[Home Page]

NOVELA ZEMĚMĚŘICKÉHO ZÁKONA
(STRUČNÝ KOMENTÁŘ)

Ing. Jan Bumba

 

ÚVOD

Zeměměřictví jako vědní disciplina i praktická činnost stejně jako zeměměřická služba mají na území našeho státu velice dlouhou tradici. Pro účel tohoto komentáře má praktický význam pouze několik posledních desetiletí vývoje zeměměřictví a zeměměřické služby. Připomeňme si nejprve postupné změny ve struktuře zeměměřické služby.

V období před druhou světovou válkou byla civilní zeměměřická služba organizována v rámci pěti ministerstev, několika dalších ústředních resortů a některých významných měst, část zeměměřických činností vykonávala soukromá složka. Pozemkový katastr, polohopisné práce, triangulace, reprodukční práce, dokumentace a archivy byly začleněny do působnosti Ministerstva financí. Souběžně s tím fungovaly i Vojenský zeměpisný ústav a Zeměpisný ústav Ministerstva vnitra.

V průběhu existence tzv. Protektorátu Čechy a Morava vznikl při Ministerstvu vnitra Zeměměřický úřad, do kterého byly začleněny ty zeměměřické činnosti, které se netýkaly prací pozemkového katastru a souvisejících činností, neboť katastrální měřická služba byla ponechána nadále v Ministerstvu financí. Tato organizační struktura byla narušena až počátkem padesátých let, kdy byla nahrazena organizačním provizoriem bez patřičné legislativní opory. K nápravě organizační nedůslednosti došlo až v roce 1954.

Dnem 1. ledna 1954 byla vytvořena Ústřední správa geodézie a kartografie (dále jen “ÚSGK”), sjednocující všechny civilní zeměměřické činnosti v tehdejším Československu. Po vzniku federálního uspořádání státu byl zákonem České národní rady č. 2/1969 Sb. zřízen Český úřad geodetický a kartografický (dále jen “ČÚGK”) s územní působností v dnešní České republice. Po změně politických, společenských a hospodářských podmínek po roce 1989 v souvislosti s potřebou nového koncepčního řešení zeměměřické a katastrální služby vznikl nový resortní orgán České republiky – Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen “ČÚZK”).

Na první pohled je patrná terminologická nejednotnost v názvech ústředních orgánů i v pojmenování činností. V názvu prvního ústředního orgánu – ÚSGK – šlo o implantaci sovětského vzoru organizace civilní zeměměřické služby do československých podmínek. Zákon ČNR č. 2/1969 Sb. pak ze setrvačnosti v použití pojmů pokračoval. Současný název ústředního orgánu v souladu se současnou náplní činnosti resortu pak představuje návrat k tradičním pojmům zmíněným v prvních třech úvodních odstavcích.

Pro snazší orientaci pokládám za vhodné připomenout význam některých pojmů.

Podle Terminologického slovníku geodézie, kartografie a katastra, který společně vydaly Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a Český úřad zeměměřický a katastrální v roce 1998 v Bratislavě, jsou:

Geodézie: jedna z věd o Zemi, která pomocí geometrických a fyzikálních metod získává o Zemi nebo jejích částech údaje metrického a fyzikálního charakteru; zjišťuje též geometrické údaje pro tvorbu map a pro potřeby jiných oborů; podle rozsahu měřeného území se v geodézii používají různé měřicí přístroje a metody, především výpočetní a zobrazovací; dělí se na základní a technickou geodézii; v  širším smyslu se dnes týká i měření mimo Zemi.

Kartografie: 1. Vědní a technický obor zabývající se zobrazením Země, kosmu, kosmických těles a jejich částí, objektů a jevů na nich a jejich vztahů, jakož i jejich výzkumem a poznáváním prostřednictvím kartografických děl. 2. Soubor činností při zpracování a využívání kartografických děl.

Zeměměřictví pak nejsrozumitelněji definuje komentovaný zákon č. 200/1994 Sb. v § 2 písm. a):

Zeměměřictví je souhrn geodetických, fotogrammetrických a kartografických činností, včetně technických činností v katastru nemovitostí.

