[Home Page]

Základní registr prostorové identifikace a digitální soubor geodetických informací - II

(Dokončení z minulého čísla)

3. Návrh zásad pro tvorbu katastrálních map obnovených digitalizací

Návrh následujících zásad je motivován potřebami tvorby jednotné báze geodat maximální podrobnosti formulovaných v předcházejících kapitolách, potřebou formulace optimalizovaného jednotného a jednoznačného metodického návodu pro tvorbu katastrálních map obnovených digitalizací a především jednotného způsobu následného vedení a údržby digitálních katastrálních map.

4. Zásady práce s digitálními daty katastrálních map v procesu údržby

Vedení a údržba DKM vzniklé výše popsaným způsobem by mělo zajistit kontinuální zkvalitňování přesnosti obsahu a spolu s důslednou stabilizací všech hranic v terénu garantovat jak zvýšenou jistotu vlastníků nemovitostí, tak plné využití přesné a výkonné měřící techniky za předpokladu, že:

5. Metody generalizace pro potřeby aktualizace ZB-GIS

Základním použitelným zdrojem pro tvorbu jednotné báze geodat maximální podrobnosti bude DKM (KM-D). Zbytečnou komplikaci v tomto technologickém procesu představuje nařízení vyhlášky [9] §13 o volbě souřadnicového systému pro přibližně 70 % území s katastrálními mapami v sáhovém měřítku a souřadnicovými systémy stabilního katastru (S-SK). Bylo by proto vhodné změnit tento parametr např. podle [4], a docílit tak kompatibilnosti digitálních lokalizačních dat na úrovni mapy velkého měřítka s podrobností až na elementární prvek parcel v jednotném souřadnicovém systému závazném pro státní mapová díla.

Při akceptování technologie tvorby DKM v lokalitách sáhových měřítek (70 % území) podle [4] je možné podle provedených analýz dosáhnout až několikanásobného zpřesnění podrobných bodů polohopisu na hodnotu střední souřadnicové chyby okolo mxy=1,5 m v prostorové poloze [1], [4], a to vyloučením nepřesného procesu tvorby souvislého zobrazení map evidence nemovitostí a vyloučením použití mílových tabulek pro převod těchto map do S-JTSK. Využitím DKM, vzniklé výše popsaným způsobem, pro tvorbu a naplňování jednotné báze geodat podrobnosti jednotlivých parcel by došlo také k následnému výraznému zpřesnění polohové lokalizace při minimalizaci nákladů na tento proces. Významnou skutečností je průběžná aktualizace DSGI daná procesem vedení KO.

Obsah báze geodat maximální podrobnosti je možné technologicky tvořit z DKM použitím metod kartografické generalizace, kterými jsou především výběr, geometrické zjednodušení a zevšeobecnění. Navržený výměnný formát DKM umožňuje provádět strukturované plnění báze geodat maximální podrobnosti bezproblémově již nyní. Selekcí obsahu DKM lze např. odstranit textové elementy popisu parcelních čísel. Poměrně jednoduchými analytickými prostředky je možné na digitálních grafických datech DKM provést výběr a vypuštění objektů malého plošného rozsahu, které nejsou předmětem zájmu vytvářené geobáze.

Další možnou oblastí automatizace plnění geobáze ze zdroje DKM je použití prostředků generalizace geometrického průběhu některých polohopisných elementů. Jedná se například o převod úzkých parcel, ostatních ploch komunikací, vodních toků, parcel mezí, terénních stupňů apod., které již není vhodné s ohledem na podrobnost polohového obsahu interpretovat vlastnickými hranicemi, a proto přecházíme na jednoduší vyjádření s příslušnou atributovou složkou např. typu komunikace, šířky koruny vozovky apod. Jiné typy generalizace založené na metodách výběru dat však předpokládají úpravu struktury obsahu DKM tak, aby bylo možné analytickými prostředky počítačové generalizace tento proces automatizovat. Jedná se např. o vyloučení vlastnických hranic neznatelných v terénu, jakými jsou např. hranice parcel pozemkového katastru v případě sledování pouze informací o využití území z hlediska kultur pozemků.

