[Home Page]

Zkušenosti s provozem dálkového přístupu k datům KN

Úvodem

Zpřístupnění dat katastru nemovitostí (KN) ČR veřejnosti prostřednictvím internetu je jedním ze stěžejních výsledků zavedení zdokonaleného informačního systému katastru nemovitostí (ISKN). Aplikace dálkového přístupu k datům KN jako placená služba externím subjektům byla spuštěna 23. 7. 2001 do zkušebního provozu. Startu aplikace předcházela řada testů, které měly eliminovat především výkonnostní problémy, bránící jejímu dřívějšímu nasazení do provozu.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o zkušební provoz, neprovázela start DP masivní propagační akce. Přesto se aplikace setkala s živým zájmem veřejnosti. Výstupy z DP nemají charakter veřejné listiny podle § 22 zákona č. 344/1992 Sb., avšak jsou aktuální. Nenastanou-li problémy technického charakteru (např. výpadek resortní sítě WAN), jsou změny obsahu KN z celé ČR replikovány do centrální databáze v intervalu max. 2 hodin. V každém případě jsou výstupy označeny datem (hodinou a minutou) platnosti. Z tohoto důvodu oslovila aplikace DP především tu část spektra uživatelů, kteří nepotřebují "kulaté razítko" na výpisu z KN, ale je pro ně rozhodující aktuálnost informace.

Základní informace

Aplikace DP je přístupná na Internetu. Jedná se o placenou službu a přístup k datům KN mají pouze registrovaní uživatelé. Funkce aplikace si ale může vyzkoušet zdarma jakýkoliv zájemce pod položkou "Dálkový přístup do KN na zkoušku". Zájemci o registraci (otevření zákaznického účtu) se dozví podrobnosti pod odkazem "Podmínky pro získání přístupu". Zde jsou umístěny nejen informace o postupu při zakládání zákaznických účtů, ale veškeré ostatní informace o aplikaci, které zpracoval Odbor centrálních databází (OCD), včetně návodu pro ovládání aplikace, seznamu výstupních sestav, přehledu odstávek systému, informacích o školení DP, kontaktech na provozní podporu v OCD a dalších důležitých informací, které není možné umístit na úvodní stránku. Ta je totiž stále ve správě zhotovitele aplikace (APP) a OCD ji proto nemůže pružně udržovat.

DP do ISKN poskytuje ZÚ na základě žádosti (viz Zeměměřič č. 6+7/2001), jejíž formulář je k dispozici na uvedených WWW stránkách nebo v informační kanceláři OCD. Vyplněnou a podepsanou žádost je třeba zaslat ve dvou exemplářích na adresu:

Zeměměřický úřad
Odbor centrálních databází KN
Pod sídlištěm 9/1800
182 11 Praha 8

Potvrzená žádost, doplněná číslem zřízeného zákaznického účtu DP a číslem (variabilním symbolem) pro zálohovou platbu, je obratem vrácena žadateli poštou. Tím je také uzavřen smluvní vztah o poskytování služeb DP. Současně žadatel obdrží identifikační údaje (uživatelské jméno a výchozí heslo), kterými se bude jako registrovaný uživatel přihlašovat do systému ("Přístup pro registrovaného uživatele"). Přidělené uživatelské jméno je po celou dobu životnosti účtu neměnné. Heslo může uživatel kdykoliv libovolně měnit. Důrazně doporučujeme aby tak učinil ihned po jeho obdržení. Nezbytnou podmínkou otevření zákaznického účtu DP je složení zálohové platby, kterou je třeba poukázat na číslo 6015-2828071/0710, variabilní symbol číslo uvedené v žádosti (neplatí pro právnické osoby, které jsou organizačními složkami státu). Výši zálohy zvolí žadatel v závislosti na předpokládané četnosti přístupů a požadované délce účtovacího období. Minimální hodnota zálohy by měla přibližně odpovídat úhrnu úplat za služby DP poskytnuté během jednoho účtovacího období specifikovaného v žádosti (měsíc nebo čtvrtletí), nejméně však 2 000 Kč. Jakmile obdrží poskytovatel potvrzení banky o složení zálohy, uvolní automaticky účet k používání. Výši zálohy je možno během užívání účtu po dohodě s poskytovatelem změnit. Provoz externího DP zajišťuje v OCD oddělení podpory externích uživatelů (Helpdesk) a pracovní skupina administrace DP. Helpdesk je určen pro zodpovídání dotazů, sběr podnětů, připomínek a registraci chyb. V případě složitějších technických problémů zprostředkuje konzultaci zákazníka s příslušným specialistou. Jeho e-mailová adresa je zu.helpdesk@cuzk.cz. Zakládání a uvolňování zákaznických účtů, fakturaci a vyřizování reklamací zabezpečuje administrace zákaznických účtů, kontaktní adresa je zu.dpadmin@cuzk.cz. Pokud zákazník vyžaduje informace o postupu vyřizování žádosti, lze je získat na adrese zu.ocd@cuzk.cz.