 

PRÁVNÍ PODKLADY ZEMĚMĚŘICTVÍ ZA POSLEDNÍCH 30 LET

Do doby vydání zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, byla problematika zeměměřictví (resp. podle tehdejší terminologie geodézie a kartografie) pokryta těmito právní předpisy:

· Zákon č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii. (Zrušen zákonem č. 200/1994 Sb.).

Z  názvů jednoznačně vyplývá, čím se uvedené předpisy zabývaly. Nové předpisy, tj. zákon č. 200/1995 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1995, a jeho prováděcí vyhláška č. 31/1995 Sb., převzaly jejich technické zaměření (i když v jiných terminologických podmínkách).

Nepodařilo se však zcela jednoznačně dořešit jednu okolnost: u zeměměřických činností ve výstavbě je v kompetenci ČÚZK vydávat oprávnění k ověřování těchto specifických výsledků zeměměřických činností. ČÚZK však není žádným právním předpisem oprávněn stanovovat technologie prací či charakteristiky přesnosti výsledků, ani kontrolovat výsledky (nejedná se o zeměměřické činnosti, jejichž výsledky slouží či mohou sloužit potřebám katastru nemovitostí nebo státního mapového díla). Vyplývá to z dikce ustanovení § 3 zatím platného zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech.

Zcela legislativně nepokryta je další část zeměměřických činností – oblast inženýrské a speciální geodézie. U těchto specifických činností bude zřejmě potřeba řešit především kompetenční záležitosti.

V dalším textu se již budeme zabývat novelizacemi zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

 

NOVELA ZÁKONEM Č.120/2000 SB.

Tato úprava změnila dosavadní znění zákona o rozšíření § 13 a doplnění § 16 (nové znění uvedeno proloženě).

Paragraf 13:

Název § 13 je Rozsah úředního oprávnění. Rozšiřuje se znění odst. 1 písm. a) tak, že nový text zní:

(Úřední oprávnění se uděluje pro ověřování):

“a) geometrického plánu, kopie geometrického plánu, upřesněného přídělového plánu, nového souboru

geodetických informací katastru nemovitostí a dokumentace o vytyčení hranice pozemku,”

Rozdělme si novou dikci podle jednotlivých významových součástí nového obsahu:

 1. Fyzická osoba, která je na základě udělení úředního oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro správu a vedení katastru nemovitostí a pro státní mapová díla či ve výstavbě oprávněna ověřovat takovéto výsledky (dále jen “oprávněná osoba”), může od účinnosti novely ověřovat i kopie geometrických plánů. Tuto možnost zatím měly pouze katastrální úřady (neměly ji dokonce ani orgány, které jinak mohou ověřovat správnost opisu či kopie s originálem např. rodného listu, nabývacího titulu apod.). Oprávněné osoby mohou ověřovat kopie geometrických plánů jak z hlediska osoby původního ověřovatele, tak z hlediska časového (pokud byl geometrický plán vyhotoven způsobem, který odpovídá požadavkům současných katastrálních předpisů), tzn., že může ověřit kopie geometrických plánů, jejichž prvopisy (či podle dřívějších předpisů stejnopisy):
 2. · oprávněná osoba dříve sama ověřila,

  · byly původně ověřeny jinou oprávněnou osobou,

  ¨ byly ověřeny po účinnosti zákona č. 120/2000 Sb., tedy po 1. září 2000,

  ¨ byly ověřeny po účinnosti zákona č. 200/1994 Sb., tedy po 1. lednu 1995,

  ¨ byly ověřeny po účinnosti zákona č. 344/1992 Sb., tedy po 1. lednu 1993,

  ¨ byly ověřeny po účinnosti směrnice býv. ČÚGK č. 4000/1975-22, tedy po 1. lednu 1976.

  Ověřením na sebe oprávněná osoba přejímá všechny případné důsledky z porušení právních předpisů

  souvisejících s ověřováním geometrických plánů.

