[Home Page]

Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. J. Šímou, CSc.

Naše redakce během 14. kartografické konference v Plzni požádala odstupujícího předsedu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Ing. Jiřího Šímu, CSc. o odpovědi na následující otázky:

Od počátku Vašeho působení ve funkci předsedy ČÚZK (1. listopadu 1993) došlo v našem oboru k několika klíčovým předělům (zákon o zeměměřictví, vynětí inženýrské geodezie z působnosti státních orgánů, dokončení digitalizace souboru písemných informací katastru nemovitostí, výstavba nové budovy zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze, vytvoření a zprovoznění nového informačního systému katastru nemovitostí). Co považujete za největší úspěch svého funkčního období a co čeká na příštího předsedu?

Vaše otázka je natolik komplexní, že odpověď na ni sama překoná rozměr obvyklého interview. Především bych chtěl reagovat na termín "odstupující předseda": Vzhledem k tomu, že jsem v dubnu t.r. dosáhl věku 65 let a v letošním roce se shodou okolností završila jedna historická etapa státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí, počínající zřízením katastrálních úřadů v roce 1993, požádal jsem vládu České republiky o odvolání z funkce vzhledem k přání odejít do důchodu. Nebyl jsem tedy "odstoupen" ani jsem neodstoupil na protest proti něčemu, např. nedostatečnému uspokojení výdajových položek resortu ČÚZK ze státního rozpočtu.

V listopadu 1993 jsem funkci přebíral s třemi osobními cíli:

  1. co nejdříve dosáhnout schválení a účinnosti nového zeměměřického zákona, který by nahradil politicky i věcně přežitý zákon o geodézii a kartografii č. 46/1971 Sb.,
  2. zařadit bývalý Zeměměřický ústav mezi orgány státní správy, aby mohl důsledně zajišťovat péči o geodetické základy a státní mapová díla,
  3. prosadit výstavbu nové budovy pro 6 orgánů státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí působících v hl. městě Praze.

Období 1993 - 2001 v resortu ČÚZK lze stručně charakterizovat těmito akcemi zásadní důležitosti:

Každou z vyjmenovaných akcí lze považovat za úspěch vykoupený ovšem tvrdou prací mnoha tvůrčích pracovníků a mimořádným nasazením managementu; v posledním případě úsilím více než 5 000 zaměstnanců resortu ČÚZK.

Co čeká na příštího předsedu? Především reorganizace ČÚZK ve smyslu jednotného schématu vytvořeného v rámci přestavby ústředních orgánů státní správy jako součásti rozsáhlé reformy veřejné správy v České republice. Dále změna struktury sítě katastrálních úřadů a jejich poboček s ohledem na vytvoření nových krajů, střediskových obcí a zrušení okresů koncem roku 2002. Životně důležitým úkolem bude další zdokonalování a využívání chodu Informačního systému KN a urychlení procesu digitalizace katastrálních map. Dalším perspektivním úkolem je vypracování a projednání nového zákona o katastru nemovitostí s účinností shodnou s novým občanským zákoníkem (2004).

V oboru geodezie a kartografie je prvořadým úkolem vybudování národní geoinformační infrastruktury v období 2001 - 2005. Zahrnuje 1. cyklus aktualizace ZABAGED, opakované letecké snímkování celého státního území v 3letém intervalu, vyhotovení digitálních ortofotomap pro potřeby IACS ve stejném období, i dokončení údržby 4 000 vybraných trigonometrických bodů a zaměření 30 tisíc zhušťovacích bodů technologií GPS (do konce roku 2006).

Za posledních 10 let se evidence nemovitostí z "ušlápnutých" středisek geodezie změnila v katastr nemovitostí na "silných" katastrálních úřadech. Jak hodnotíte tento přerod včetně nového ISKN? Považujete model vkladu práv do katastru u orgánu státní správy za dostatečně bezrizikový? Jedná se přece o silný mocenský institut!

Za komunistického režimu zanikly knihovní soudy a přestaly se registrovat vklady vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem do pozemkových knih. Na počátku roku 1993 se privatizovala státní notářství a soudy byly přetíženy jinou agendou. Zvolené řešení soustředit rozhodování o vkladech, jejich registraci a technické aspekty katastrů do jednoho státního orgánu - nově vytvořených katastrálních úřadů - se ukázalo jako progresivní a životaschopné. Postavení katastrálních úřadů posílilo nejen svou nezbytností, ale především značným povýšením společenského významu katastru nemovitostí v procesu restitucí a rozvíjejícího se trhu s nemovitostmi. Rizikovost je úměrná dokonalosti zákonů a jejich provádění. Jistotu vlastníka nemovitosti má výrazně posílit nový katastrální zákon, jehož věcný záměr byl v minulých dnech schválen vládou České republiky. Český "model" má obdobu na Slovensku a v Maďarsku a je doporučován Ekonomickou komisí pro Evropu při OSN zemím, které dosud nemají vybudován katastr nemovitostí. I vyspělé země, které mají duální systém (fungující Pozemkovou knihu a katastr registrující pouze prostorová data a k nim příslušející popisné atributy), uznávají přednosti a jednoduchost tohoto modelu. Silné právnické lobby však nepřipustí, aby tak přišly o významný a výnosný "job".