Problémy a stížnosti zákazníků

Problémy řady zákazníků vyplývají z toho, že aplikace DP je placená služba, která nesnáší bezstarostné klikání myší. Navíc výstupy aplikace DP neobsahují varování o velikosti generovaného výstupu (to by se mělo v krátké době změnit). V kombinaci s častou neznalostí předmětu katastru a ne zcela přívětivým a snadno pochopitelným uživatelským interfacem aplikace se stává, že se uživatel zděsí nad stavem svého zákaznického účtu. Rekordní "ukliknutí" představuje zatím hodnotu 66 150 Kč (1 323 stran).

Statisticky nejvýznamnější riziko v tomto ohledu představuje zejména sestava "Informace o parcele katastru nemovitostí". Pokud uživatel opomene zadat parcelu (seznam parcel), vygeneruje server do zvoleného formátu (PDF nebo HTML) sestavu s informacemi o všech parcelách zvoleného katastrálního území. Jedná se o soubor o velikosti několika MB, takže (podle parametrů připojení zákazníka k Internetu a stavu sítě a zatížení serveru) doba od spuštění sestavy do jejího přijetí je několik minut či desítek minut. Zákazník mezitím obvykle přeruší komunikaci dříve a domnívá se, že za tuto sestavu neplatí, nicméně sestava je zaúčtována hned po jejím zpracování.

Dalším problémem jsou výstupní formáty sestav. Zákazník si může zvolit výstup do formátu PDF nebo HTML. Problém PDF formátu spočívá v tom, že firma Adobe změnila mezi verzí 3 a 4 Acrobat Readeru jeho strukturu. Generátor sestav Oracle, bohužel, vyšší verze nepodporuje, takže zákazník, který chce mít výstup dobře naformátovaný, musí instalovat Acrobat Reader v. 3, vyšší verze zkomolí češtinu (nezobrazí správně ASCII znaky nad 128). Nicméně ani po úspěšné instalaci tohoto produktu není vyhráno, např. v kombinaci s Internet Explorerem v. 5.5 se výstupní sestava nezobrazí vůbec. Možným řešením je používat výstup ve formátu HTML. Nevýhodou je, že se výstupní sestava nedá vytisknout na správném počtu stránek (což u informativního výstupu nevadí) a že se občas některý řádek výstupu "ztratí" (což v případě důležitých informací značně vadí). Tyto případy nejsou časté, byly ale dokumentovány. Zhotovitel aplikace DP (firma APP) v tomto směru zatím žádné použitelné řešení nenabídl.

Třetí okruh problémů souvisí se složitostí katastru a úrovní znalostí zákazníků. Bez ohledu na úroveň přívětivosti uživatelského interface aplikace bude obtížné, aby se zákazník, který netuší, co to je např. list vlastnictví, nedostal do problémů. Uživatelský interface může některé výstupy zjednodušit, nicméně pokud se zákazník neseznámí se základními pojmy, bude opakovaně překvapen skutečností, že např. výpis listu vlastnictví obce má několik desítek či stovek stran.

Vzhledem k uvedeným problémům OCD přistupuje k reklamacím zákazníků poměrně benevolentně. Reklamaci stavu zákaznického účtu lze vyřizovat prostřednictvím elektronické pošty. Podmínkou je, že zákazník popíše postup, při kterém došlo k problémům a požádá o reklamaci konkrétní položky ze zákaznického účtu. V dalších verzích aplikace DP bude implementováno omezení velkých sestav a varování před těmito výstupy. Je připravován také nový mechanizmus výstupů a jejich účtování a v souvislosti s těmito změnami bude také vyřizování reklamací zpřísněno.