 3. Nově bylo stanoveno, že oprávněná osoba může ověřovat i upřesněný přídělový plán, který ve specifických situacích může nahradit geometrický plán. Formu upřesněného přídělového plánu stanovuje prováděcí předpis k novelizovanému katastrálnímu zákonu.
 4. Zcela zásadní je pak další část novelizovaného § 13 odst. 1 písm. a), podle které může oprávněná osoba ověřovat i nový soubor geodetických informací katastru nemovitostí, neboli výsledek obnovy katastrálního operátu. Obnovený katastrální operát, ať už k obnově došlo na podkladě nového mapování nebo přepracováním dosavadního operátu, představuje mimořádný výsledek zeměměřických činností co do významu i rozsahu. Jako každý jiný výsledek zeměměřických činností využitelný pro katastr nemovitostí nebo pro státní mapové dílo musí být ověřen způsobem stanoveným právním předpisem. Tato specifická okolnost zatím fungovala o obnovy katastrálního operátu na podkladě pozemkových úprav. U obnovy prováděné katastrálními úřady byla zatím praktikována nedůsledně.

Paragraf 16:

Předmětem úpravy je stanovení způsobu, jakým se provádí ověřování kopií geometrického plánu.

 

NOVELA ZÁKONEM Č. 186/2001 SB.

ČÁST PRVNÍ

Paragraf 2:

 1. V písm. d) se rozšiřuje rozsah bodových polí o body výškového a tíhového bodového pole.
 2. Za písm. d) se vkládá nové písm. e), definující měřickou značku bodu bodového pole. Tím dochází i ke změně v označení dalších písmen.
 3. Zrušuje se písm. l) [ dosud písm. k)] o správci značky, neboť tato záležitost je nově přesunuta do obsahu § 8.

 

 

Paragraf 3:

 1. V odst 1 se zjednodušuje název bodových polí. Důvodem je přiblížení obsahu právního předpisu běžné praxi.
 2. V odst. 2 se pro zjednodušení v dalším textu zavádí pro ústřední orgán označení Úřad.

Paragraf 4:

 1. Obdobně jako v § 3 odst. 1 se v odst. 1 písm. a) zjednodušuje název bodových polí, dále se do tohoto ustanovení přesouvá obsah ust. dle písm. b).
 2. V souvislosti se zrušením ust. dle písm. b) se nově označují další body [ písm. c) až k)] .

Paragraf 6:

 1. V odst. 2 se v souladu se změnou obd. jako v § 3 odst. 1 zjednodušuje označení pro bodová pole.
 2. Na rozdíl od spíše formálních předchozích úprav dochází v odst. 2 písm. b) k podstatné změně: osobám oprávněným vykonávat zeměměřické činnosti se stanovuje povinnost poskytnout orgánům státní správy zeměměřictví a katastru doklady prokazující přesnost výsledků na rozdíl od dosavadní dikce podklady nezbytné pro posouzení přesnosti.

Paragraf 7:

Toto ustanovení se týká vstupu na nemovitosti. Po získání zkušeností s aplikací dosavadní úpravy, které nebyly právě pozitivní, doznala  novelizovaná podoba v porovnání s předchozí úpravou několika významných změn:

Paragraf 8:

Název ustanovení se mění tak, že dochází ke zjednodušení obdobnému dikci § 3 odst. 1 novely. Stejně tak se zjednodušuje dikce příslušných částí obsahu ustanovení. Další změnou proti původnímu znění je přesunutí ustanovení o správci značky z původního § 2. Ostatní změny jsou spíše stylistického rázu.

Paragraf 9:

Dochází pouze k drobné formální změně: místo pojmu správce základního bodového pole se zavádí zjednodušení na správce značky.

 

 

 

Paragraf 10:

V první a druhé větě odstavce 1 se mění dikce tak, že nové znění je výstižnější a přesnější než dosavadní úprava. Další obsah paragrafu se nemění.

Paragraf 11:

Obdobně jako v předchozím paragrafu se upravuje dikce odst. 1.

Paragraf 12:

Zkrácené označení úředního oprávnění, které v předchozích částech dosavadního znění nebylo podrobně vysvětleno, se upřesňuje zněním pro ověřování výsledků zeměměřických činností (dále jen “úřední oprávnění”).

Paragraf 14:

Problematika udělování úředního oprávnění se novelou mění zcela zásadně. Vzhledem k významu tohoto ustanovení uvádím dále všechny změny.

