[Home Page]

Dálkový přístup k údajům KN

Dálkový přístup k datům KN (dále jen DP) byl oficiálně spuštěn koncem srpna tohoto roku a od 3. září lze jeho provoz označit za nepřetržitý. V polovině října byl zaregistrován tisící zájemce - zákazník této služby. Je nutné podotknout, že mnohá zklamání uživatelů při zavádění nové služby často vyplývají z neznalosti věci. Rovněž Dálkový přístup je nezřídka, zejména širokou veřejností, považován za aplikaci, která "klasický" katastr nemovitostí (KN) převyšuje. Pokud by ovšem nejdříve nahlédli do katastrálního zákona, resp. jeho novely, zjistili by, že dálkový přístup je pouze jednou z forem poskytování údajů z KN (podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 344/1992 Sb., o KN ČR (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.) - nejedná se tudíž o "vylepšený" nebo "nový" KN, nýbrž pouze o jeden z přístupů k němu.

Dálkový přístup na zkoušku

Zájemce o DP si před tím, než si požádá o uživatelský účet, může vyzkoušet celou aplikaci "nanečisto". Volně přístupná ukázka umožňuje funkční DP k fiktivním datům KN. Tato ukázková databáze Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) obsahuje vzorek údajů KN z katastrálního území Bylany v okrese Chrudim. Data o vlastnících neodpovídají samozřejmě skutečnosti. Potenciální zákazník však získá představu o tom, jak aplikace vypadá a co od ní může očekávat - sestavy jsou funkční, pouze data jsou fiktivní. Navíc je v tomto k. ú. k dispozici katastrální mapa v digitálním tvaru, kterou je možné si zobrazit. DP do ISKN poskytuje ZÚ na základě Žádosti o založení zákaznického účtu, kterou je po stažení z webu, jejím vyplnění a podepsání nutné zaslat na adresu ZÚ. (Podrobnosti včetně žádosti jsou k dispozici na adrese uvedené v závěru tohoto příspěvku.) Žádost o založení účtu (viz Zeměměřič č. 6+7/2001) by podle vyhlášky 162 ČÚZK ze dne 24. dubna 2001 o poskytování údajů z KN ČR měla být k dispozici i na jednotlivých KÚ.

Co lze získat pomocí DP

Dálkový přístup poskytuje obdobné údaje jako kterýkoliv katastrální úřad. Lze pomocí něj získat základní textové údaje: výpis z KN, soupis parcel KN, soupis parcel ve zjednodušené evidenci, informace o parcelách KN, informace o parcelách evidovaných zjednodušeným způsobem, seznam budov s čísly popisnými a evidenčními, informace o budovách, informace o bytech a nebytových prostorách (jednotkách).

Další textové sestavy, které by po úspěšném ukončení jednání ČÚZK s Úřadem pro ochranu osobních údajů mohly být k dispozici, jsou rejstřík vlastníků a jiných oprávněných, informace o vlastnících a jiných oprávněných, přehled vlastnictví, průběh řízení.

Pomocí DP může uživatel získat informace o územních jednotkách: obcích, částech obcí, katastrálních územích, případně statistické údaje o katastrálních územích.

Geodetické údaje KN jsou reprezentovány nabídkou zobrazení přehledové a katastrální mapy. Bohužel uživatelům, kteří do styku s KN přijdou pouze okrajově, není v aplikaci DP na začátku vysvětleno, že digitální katastrální mapa není dostupná pro všechna katastrální území. Po přihlášení uživatele do DP se objeví základní nabídka, ve které jsou k dispozici tři nejčastěji požadované výstupy z KN:

Některé vstupní parametry jsou povinné, tzn. že bez nich není možné sestavu vůbec spustit. Tyto parametry jsou zdůrazněny tučným písmem, například katastrální území.

Kritika DP

Hlavní výtka, které je resort často od veřejnosti vystaven, se nese v následujícím duchu: "Jak je možné, že musím platit za výpis, který není platnou listinou?" Veškeré výpisy z KN pořízené pomocí DP totiž nemají (zatím) razítko, tudíž je nelze za platnou listinu považovat. Pro razítko si uživatelé v případě potřeby mohou zajít na katastrální úřad.

