[Home Page]

Nové prováděcí předpisy ke katastrálním zákonům
(stručný komentář)

Dokončení z minulého čísla

Paragraf 13:

Paragraf 24:

V § 24 se zrušuje odst. 2 týkající se evidence hranic a názvů k. ú. pro nadbytečnost.

Paragraf 25:

V odst. 1 se za písm c) vkládá nové písm. d) podle kterého se kromě GP jako druhá možnost pro zavedení změny geometrického a polohového určení do KN zavádí upřesněný přídělový plán.

Paragraf 26:

Kromě dosavadních možností změny výměry parcely se zavádí i nový výpočet při obnově katastrálního operátu přepracováním.

Paragraf 29:

Vypouští se ust. odst. 3, neboť problematika změn údajů je vysvětlena v jiném ustanovení.

Paragraf 29a:

Ve dvou odstavcích se upravují odkazy na jiná ustanovení vyhlášky vzhledem ke změně v očíslování odkazových ustanovení.

Paragraf 33:

Paragraf 58:

Dosavadní text předchozího znění vyhlášky se výrazně mění. Nové znění se dotýká především součinností KÚ s vyhotoviteli KPÚ i jednoduché pozemkové úpravy včetně případů, kdy obvod komplexní pozemkové úpravy nekoresponduje s hranicí k. ú. a případů souběžného řešení KPÚ a obnovou katastrálního operátu orgány zeměměřictví a katastru.

Paragraf 58a:

I v § 58 se výrazně mění jeho obsah. Nová úprava se zabývá:

Paragraf 58b:

Hlavní změnou v pojetí obsahu § 58b je ustanovení, že hranice nových pozemků se označují podle potřeb vlastníků. Další úpravy mají pouze stylistický charakter.

Paragraf 58c:

Souhrnně vzato se nový text obsahově příliš neliší od dosavadního textu. Důležité je však nové uspořádání dokumentace, která se po ukončení úprav předkládá KÚ. Nová úprava je podstatně přehlednější a naprosto vyčerpávající.

Oddíl devátý:

Mění se název celého oddílu takto: GP a upřesněný přídělový plán.

Paragraf 62:

V odst. 2 se rozšiřuje text, který nově zní: V katastrální mapě nelze bez plánu nebo upřesněného přídělového plánu zobrazit předmět obsahu katastru, k němuž se zapisují práva s výjimkou případů podle § 58 a § 84 odst. 2 (připomeňme, že § 58 se týká obnovy katastru na podkladě pozemkových úprav a § 84 odst. 2 se týká doplňování pozemků zjednodušené evidence prováděného KÚ [tedy nikoli na podkladě fyzického vytyčení hranic pozemku a vyhotovení následného GP na podkladě požadavku objednatele]).

Paragraf 69:

Úprava rozšiřuje možnosti vyznačení údajů o BPEJ v geometrickém plánu i na případy, kdy sice údaje o BPEJ katastr nemá v dosavadním stavu evidovány, avšak z podkladů uložených u katastrálního úřadu lze údaje o BPEJ k parcelám nového stavu přiřadit.

Paragraf 71:

Zjednodušuje se označení úředně oprávněného zeměměřického inženýra na pojem ověřovatel, neboť tento pojem je srozumitelný a výstižný.

Paragraf 74a:

Nový paragraf, který je vložen za dosavadní §74. Zabývá se problematikou upřesněného přídělového plánu z těchto hledisek:

Oddíl dvanáctý - poskytování údajů z katastru:

Celý oddíl byl zrušen, problematika přešla do nové vyhlášky č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z KN ČR.

Paragraf 84:

Paragraf 86b:

Nově doplněný § 86b se zabývá přechodným použitím popisu umístění jednotky v budově do doby, než vlastník jednotky oznámí číslo jednotky KÚ.

Paragraf 86c:

Formální ustanovení připouští možnost přechodného používání značek č. 3.07 a č. 12 (pastvina) do obnovy katastrálního operátu.

Paragraf 86d:

Název tohoto paragrafu zní: Zápis přeměny některých užívacích práv. Jeho zařazení do novelizované vyhlášky vyplývá z potřeby reagovat na změny vyplývající z ust. § 51 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupováním v právních vztazích. Nový paragraf se zabývá zejména těmito okolnostmi:

Bod 4 přílohy:

Bod týkající se druhu číslování parcel se zcela zrušuje.

Body 9.4 a 10.3 přílohy:

Změna u těchto bodů reaguje na zrušení druhů pozemků louka a pastvina a zavedení společného druhu trvalý travní porost.

Bod 12.15 přílohy:

Bod 18 přílohy:

Nově se zařazuje Vzor upřesněného přídělového plánu a to: výkaz dosavadního a nového stavu údajů KN, popisové pole a grafické znázornění.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. června 2001.

Poznámka:

V relativně blízkém časovém horizontu (asi rok 2002) by měl být vyhlášen zcela nový katastrální zákon, tedy nikoli další novela stávajícího předpisu. Tento nový zákon bude představovat spojení problematiky dosavadního zákona č. 265/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a částečně možná i některé problémy zákona č. 359/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Koncepce nového katastrálního zákona je v souladu s koncepcí nového občanského zákoníku a dalších souvisejících předpisů. Představuje kvalitativní zlom v pojetí občanského práva.

K novému katastrálnímu zákonu samozřejmě bude vydán i nový prováděcí předpis, tedy nová vyhláška. Z toho důvodu je potřeba považovat dosavadní novely vyhlášky č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za jisté provizorium, nutné k překlenutí přechodné fáze.

NOVÁ VYHLÁŠKA Č. 162/2001 Sb.

Paragraf 1:

V § 1 je uveden předmět, kterým se vyhláška zabývá:

Paragraf 2 a paragraf 3:

V těchto ustanoveních jsou vyjmenovány podmínky a formy poskytování údajů z katastru nemovitostí.

Paragraf 4:

Tento paragraf se zabývá pověřením KÚ a ZÚ vydávat údaje z KN podle rozsahu údajů.

Paragrafy 5 až 14:

V jednotlivých paragrafech se podrobně uvádějí formy poskytování údajů z KN, které jsou souhrnně vyjmenovány v § 3.

Paragraf 15:

Tento paragraf uvádí způsoby a formy úplaty (správního poplatku) za poskytování údajů.

Přílohy:

Ve čtyřech přílohách k vyhlášce č. 162/2001 Sb. se stanovuje výše úplaty za:

Ing. Jan Bumba

vyvěšeno: 3.září 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2001
[Server] [katastr nemovitosti] [Pošta]