 1. Označení orgánů udělujících úřední oprávnění se přesouvá do prvního odstavce.
 2. Obsah odst. 2 (dříve odst. 1), týkající se osoby žádající o úřední oprávnění, se mění takto:
  1. Zavádí se lhůta pro vydání úředního oprávnění po úspěšném vykonání zkoušky (10 dnů).
  2. Novela umožňuje získání úředního oprávnění každému občanu členského státu Evropské unie, pokud splňuje tyto podmínky:
   • je držitelem oprávnění obdobného úřednímu oprávnění dle § 13 zeměměřického zákona,
   • je plně způsobilý k právním úkonům a bezúhonný,
   • úspěšně složil srovnávací zkoušku odborné způsobilosti, nebo
   • vykonal v České republice tříletou praxi v zeměměřických činnostech, pro které žádá o udělení úředního oprávnění.

   1. Mění se dosavadní negativní vymezení bezúhonnosti (se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen) na
   2. vymezení pozitivní (se považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen).

   3. Novela umožňuje získání úředního oprávnění i fyzické osobě, která absolvovala vysokoškolské studium

   mimo území České republiky, pokud absolvování prokáže osvědčením příslušného orgánu.

   Paragraf 14a:

   Nově vložený § 14a se týká zkoušky odborné způsobilosti. Jeho obsahem jsou tyto okolnosti:

   Paragraf 15:

   Obsah § 15 se mění celkem v šesti podrobnostech. Za pozornost stojí především dvě změny:

   1. V odstavci 3 se zrušují slova které se týká náležitostí nebo přesnosti ověřovaných výsledků zeměměřických činností; důvodem je zařazení nového oddílu šestého o porušení pořádku na úseku zeměměřictví, který tuto problematiku obsahuje (viz dále).
   2. Dosavadní obsah odst. 5 (kromě drobných stylistických úprav) se rozšiřuje o možnost odejmutí úředního oprávnění i samotným Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním z vlastního podnětu bez písemného návrhu příslušného inspektorátu.

   Ostatní změny se týkají drobných stylistických úprav nebo přečíslování odstavců v souvislosti s úpravami předchozích částí zákona.

   Paragraf 16:

   1. V odst. 1 písm. e) se upřesňuje způsob vedení evidence výsledků ověřených příslušnou fyzickou osobou, který umožňuje lepší orientaci v evidenci.
   2. Odst. 1 se rozšiřuje o písm. f) a písm. g), ukládající fyzickým osobám s úředním oprávněním další povinnosti. Vzhledem k závažnosti je jejich obsah potřeba uvést doslova:
    1. potvrdit vykonanou praxi osobě žádající o udělení úředního oprávnění, pokud tato osoba praxi pod
    2. jejím vedením vykonala,

    3. oznámit změny údajů uvedených v žádosti o udělení úředního oprávnění tomu orgánu státní správy, který oprávnění vydal.

   Porušení těchto povinností je porušením pořádku na úseku zeměměřictví (viz dále oddíl šestý), takže jejich

   plnění je pod sankcí. Mimořádný ohlas vzbudí u zeměměřické veřejnosti zcela jistě obsah písm. f), neboť

   potvrzování praxe mohlo doposud svádět k jistým spekulacím.

   Paragraf 17:

   V odst. 2 dochází ke zpřesnění ve vztahu ke koordinaci a správě změnových informací pro aktualizaci obsahu státních mapových děl; tato problematika je obsahem vládního nařízení.

   Oddíl šestý – Porušení pořádku na úseku zeměměřictví

   Celý tento oddíl je do zeměměřického zákona nově zařazen. Porušení pořádku na úseku zeměměřictví bylo doposud obsaženo v zákoně č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. K převedení do zeměměřického zákona dochází proto, že obsah tohoto oddílu organicky souvisí spíše se zeměměřictvím než s organizací zeměměřické a katastrální služby.

   Nový oddíl šestý zeměměřického zákona však neznamená pouze převedení problematiky porušení pořádku z jednoho zákona do druhého. Nová koncepce má proti dosavadnímu režimu poněkud odlišnou filozofii a řeší souhrn problémů s podstatně větší razancí.

