[pošta]             Kam směřuje GPS v geodezii

    V r. 1992 byl v ČR malý výběr GPS přijímačů - ASHTECH, LEICA a TRIMBLE), ale i malo GPS metod vhodných pro zeměměřické práce. Převládala metoda statická, charakteristická na jedné straně vysokou přesností, na druhé straně však velmi dlouhou observační dobou. Brzy se objevila metoda Fast-Static a pomalu se začala prosazovat i kinematika, což přineslo podstatné zkrácení observace. GPS se uplatňovalo hlavně při geodynamických kampaních a při tvorbě bodových polí. Klasické (terestrické) měřické metody měly v USA převahu 6:4. Zásadní zvrat v nástupu GPS přinesl v r. 1993, kdy největší výrobce přesných technologií GPS - Trimble - představil tzv. totální stanici GPS RTK (sestava dvou a více GPS přijímačů vzájemně propojených radiomodemy). Jeden přijímač je umístěn na bodě o známých souřadnicích, ostatní (mobilní) přijímají pomocí radiomodemů data, která využijí k určení přesných souřadnic v reálném čase. Tak lze získat nejen souřadnice přímo v terénu, ale i možnost vytyčovat. Názor ným příkladem vlivu kinematických metod je Japonsko, kde při rozšiřování stávající monitorovací sítě GPS pro sledování zemětřesných jevů zavádějí i systém RTK (stávající síť byla rozšířena o více než 400 přijímačů Trimble 4000 SSi na 610 stanic). Velká část území USA je pokryta korekcemi RTCM a nyní již i RTK. Pro provozovatele GPS to má hlavní přínos v tom, že nepotřebuje druhý GPS přijímač a v reálném čase zná svoji polohu s centimetrovou přesností, čímž odpadá zdlouhavé zpracování v kanceláři.

Paralelně s rozvojem GPS metod došlo i ke zvýšení technické vyspělosti přijímačů, a to jak dvoufrekvenčních, tak i jednofrekvenčních. Proto více než kdy předtím je nutné při nákupu GPS brát v úvahu druh prací, které chcete provádět, tím ušetříte nemalé finanční prostředky. Abychom pomohli potenciálním zájemcům o nákup GPS, uvádíme několik zásad, kterými je dobré se řídit při výběru GPS aparatury.
Pokud mají být hlavním nasazením GPS zakázky spojené s budováním PBPP tak, jak je zadávají v posledních dvou letech katastrální úřady, nebo určování souřadnic polygonových bodů pro vlastní potřebu, zcela vyhovuje kvalitní jednofrekvenční přijímač následujících parametrů:
    - základní přesnost přijímače 5 mm + 1 ppm,
    - observační doba při pěti a více satelitech do 20 minut,
    - přijímač musí měřit i při 4 satelitech bez ztráty přesnosti,
    - standardní paměť na více než 50 hodin měření,
    - příkon přijímače v každém případě pod 3 W,
    - možnost kinematického měření.
Takovéto přijímače včetně antény lze zakoupit za méně než 170 000 Kč a sestavu dvou přijímačů včetně kvalitního softwaru za necelých 500 000 Kč.

Potřebuje-li potenciální uživatel navíc ke shora uvedeným pracím zaměřovat rozsáhlé liniové stavby jako např. dálkové optické kabely, produktovody apod. nebo vytyčovat velké soubory bodů, např. při výstavbě dálnic, železnic nebo při pozemkových úpravách, je namístě zakoupit dvoufrekvenční přijímač následujících parametrů:
    - základní přesnost přijímače 5 mm + 1 ppm,
    - přesnost kinematických metod 1 cm + 1 ppm,
    - přijímač musí měřit a vytyčovat i při 4 satelitech bez ztráty přesnosti,
    - standardní vybavení funkcí RTK INPUT a OUTPUT,
    - standardní vybavení firmawareovou inicializací OTF,
    - doba inicializace maximálně 30 sekund,
    - odolnost vůči multipath efektům,
    - spolehlivost inicializace (výsledků) > 99,9 %,
    - příkon přijímače pod 9 W,
    - univerzální anténa jak pro kinematická měření, tak i pro velmi přesná měření statická,
    - kvalitní datacollector do extrémních podmínek.
Homologované radiomodemy pro ČR (některé GPS Real Time přijímače prodávané na českém trhu pracují pouze s radiomodemy, které nejsou v ČR povoleny.) Přijímače splňující uvedené parametry lze na českém trhu zakoupit za méně než 700 000 Kč a kompletní Real-time sestavu dvou přijímačů včetně softwaru pro postprocessing pod 1,550 mil. Kč. V listopadu 1995 byl prostřednictvím internetu zveřejněn test - UNAVCO (University NAVSTAR Consortium sdružující přes 50 předních univerzit a špičkových vědeckých pracovišť). Přesný název studie, která má více než 140 stran, je UNAVCO Academic Research Infrastructure (ARI) Receiver and Antenna Test Report. Cílem bylo testovat několik předních GPS přijímačů k usnadnění a optimalizaci výběru pro výzkumné účely. Podobné testy slouží zejména velkým státním institucím při hromadných nákupech GPS technologií a také samotným výrobcům GPS. Kompletní zprávu najdete na následující inernetovské adrese:
ftp.unavco.ucar.edu/pub/UNAVCO.doc/ARI_test/ARI_test.ps
Ing. Vladimír VEJVODA a Ing. David JINDRA, CSc, GEOINVEST, s.r.o., Praha

[Server]     [obor]     Z časopisu Zeměměřič č. 11/96