rozsáhlých souborů katastru v ČR?
Firma Arcdata seznámila novináře s novinkami z dílny ESRI a ERDAS.
Předvánoční Autodesk
V pražském divadle Ta Fantastica se Autodesk se svými prodejci a přáteli rozloučil s rokem 1996.
Digitální model terénu 2.5 G (3. část)
Dokončení seriálu o DMT, podrobnější popis DMT 2.5 G.

[DPZ]
Některé aspekty tvorby digitálních fotomap
S přechodem od "klasické analogové" fotogrammetrie (FGM) k fotogrammetrii digitální (DFGM) je důležité vědět, zda a za jakých podmínek má ? může mít DFGM takové kvalitativní atributy, na které jsme si zvykli u klasické FGM. V tomto příspěvku jsou uvedeny některé otázky, které s touto problematikou souvisejí.
DPZ v Palestině
Výzkum celého území se zaměřením na exponované lokality spjaté se vznikem křesťanství.

    [Server]