   Oddíl šestý člení předmět zájmu na dvě zásadní části: přestupky a jiné správní delikty. Toto rozdělení ukončilo několik let trvající nejistotu v zařazení pachatelů deliktů do příslušné skupiny a tím i ke stanovení výše sankce. Nová koncepce také ukončila problémy s posuzováním doby rozhodné pro možnost uplatnění postihu.

   Paragraf 17a:

   Toto ustanovení se zabývá přestupky na úseku zeměměřictví. Podle dikce § 17a s přihlédnutím k obsahu následujícího § 17b se může tohoto přestupku dopustit fyzická osoba, která není podnikatelským subjektem.

   1. V odst. 1 jsou specifikovány jednotlivé typy přestupků na úseku zeměměřictví. Přestupku se dopustí ten, kdo:

   1. bodů geodetických základů,

   2. zhušťovacích bodů a bodů podrobného bodového pole,

   První čtyři body jsou převzaty z dosavadního § 7 zákona č. 359/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Z obsahu § 7 zákona č. 359/1992 Sb. nebyly do § 17a odst. 1 novely zeměměřického zákona převzaty přestupky týkající se neposkytnutí výsledků zeměměřických činností příslušným orgánům a nepředložení geodetické části dokumentace; tyto přestupky jsou nově součástí § 17b (viz dále). Nad rámec dřívějšího obsahu § 7 zákona č. 359/1992 Sb. byl do obsahu § 17a zařazen přestupek týkající se výkonu zeměměřických činností bez odborné způsobilosti.

   1. V odst. 2 je stanovena maximální výše pokuty, kterou za přestupek mohou Zeměměřický úřad, Zeměměřický a katastrální inspektorát nebo Ministerstvo obrany uložit (25 000,- Kč).
   2. V odst. 3 jsou pak stanoveny lhůty, do kterých je možno uložit pokutu za přestupek (1 rok, resp. 3 roky).

   Paragraf 17b:

   Paragraf 17b se zabývá jinými správními delikty. Pachatele deliktů rozděluje do tří skupin:

   1. Fyzická podnikající osoba nebo právnická osoba spáchá jiný správní delikt, dopustí-li se jednání, které je

   uvedeno v ust. § 17a odst. 1 a které u nepodnikajících fyzických osob je považováno za přestupek.

   2. Osoba oprávněná vykonávat zeměměřické činnosti spáchá jiný správní delikt, pokud:

   3. Fyzická osoba s úředním oprávněním spáchá jiný správní delikt, pokud dále:

   1. V odst. 2 je stanovena maximální výše pokuty, kterou může Zeměměřický úřad, Zeměměřický a katastrální inspektorát nebo Ministerstvo obrany za spáchání jiného správního přestupku uložit (250 000,- Kč).
   2. V odst. 3 je uvedena lhůta do které lze jiný správní delikt projednat (1 rok po zjištění, 5 let po spáchání).
   3. Další odstavce se zabývají obvyklými režimovými záležitostmi.

   Paragraf 17c:

   V odst. 1 je definován pojem opakované porušení pořádku na úseku zeměměřictví, odst. 2 pak stanovuje způsob placení pokuty uložené za porušení pořádku na úseku zeměměřictví.

   Paragraf 20:

   Zmocňovací ustanovení k vydání prováděcí vyhlášky se (kromě dvou drobných stylistických úprav dosavadního textu) rozšiřuje o dva body:

    

   ČÁST DRUHÁ

   Touto částí se mění zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byl v souladu s novelou zeměměřického zákona.

    

   ČÁST TŘETÍ

   obsahuje zmocnění předsedy vlády k vydání úplného znění.

   ČÁST ČTVRTÁ

   se pak týká účinnosti novely zeměměřického zákona.

    

   Závěrečná poznámka:

   Úplné znění zákona č. 200/1994 Sb., jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 120/2000 Sb. a zákonem č. 186/2001 Sb., vyšlo jako zákon č. 289/2001 Sb.

    

    

   Doporučená literatura: Zákon č. 289/2001 Sb.


   Z časopisu Zeměměřič č. 11/2001
   [Server] [Geodezie] [Katastr Nemovitostí] [Pošta]