[Home Page]   

SYSTÉM KOKEŠ NA PRAHU NOVÉHO TISÍCILETÍ


    Tak, jak se stalo již pravidlem, byly na letošní výstavě INVEX a následně i na 6. setkání uživatelů na Seči představeny veřejnosti nové či upravené produkty z programátorské dílny firmy GEPRO. Doba, kdy se firma na trhu etablovala svým jediným a velmi oblíbeným geodetickým software KOKEŠ, je již dávno pryč. Firmě se podařilo se svými novými produkty proniknout i do oblastí geodezii mírně či více vzdálených. Z těchto nových produktů jmenujme alespoň nesmírně populární MISYS či speciální aplikace MAPA3, LUPUS atd. Podrobněji se těmto produktům budeme věnovat v některých z následujících čísel, a tak se jejich popisem zabývat nyní nebudeme.

Co nového

    Jak již bylo napsáno v úvodu, jednou z vlajkových lodí firmy je stále geodetický software KOKEŠ, který již ve svém vývoji dospěl až do verze 5. Nejvýznamnější a velmi zásadní změnou je definitivní opuštění paralelního vývoje 16bitové a 32bitové verze. Laicky řečeno, nový produkt poběží pouze na počítačích s operačním systémem minimálně WINDOWS 95. Díky tomuto systémovému skoku se podařilo produktu vtisknout novou moderní tvář při využití všech moderních ovládacích prvků jako je například tooltip atd. Součástí systému se stal i jednoduchý nástroj na tvorbu a editaci obrázků, využitelný především při modifikacích toolbarů či menu. Nepodstatným vylepšením je i výrazné zefektivnění práce s pamětí.
Maska hlavních ulic z plánu Prahy v kombinaci s ortofoto města
KOKEŠ a technologie

    Na mnohá přání uživatelů jsou v nové verzi systému zavedeny tzv. smíšené technologie umožňující najednou pracovat se soubory jak v technologii ZMVM, tak v technologii STANDARD. Do budoucna se uvažuje i o jiných konkrétních technologiích, tedy nejen o těchto dvou. Toto opatření přivítají zejména tvůrci geografických informačních systémů na bázi KOKEŠe, protože již nemusí data konvertovat do jedné vybrané technologie. Pro konzervativní uživatele je ponechána možnost práci se smíšenými technologiemi zakázat.

KOKEŠ a souřadné soustavy

    O něco složitějším problémem se stal na první pohled dost těžko řešitelný požadavek na zobrazování dat v různých souřadných soustavách (např. GAUSS, MERCATOR atd.). Přibývající počet digitálních mapových podkladů dostupných z různých zdrojů způsobil ze strany uživatelů značný zájem o prolomení tohoto omezení. Nadále však platí pravidlo, že první načtený soubor rozhoduje o souřadné soustavě, ve které budou i následující soubory zobrazeny. Jedinou změnou je to, že pro soubory lišící se souřadnou soustavou dochází při otevírání k přepočtu souřadnic do dané souřadné soustavy. Toho lze s úspěchem využít při konverzi dat mezi soustavami. Stačí data otevřít a uložit pod jiným jménem. I zde je ale ponechána možnost práci se smíšenými souřadnými soustavami zakázat.

