[pošta]
Návrh zásad standardu DTMM

Odborná skupina ČAGI pro digitální technickou mapu města (DTMM) vypracovala koncem roku 1998 návrh zásad standardu. Tento návrh v plném znění je čerstvě umístěn na webovských stránkách ČAGI k všeobecné diskusi a autoři jsou přístupní připomínkám široké odborné veřejnosti.

Popud pro tvorbu návrhu vyšel ze současného stavu, kdy svůj vlastní předpis pro tvorbu DTMM má každý správce sítí a každé město, kde se DTMM tvoří. Přitom se nejedná jen o různé označení stejných prvků, ale také o rozdílnou filozofii v pojetí některých prvků měření. Jako příklad lze uvést chráničku: SPT Telecom ji chápe jako jednu linii (osově), Středočeská plynárenská a.s. jako dvě paralelní linie a Středočeská energetická a.s. jako prvek typu "shape", tedy plochu.

Základní pojetí návrhu datového modelu DTMM odpovídá současným požadavkům na databázové zpracování grafických i negrafických informací, tzn. ve stromové struktuře, která je otevřená pro rozšiřování druhů prvků v budoucnosti. Data se třídí do tří úrovní na třídy, skupiny a druhy. Poslední úroveň (druh) již definuje konkrétní význam jednotlivých prvků mapy. Návrh nestanoví grafickou prezentaci jednotlivých dru- hů – to je věcí konkrétního použití v systémech jednotlivých uživatelů – měst, správců sítí nebo tvůrců aplikací nad různými grafickými programy.

Klasifikace (zatřídění) prvku je jeho základní a povinnou charakteristikou. Kromě ní je prvek definován svou geometrií (tvarem) a lokalizací (polohou). Dále má řadu atributů, které jsou buď povinné nebo nepovinné. Způsob určení geometrie a lokalizace se stanovuje podle datového typu prvku. Datové typy jsou definovány čtyři: bod, linie, text a plocha. První tři jsou na sobě nezávislé, plocha je definována tak, že je to "území, které je ohraničeno liniemi (datovými prvky typu linie), které jsou součástí jedné třídy". Vlastnosti (atributy) plochy jsou reprezentovány značkou, která leží uvnitř. Některé navržené atributy: datum poslední změny, přesnost měření, nadmořská výška, místo měření nadmořské výšky, úhel stočení značek nebo popisu, číslo podrobného bodu, směrník tečny, komentář a další.

Při návrhu členění DTMM na třídy, skupiny a druhy vycházeli autoři v maximální míře z ČSN 013411 Mapy velkých měřítek, kreslení a značky, která sice už není platná, ale je posledním všeobecně rozšířeným standardizačním dílem v této oblasti.

Navržené třídy DTMM:

Víceúrovňové povrchy se zpracovávají jako doplňkové DTMM, které obsahují pouze zakrytý povrch.

V uživatelských aplikacích mohou být jednotlivé druhy prvků dále podrobněji klasifikovány. Např. druh B06.01 - podpěrný sloup nebo stožár vedení může být uživatelem dále členěn podle materiálu, uchycení apod., ovšem při exportu do výměnného formátu se tato uživatelská klasifikace nepřevede.

Zpracoval: ing. Mojmír Nováček, ČAGI, tel. 069/693 89 87,

Tento příspěvek souvisí s nedávným zveřejněním zásad standardů na www.CAGI.cz v září t.r. Odborná veřejnost se s touto problematikou seznámila také na workshopu ČAGI olomouckého semináře Integrace prostorových dat.

Integrace prostorových dat


Z časopisu Zeměměřič č. 10/99

[Katastr nemovitostí] [Geodezie] [Internet] [Server]