S využitím popisných informací (SPI), případně mapových značek druhů pozemků v katastrální mapě je možné provádět automatizované sjednocování stejných druhů pozemků parcel DKM. Sloučením parcel stejného vlastníka např. ke stavebním parcelám a přiléhajícím pozemkovým parcelám je umožněno zjednodušit obsah polohopisu v intravilánech. Tento proces je nutné technologicky dořešit např. rozšířením existující struktury (atributů) dat informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) při využití existujících funkcí grafické databáze Oracle, nebo vytvořením účelové programové nadstavby tvorby objektových dat.

6. Nutnost technologické provázanosti základního registru prostorové identifikace

Metodologie kartografické generalizace základního registru prostorové identifikace umožňuje vytváření dalších modelů GIS rozdílných obsahem, podrobností, účelem apod. Výhodou zůstává jednotná závazná lokalizace dílčích elementů a tím propojitelnost jednotlivých modelů (projektů).

Významné jsou prostředky ušetřené v procesu aktualizace společných geodat jednotlivých základních bází pro vytvoření např. měřítkové řady kartografických modelů státních mapových děl DKM'SM5'ZABAGED. Naopak prostředky zvolené pro aktualizaci jedné základní báze mohou přispět k zpřesnění jiné základní báze. Příkladem může být navrhované využití ortofotografického zobrazení území ČR vzniklé v rámci 1. cyklu aktualizace ZABAGED pro identifikaci nesouladů polohopisu DKM.

Práce na základní bázi geodat maximální podrobnosti s využitím DKM přinese nesporně efekt v projektech velkoměřítkových GIS jako jsou např. městské informační systémy (MIS) a projekty využití území (LIS) a to minimálně v procesu duplicitního pořizování a vedení obdobných geodat.

7. Závěr

Cílem předložené statě je snaha upozornit na některé aspekty malé koordinace projektů typu Digitalizace SGI a vedení DSGI, Technologie tvorby Státní mapy 1 : 5 000 s využitím digitálních katastrálních map, digitálního modelu reliéfu území ČR a digitálních ortofotosnímků z leteckého měřického snímkování území ČR v měřítku 1 : 22 000, Zvýšení jakosti ZABAGED cestou její první aktualizace nebo Vytvoření databáze správních hranic ČR až do úrovně katastrálních území z hlediska technologických, zákonných, standardizačních a organizačních tak, aby zpracování a přístup ke geoinformacím z celého území státu pro všechny zainteresované byl podstatným způsobem zjednodušen a zlevněn.

Zavedením moderních metod globálního systému určování polohy na zemském povrchu, použitím geodetických metod hromadného sběru dat při současném zvýšení jejich přesnosti, využíváním digitální kartografie a digitální fotogrammetrie, se výrazným způsobem zvýšila produktivita sběru geodat. Stále však jejich pořízení, vedení a především aktualizace je velmi nákladnou a časově náročnou záležitostí. Proto je nezbytné poskytnout v současnosti již existující geodata pro široké společenské využití za přijatelných podmínek při současné garanci kvality těchto dat.

Nové možnosti informačních technologií mění zásadním způsobem práci geodetů. Nejedná se již o pouhé statické zobrazení skutečnosti na zemském povrchu, ale geodet je účastníkem procesu tvorby dynamického modelu dat skutečného světa. Aby tomu tak bylo i nadále musí geodeti a kartografové poskytovat komplexní geoinformační služby - stát se geoinformatiky. Technologie geomatiky se stanou běžnými prostředky i pro práce v katastru nemovitostí. Tyto skutečnosti bychom měli mít na zřeteli právě v probíhajícím procesu digitalizace SGI tak, aby data pořízená prioritně pro potřeby KN byla dlouhodobě využitelná i dalšími uživateli a pro celospolečensky důležité projekty. Technologie s nízkými náklady jsou reálné pouze tehdy, užijí-li se ve spojení s postupy, které omezují administrativní činnosti.

Literatura:

Ing. Václav Čada, CSc
(Autor je z Katedry matematiky,
oddelení geomatiky a geometrie,
ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd,
e-mail: cada@kma.zcu.cz)

vyvěšeno: 8.říjen 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 11/2001
[Server] [katastr nemovitosti] [Pošta]