Dle mého názoru však razítko není v mnoha případech vůbec potřeba. Realitní kanceláře si mohou relativně snadno zjistit, kdo je vlastníkem nemovitosti, o kterou mají zájem, případně která je nabízena k prodeji. Banky si mohou zjistit, zda na zastavovanou parcelu není uvaleno věcné břemeno. Projekční kanceláře si mohou při vykupování pozemků zjistit všechny majitele včetně jejich adres.

Příkladů existuje v praxi mnohem více, předchozí jsou pouze nástinem situací, ve kterých razítko není nutné.

Dálkový přístup je často srovnáván s jinou aplikací, která má celorepublikový rozsah, a to s Obchodním rejstříkem. V Obchodním rejstříku je možné například po zadání příjmení zjistit všechny firmy, ve kterých je osoba zadaného příjmení zastoupena. Je nasnadě, že by i v KN bylo zajímavé mít možnost zjistit si všechny nemovitosti např. svého obchodního partnera.

ČÚZK jedná s Úřadem na ochranu osobních údajů, zda vyhledávání přes rodné číslo v Dálkovém přístupu veřejnosti umožnit. Z technického hlediska toto vyhledávání samozřejmě realizovatelné je. Jako příklad může posloužit kterýkoliv webový vyhledávací stroj - www.google.com vyhledá relevantní dokumenty v 1,5 miliardě dalších za necelou půlvteřinu.

Kritika vůči aplikaci DP (nechť je prosím považována v kladném smyslu):

Domnívám se, že ZÚ přivítá veškeré podnětné připomínky včetně návrhů, jak současný Dálkový přístup vylepšit tak, aby sloužil všem uživatelům (= zákazníkům) k plné spokojenosti. Bohužel není možné reagovat na všechny změny v aplikaci okamžitě, protože vývoj systému je ve správě ČÚZK (odbor informatiky) a ZÚ je pouze v roli provozovatele služby DP.

Poskytování údajů pomocí DP zadarmo?

Vzhledem k tomu, že tiskové výpisy na KÚ jsou placené, bylo by pro resort nevýhodné, aby na druhé straně poskytoval ta samá data zadarmo. Je nutné ovšem zdůraznit, že občan/firma neplatí za údaje, nýbrž za poskytnutou službu - katastrální úředník mu pomohl najít potřebné údaje a vytisknul mu je. Pokud chci do KN pouze nahlédnout či získat ústní informace (viz Vyhláška ČÚZK 162/1992, §5), je tento úkon zdarma. V prostředí Internetu není bohužel možné zajistit, abych si danou obrazovku nevytisknul. Poněkud ovšem pokulhává logika placení za výpis údajů - nebylo by od věci zamyslet se a navrhnout jiný způsob placení, který by více odpovídal internetovému prostředí. Požadovat po uživatelích, aby platili za stránku, která obsahuje dva řádky a jinak je prázdná, je podivné a zavádějící. Proto se uživatelům ani nedivím, že jsou v takových případech roztrpčeni.

Prostředí Internetu je zvláštní ještě jedním přístupem - uživatelé jsou zvyklí dostávat vše zadarmo. Hlavním důvodem je malá rozšířenost elektronických internetových platebních systémů.

Pokud bude i nadále Dálkový přístup porovnáván s Obchodním rejstříkem na Internetu (a to pravděpodobně ještě nějakou dobu bude), bylo by zajímavé občanům zkusit poskytnout "minimální" Dálkový přístup, který by byl otevřený a bezplatný pro všechny.

Důležité webové adresy:

Poznámka: Tento článek vyjadřuje mé osobní názory k problematice DP, nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko mého zaměstnavatele (pozn. red.: což je VÚGTK).

Ing. Josef Hnojil, Ph.D.

vyvěšeno: 30.říjen 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 11/2001
[Server] [Katastr Nemovitostí] [Pošta]