Zprovoznění Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) je akcí, která svým rozsahem, dosahem a krátkým termínem nemá obdobu nejen v dosavadní historii našeho katastru, ale ani ve srovnatelných státech Evropy. Málokdo ví, že v sítu tzv. migrace dat, tj. transformace ze starého systému do nového, bylo zachyceno tisíce chyb a nesouladů, jejichž odstraněním se údaje katastru zkvalitnily. Data katastru z celého státního území jsou dostupná dálkovým přístupem prostřednictvím Internetu pro každého uživatele, který splní podmínky stanovené zákonem č. 120/2000 Sb. Je samozřejmé, že provozovat tak složitý systém bude plně efektivní až po úplném ovládnutí všech operací 5 000 zaměstnanci katastrálních úřadů a optimalizování kapacity a výkonu zejména centrální databáze.

Jaká je vaše představa o obsahu a formě samosprávy v zeměměřictví v oblastech, kde státní správa nepůsobí a působit bude?

Stále vidím existenci správně fungující profesní komory jako žádoucí. Nesmí být ovšem založena na diskriminačním principu a vylučovat členství úředně oprávněných zeměměřických inženýrů, kteří pracují ve státních orgánech. To byl jen jeden z důvodů, proč nebyl ve vládě ani v parlamentu schválen poslanecký návrh zákona o zřízení Zeměměřické komory. Hlavní příčinou však je všeobecná politická nechuť zřizovat další profesní komory, trvající od roku 1992, protože některé významné existující komory se ukázaly být svým cechovním přístupem překážkou rozvoje příslušného oboru.

Hlavní úlohou profesní komory nemá být lobbování za státní zakázky pro firmy členů představenstva, ale soustavná péče o členy - jejich vzdělávání, právní ochrana, ale i disciplinární trestání členů v případě, že se zpronevěřili etice nebo ustanovením právních či technických předpisů. To je důležité zejména v oboru inženýrské geodezie, kde zákon č. 359/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nedává takové pravomoci státním orgánům, konkrétně zeměměřickým a katastrálním inspektorátům.

Těšíte se ve svém resortu značné oblibě a respektu. Jaký by měl být Váš nástupce - politik, odborník, katastralista nebo geoinformatik?

Předseda ČÚZK by měl být podle mého názoru odborník - zeměměřický inženýr s dobrým právním cítěním, s předchozími zkušenostmi s řízením státního orgánu (se všemi peripetiemi hospodaření rozpočtových organizací v rámci omezených možností státního rozpočtu), se znalostí nejen problematiky katastru nemovitostí (50 %), ale i geodetických a kartografických prací ve státním zájmu (30 %) a informatiky (20 %).

Je žádoucí, aby plynně hovořil alespoň jedním světovým jazykem (nejlépe anglicky) a alespoň částečně jazykem našich nejbližších sousedů (tj. německy).

Pokud jde o povahové vlastnosti, je třeba vyloučit aroganci (typ "ranaře"), netrpělivost, nedůvěřivost a snahu soustředit všechnu zodpovědnost na sebe. Nezíská-li předseda důvěru vrcholového managementu, stane se trpěnou či přezíranou "mrtvolou". Musí dávat neustále lidi kolem sebe dohromady a intuitivně rozeznat, kterou věc je třeba podporovat ihned a kterou diplomaticky odsunout na dobu, kdy uzraje. Měl by být "laskavě náročný".

Co Vám při předávání funkce řekl Váš předchůdce?

"Pomáhej Ti Pán Bůh."

Co vzkážete Vašemu nástupci?

"Pomáhej Vám Pán Bůh."

Děkuji Vám za tak optimistický závěr, za rozhovor a za Vaši ochotu a vstřícnost vůči časopisu Zeměměřič během Vašeho funkčního období. Moc bych si přál, aby náš nový předseda se dočkal kromě pomoci Boží i podpory a obliby svých podřízených a celé zeměměřické veřejnosti. Náš obor by si někoho takového zasloužil. Vám přeji, pane předsedo, hodně zdraví a ještě jednou mnohokrát děkuji.

Po uzávěrce: Funkci předsedy ČÚZK bude z pověření vlády zastávat do konce roku ing. K. Večeře

Radek Petr,
17. 9. 2001

vyvěšeno: 20.9.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2001
[Server] [rezort ČÚZK] [Pošta]