[Home Page]

Elektronické měření délek a směrů

Elektronické měření délek a směrů (v originále Elektronische Entfernungs- und Richtungsmessung), je název velmi zajímavé publikace Rainera Joeckela a Manfreda Stobera, profesorů FH Stuttgart. Ke konci roku 1999 ji vydalo již ve 4. přepracovaném a rozšířeném vydání renomované nakladatelství Konrad Wittwer ve Stuttgartu (ISBN 3-87919-266-9, cena 38 DM). Protože předchozí vydání bylo recenzováno v GaKO 42 (84), 1996, č. 6, s. 130, uveďme alespoň základní informace o této čtivé, obsahově vyvážené knížce.

Kniha na 342 stranách s četnými ilustracemi je členěna do 15 kapitol. Jejich obsahem jsou po krátké předmluvě (kap. 1) fyzikální základy (kap. 2) a principy elektronického pulsního, interferenčního a fázového měření délek (kap. 3), jehož jednotlivým konstrukčním prvkům je věnována též kap. 4. Obsáhlá kap. 5 se zabývá zdroji chyb a přesností elektronického měření délek, kap. 6 (54 s.) seznamuje s metodami ověření a kalibrací a kap. 7 s korekcemi a redukcemi měření. Popis přístrojů pro velmi přesná měření s jednou (ME 3000, ME 5000, CR 204), se dvěma (Terrameter LDM 2, Georan I) a se třemi nosnými vlnami je obsahem kap. 8. Následující kapitoly patří už elektronickému měření směrů. Obecný princip a popis stacionárních a dynamických metod čtení je obsažen v kap. 9, v jejímž závěru jsou zařazena i speciální interferometrická měření úhlů. Kap. 10 popisuje jednoduché, přesné a automaticky řízené elektronické tachymetry, soupravy geodetických průmyslových měření (GeoIMS) a prostorovou polární interferometrii. Krátká kap. 11 zmiňuje problematiku přenosu dat s pomocí jazyka BASIC. Kapitola 12 je věnována napájení přístrojů elektrickou energií a údržbě Pb, NiCd, NiMH a LiIon akumulátorů. Pro čtenáře a uživatele elektronických přístrojů je velmi užitečná kap. 13, která v tabulkové formě v doprovodu fotografií uvádí data a parametry elektrooptických dálkoměrů, teodolitů, totálních stanic a také starších přístrojů. Závěrečné dvě kapitoly jsou představovány soupisem literatury a věcným a jmenným rejstříkem.

Uvedenou knížku lze doporučit všem zájemcům o teoretické, ale i praktické a provozní informace o technice, která během několika málo posledních desetiletí významným způsobem změnila obraz naší profese.

Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.
Katedra speciální geodézie ČVUT Fsv v Praze

vyvěšeno: 8.říjen 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2001
[Server] [Geodezie] [Přečtěte si] [Pošta]