Několik statistických údajů

Počet zákaznických účtů od startu aplikace narůstá prakticky lineárně. V současné době (12. 10. 2001) je otevřeno již více než 1 000 zákaznických účtů. Vývoj zakládání účtů zachycuje následující tabulka:

datum počet založených účtů počet odblokovaných účtů
30.7.01 153 40
3.8.01 260 59
10.8.01 366 134
17.8.01 443 192
24.8.01 505 276
31.8.01 582 329
7.9.01 636 422
14.9.01 680 476
21.9.01 772 562
28.9.01 861 619
5.10.01 981 665
12.10.01 1018 703

Podobně lineárně narůstá i obrat na účtech a (bohužel) i oprávněné reklamace uživatelů. Celkový obrat DP od 23. 7. do 12. 10. 2001 činí více než 2 200 tis. Kč, reklamace představují částku přes 1 050 tis. Kč. Následující tabulka zachycuje k těmto dvěma údajům i celkovou fakturaci, ta je ovlivněna skutečností, že většina zákazníku si zvolila za fakturační období čtvrtletí. Z tabulky je patrné i období, kdy byl DP uzavřen kvůli potížím technického charakteru.

datum obrat na účtech reklamace celkem předpokládaný příjem fakturace celkem
30.7.01 26 950 Kč -15 500 Kč 11 450 Kč 0 Kč
3.8.01 131 350 Kč -100 350 Kč 31 000 Kč 0 Kč
10.8.01 219 250 Kč -176 750 Kč 42 500 Kč 0 Kč
17.8.01 502 550 Kč -272 900 Kč 229 650 Kč 0 Kč
24.8.01 711 700 Kč -549 100 Kč 162 600 Kč 36 250 Kč
31.8.01 1 066 100 Kč -549 100 Kč 517 000 Kč 46 850 Kč
7.9.01 1 260 550 Kč -710 200 Kč 550 350 Kč 57 300 Kč
14.9.01 1 261 700 Kč -749 100 Kč 512 600 Kč 79 750 Kč
21.9.01 1 619 000 Kč -820 250 Kč 798 750 Kč 120 050 Kč
28.9.01 1 766 650 Kč -930 800 Kč 835 850 Kč 174 600 Kč
5.10.01 2 085 150 Kč -963 650 Kč 1 121 500 Kč 218 600 Kč
12.10.01 2 333 100 Kč -1 052 050 Kč 1 281 050 Kč 261 150 Kč

Velmi zajímavá je i struktura zákazníků DP z hlediska jejich profesního zaměření (z 5. 10. 2001). Z následující tabulky vyplývá, že nejpočetnější skupinou zákazníků jsou obchodní organizace (kategorie "obchodní činnosti"), následované advokátními firmami a realitními kancelářemi. Před geodetickými společnostmi se umístily obchodní organizace a fyzické osoby. Poměrně malý zájem zatím jeví banky (kategorie finance) a úřady státní správy.

Profesní zaměření Počet účtů
Obchodní činnost 199
Advokátní kancelář 193
Realitní kancelář 142
Výroba 80
Fyzická osoba 43
Geodetické práce 35
Projekční kancelář 33
Finance 32
Živnostník 32
Úřad 17
Ekonomie 16
Zemědělství 16
Doprava 9
Lesní hospodářství 8
Správa realit 8
Komunikace 7
Podnik v likvidaci 6
Vodní hospodářství 6
Cestovní kancelář 5
Detektivní kancelář 5
Správce konkurzní podstaty 5
Zdravotnictví 5
Prokuratura 3
Odbory 2
Pohostinství 2
Školství 2
Zasilatelství 2
Ministerstva 1
Pojišťovny 1
Zájmové sdružení právnických osob 1

Závěr

V těchto dnech přechází aplikace DP na původní technologickou infrastrukturu (platforma UNIX, BEA WEB LOGIC 6) a na interním clusteru je nasazena její nová verze, které by měla odstranit některé popsané problémy. Po jejím ověření a nasazení do provozu pro externí zákazníky bude vhodné se k uvedenému tématu vrátit a informovat čtenáře Zeměměřiče o dalších novinkách.

V Praze 16.10.2001
Ing. Jiří Poláček, CSc.
vedoucí OCD ZÚ

Zajímají nás vaše zkušenosti s DP. Pište je do redakce. (red)

vyvěšeno: 1.11. 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 11/2001
[Server] [katastr nemovitosti] [rezort ČÚZK] [Pošta]