KOKEŠ a data

    V nové verzi došlo také k podstatnému rozšíření množiny načítaných dat. Z vektorových formátů jde především o formát DGN, který je možné přímo zobrazovat a dále o formáty DXF/DWG a soubory systému ARC/INFO, ArcView a TOPOL. Ty je ale nutné nejdříve importovat. Množina rastrových formátů se rozrostla na následující: RAS, CIT, PCX, RLE, RLC, TIFF, GEOTIFF, JPEG, GIF, MrSID. Tento seznam se ale může díky otevřenému rozhraní dále rozšiřovat, a to i externí programátorskou činností. Speciální případ nastává v případě volitelného použití knihovny MapObjects/ESRI, kdy je k dispozici celá množina vektorových a rastrových formátů. Při zobrazování libovovolného rastru je možno definovat tzv. masku, která říká, které části rastrového souboru budou opravdu zobrazeny. Maska nemusí být uložena přímo u rastrového souboru a může jich být i více. Lze ji využít nejen pro ořezání částí rastru obdélníkem či polygonem, ale také pro ruční "gumování" myší nebo dokonce pro definování barev, které mají či nemají být vidět. Rastry je možno souřadnicově připojit na čtyři rohy - tedy projektivní transformací. Rastr lze také rozdělit na dlaždice (i různé velikosti) a souřadnicově připojit každou dlaždici zvlášť. Vše se děje beze změn ve vlastním rastru a nové připojení je okamžitě vidět na obrazovce.

KOKEŠ a kresba

    K významným až přelomovým změnám došlo u vektorové kresby, tedy výkresu. Tabulky kreslících klíčů byly rozšířeny o měřítkový faktor symbolů na čáře. Tímto způsobem je možno ovlivnit velikost symbolu na čáře, ať už jsou umístěny periodicky, nebo v pevné vzdálenosti od uzlu. Implicitní hodnota je jedna a není nutno ji uvádět, takže staré tabulky fungují beze změny. Dalším významným vylepšením je tzv. změna stylu kreslení na bodě. Do současné doby byl grafický vzhled čáry plně určován kreslícím klíčem. Toto řešení má sice své nesporné výhody, ale ve speciálních případech značně komplikuje tvorbu dat. Pro každou kombinaci barvy, tloušťky a stylu čáry bylo nutno vytvářet vlastní kreslící klíč. Kreslící klíč navíc plnil dvě funkce. Jednak rozhodoval o způsobu, jak bude čára kreslena, jednak mohl definovat logický význam čáry. Nově zavedeným doplňkovým stylem čáry je již možno obě funkce oddělit. Obsahuje v sobě informace o alternativním kreslícím klíči, alternativní barvě, alternativní síle čáry a zdali má vzor pokračovat přes lomový bod (této vlastnosti se jistě hojně využije pro mapy středních měřítek).

KOKEŠ a funkce

    Nelze opomenout ani nově vytvořené funkce či přepracované dle připomínek uživatelů. Do první skupiny jistě patří funkce těsně spjaté s resortní problematikou jako Test zobrazení podrobných bodů, Protokol o zobrazení podrobných bodů či Srovnávací sestavení parcel - porovnání parcel dřívější pozemkové evidence s parcelami KN. Samostatnou kapitolou je nově vytvořená linka na zpracování grafické i výpočetní části GP a to jak grafických bez RESu, grafických s RESem, tak i digitálních se změnovými větami včetně zabudovaných kontrol. Do druhé skupiny funkcí patří především obecné editační funkce. Především Posun prvků výkresů - s možností změny velikosti a otáčením, Porovnání obsahu dvou výkresů nebo jejich části, Informace hromadně - s rozšířenou podporou textů atd.

    Závěrem lze říci, že vývojový tým firmy GEPRO se snažil vytvořit verzi uživatelsky příjemnou, odpovídající nárokům naročného geodeta a především stabilní k plné spokojenosti jak zákazníka, tak firmy. Systém najde jistě široké uplatnění takřka ve všech činnostech geodeta včetně plně digitálního zpracování geometrických plánů a již teď je v podstatě připraven na zpracování dat nového ISKN.

   

Ing. Jan Jurka a Ing. Vít Trnka


Reklamní článek firmy GEPRO
Štefánikova 52, 150 00 Praha 5
tel./fax: 02/57 31 33 28-31
e-mail: gepro@gepro.cz www.gepro.cz

    vyvěšeno: 4.12.2000


Z časopisu Zeměměřič č. 12/2000
[Server] [Geodezie] [Software] [Pošta]