[Home Page]

Vyhláška 162/2001 Sb. a nemorální?

K příspěvku pana Jana Tošnera, který se objevil 24.8.2001 na Webu Zeměměřiče, bych uvedl několik skutečností, které nejsou podle mého názoru autorovi příspěvku známy, nebo si je ani neuvědomuje.
   Především se údaje z katastru nemovitostí neposkytují za ceny podle jím citovaného zákona o cenách, ale jejich poskytování se řídí ustanoveními § 22 katastrálního zákona a prováděcí vyhlášky č. 162/2001 Sb., a pokud se za poskytování údajů z katastru nemovitostí platí správní poplatek, tak i ustanoveními zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích. V případě úplat za poskytování údajů z katastru podle katastrálního zákona a prováděcí vyhlášky č. 162/2001 Sb. k tomuto zákonu se jedná o určitou obdobu správních poplatků. 1)
   Stejně jako správní poplatky jsou i úplaty za poskytování údajů z katastru nemovitostí příjmy státního rozpočtu. Rozhodující položkou příjmů jsou daně. Předmětem poplatků jsou úkony spojené s činností správních orgánů, je v nich tedy zohledněno, v jakém rozsahu ta která právnická nebo fyzická osoba určité úkony vyžaduje. Např. ne každý daňový poplatník má zájem o vydání osvědčení o tuzemském právu (2000 Kč). O zneužívání hospodářského postavení, získávání nepřiměřeného hospodářského prospěchu apod. se tedy nedá vůbec hovořit.
   Stejně tak je tomu v případě údajů z katastru nemovitostí. Osobě oprávněné vyhotovovat geometrické plány, stejně jako jinému podnikateli, vznikají určité výdaje (a to i při plnění zákonných povinností vůči státu), které jsou mu uhrazeny v ceně geometrického plánu a zohledněny v dani z příjmů. Že ve výši úplaty za poskytování údajů není zohledněna jen cena kopírování a že jde o hodnotu údajů danou především výdaji na jejich pořízení, vedení a poskytování, je snad již nasnadě.
   Na druhé straně vyhláška č. 162/2001 Sb. nabyla účinnosti teprve před třemi měsíci. Veškeré náměty a poznatky vztahující se k její aplikaci jsou shromažďovány a posuzovány i s ohledem na její připravovanou změnu v souvislosti s některými novými možnostmi při poskytování údajů z katastru po dokončení implementace ISKN.
  
  

6.9.2001
   Ing.Bohumil Janeček
   Český úřad zeměměřický a katastrální
  

-------------------------------------------------------------------
   1) Zákon o cenách č. 526/1990 Sb. se na úplaty a poplatky za poskytování údajů z katastru nemovitostí nevztahuje, neboť je to vyloučeno ustanovením § 1 odst. 4 citovaného zákona, kde se stanoví: "(4) Zákon se nevztahuje na odměny, úhrady, poplatky, náhrady škod a nákladů a úroky, upravené zvláštními předpisy2).". V poznámce pod čarou jsou uvedeny příkladmo právní předpisy, o které se může jednat. Mezi jinými je uvedena i vyhláška č. 231/1988 Sb., o správních poplatcích, neboť daně a poplatky podle čl. 11 Listiny základních práv a svobod lze ukládat jen na základě zákona. Poznámky pod čarou se novelizují jen výjimečně, nikdy ne kvůli tomu, že se změnil nebo přibyl nějaký předpis. Vyhláška č. 162/2001 Sb. je obecně závazným právním předpisem, který nepochybně patří mezi předpisy uvedené v poznámce pod čarou č. 2 v § 1 odst. 4 zákona č. 526/1990 Sb.

vyvěšeno: 7/9/2001

Odpověď na reakci ing. Bohumila Janečka z ČÚZK .

Vaše argumentace mi okamžitě připomněla nádhernou knihu pana Helera Hlava XXII.
   Pokud jsem to dobře pochopil, tak vyhláška 162/2001 Sb. nemůže být v rozporu se zákonem, protože se to v ní říká. No výborně!
   Nicméně k věci. Výdaje na pořízení mnou zmiňovaných dokumentů katastrálními úřady nejsou žádné, neboť je vytváří komerční geometři ze zákonné povinnosti. A platby za vedení a poskytování těchto údajů (měřické náčrty a seznamy souřadnic) nejsou vymáhány v případě jejich opisování. Z toho mi nutně vyplývá , že ve výši úplaty není zohledněno ani jedno, ani druhé.
   To však není podstatou problému, na který jsem se snažil upozornit. Důležité je to, že legislativci v oboru (a bohužel nejen v něm) místo aby měli snahu přizpůsobit právní předpisy potřebám společnosti, snaží se ze všech sil přizpůsobit společnost svým, přinejmenším diskutabilním, představám o jejím fungování!
   Je jen k politování, že Vám připadá normální 3 měsíce po vydání právního předpisu připravovat jeho změnu. Ovšem to je bohužel v našem státě zřejmě běžná praxe.
   Je mi líto, že Vás, ani žádného z tvůrců podobných zákonů osobně neznám. Velmi by mě zajímalo, zda mají opravdu tak odlišné životní a morální priority než já.
  

10.9.2001
   Jan Tošner

vyvěšeno: 14/9/2001


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2001
[Server] [Geodezie] [katastr nemovitosti] [rezort ČÚZK] [Pošta]