[Home Page]

Nemoforum - druhé výročí založení

14. října uplynou dva roky od vzniku sdružení Nemoforum - platformy pro diskusi a spolupráci veřejné správy a profesní sféry v oblastech souvisejících s informacemi o nemovitostech a území. Sdružení bylo ustaveno z podnětu expertů EU po vzoru nizozemské rady pro geoinformace Ravi. Co podstatného se od té doby v prostředí Nemofora odehrálo, jsme se zeptali ing. Růženy Zimové, Ph.D., ze sekretariátu Nemofora.

Byly ustaveny orgány sdružení (Plénum složené z Veřejné a Profesní platformy, pětičlenná Rada, sekretariát při ČÚZK) a původní členskou základnu se podařilo rozšířit o čtyři účastnické organizace (ze 13 na dnešních 17 organizací). Na jaře 2000 byl definován program Nemofora a byla zahájena vlastní činnost sdružení, realizovaná zejména prostřednictvím pracovních skupin sestavených z odborníků delegovaných členskými organizacemi. Program činnosti Nemofora se v současné době zaměřuje na následující témata:

  1. národní geoinformační infrastruktura,
  2. prostorová identifikace v informačních systémech veřejné správy a registr budov,
  3. KN (obsah a koncepce, přístup k datům, digitalizace katastrálních map),
  4. podpora trhu s nemovitostmi (oceňování).

Úvodní léta činnosti sdružení Nemoforum lze charakterizovat též jako období vzájemného poznávání, hledání optimálních forem spolupráce i organizace činností, učení se respektovat názory druhých a dospět ke konsensuálním řešením. Zejména s ohledem na spoluúčast jak centrálních orgánů veřejné správy, tak i profesních korporací (zprostředkovaně reprezentujících soukromý sektor) je úloha Nemofora v tomto směru jedinečná a přínosná.

Prvním významným výsledkem je vytvoření komplexně pojatého Programu národní geoinformační infrastruktury ČR, sestaveného v rámci pracovní skupiny Nemofora a podpořeného všemi členskými organizacemi. Uvedený dokument, jehož text je nyní dostupný i prostřednictvím Webu Zeměměřiče, byl počátkem září 2001 projednán Radou vlády ČR pro státní informační politiku a přijat jako podklad pro aktualizaci Akčního plánu realizace SIP.

Na nejbližší týdny a měsíce je připravována série seminářů k aktuálním problémům (např. z oblasti katastru nemovitostí), jejichž cílem je přispět k optimálnímu nasměrování i k dalšímu praktickému využití aktivit Nemofora. Zhodnocení dosavadního vývoje sdružení i doporučení pro příští období, zformulovaná v této době nizozemskými experty na základě průzkumu mezi členskými organizacemi, by se měla stát východiskem pro úvahy o budoucnosti sdružení Nemoforum a přispět i k vyjasnění a posílení jeho úlohy.

Podrobnější informace jsou zájemcům k dispozici na www stránkách Nemofora na adrese http://www.vugtk.cz/~nemoforum.

(red)

vyvěšeno: 8.říjen 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2001
[Server] [katastr nemovitosti] [Pošta]