[Home Page]            

Šance pro rakouské zeměměřiče v měnícím se povolání


    Zpět na seminář

Budova geodézie Nejprve mi dovolte začít s obrázkem - vypůjčeným z EC - který ukazuje tři pilíře nesoucí "Budovu Geodézie" nějakého státu nebo společenství zemí.

Jsou to:    My, zeměměřiči, tvoříme infrastrukturu pro infrastrukturu (meta- infrastrukturu), kterou poskytuje stát. Na tento fakt se často tvůrci politiky po celé Evropě zapomíná. Zdá se mi, že je nutno tento fakt znovu a znovu politikům připomínat.
    Identifikace a zaměření objektů (země, parcela, byty, atd.) je základem pro vlastnická práva, na které se obecně pohlíží jako na zdroj zlepšeného ekonomického výkonu. Dobře definovaná vlastnická práva zajišťují bezpečnost úvěrů, tvoří hodnoty, registrují vlastnictví, zajišťují vlastnictví, řeší spory a regulují privatizaci. Proto je geo-infrastruktura základem pro ekonomický a sociální rozvoj tržní ekonomiky s dopadem na demokracii.

Demokracie


   Podívejme se do minulosti, abychom lépe pochopili dosaženou rovnováhu.
   V roce 1917 rakouský císař František I. udělil práva sbírat informace o vlastnictví a pak pro to všechno udržovat katastr nemovitostí.
   Do roku 1968 žili soukromí a státní zeměměřiči ve stavu zvýšené soupeřivosti na život a na smrt. Tento stav byl velmi neuspokojivý jak pro oba soupeře, tak pro klientelu. Jakmile se vyjasnily úlohy BEV (Spolkový úřad pro cejchováíní a zeměměřictví ve Vídni) a soukromých zeměměřičů, situace se mnohem vylepšila. Od té doby je BEV zodpovědný za vedení a udržování katastru a soukromí zeměměřiči jsou pověřeni sběrem dat. V důsledku rostoucí potřeby digitalizovat katastr v roce 1990 se síly soukromého a státního sektoru spojily. V roce 1995 bylo soukromým zeměměřičům uděleno právo poskytovat data dalším klientům. Nyní musíme směřovat k partnerství ve službách v soukromě-státním partnerství v takových oblastech, jako je katastrální mapa a síť GPS.

Katastrální informace

Státní úlohy
   Kdyby snad někdy měl být BEV privatizován, opět by se vyskytla nevyvážená situace, která by utrpěla zodpovědnostmi, které se překrývají, což by omezilo spolupráci přátelským způsobem, a to, myslím si, by nebylo dobré pro klienty.
   Takže, podívejme se nyní blíže na současnou situaci úkolů a zodpovědností.
   Situace je z diagramu dost jasná kromě pole přenosu informace, kde se zdá, že je nutno provést někde novou úvahu.

    Toto mě přivádí k následujícímu bodu, o kterém bych rád mluvil, a to je zaměření klienta. Kdo jsou klienty BEV?    Jsme zvyklí považovat své klienty za žadatele a ne klienty v tom nejpravdivějším smyslu slova. Když jsme začali jinak pohlížet na svou situaci vzhledem ke svým klientům, byla to pro nás velká šance. Začali jsme pečlivěji přemýšlet nad potřebami svých klientů a uvědomili jsme si, jak velkým potěšením je pomáhat lidem nalézat řešení pro jejich zvláštní a velmi individuální problémy.

E-společnost

   Vyvinuli jsme se ze společnosti servisní do společnosti průmyslové a pak do společnosti informační a myslím, že nyní jsme na cestě k e-společnosti s tím, že všechno jako e-mail, e-obchod, .... ovlivňují naše denní jednání.

   
Neměli bychom uvažovat dopady e-zeměměřického povolání?

Soukromý
   Navíc je důležité uvažovat potřebu cenového narovnání z různých pohledů. Jestliže začneme jednat jako soukromý podnik, budeme znovu ve stavu trvalé soutěže se soukromým sektorem, a vytvoříme tudíž situaci nepříznivou pro klienty. Za nejdůležitější považuji pohlížet na státní sektor z hlediska národní odpovědnosti. Vytvořit infrastrukturu, jak jsem uvedl již na začátku, má nezměřitelný význam.Info společnost

   Zeměměřictví je nutné pro každý národ a struktura každého katastrálního systému byla vyvinuta pod vlivem historie dané země. Systémy mapování jsou národními systémy, snaha vytvořit jednotný systém pro celou Evropu znamená potlačovat individualitu jednotlivých zemí, a tudíž omezit naši šanci poučit se z evropské rozmanitosti.
   Co potřebujeme je evoluce, ne revoluce.
Státní katastr slouží jako základ

Spolkové země a obce vyvíjejí dceřiny produkty.
Další instituce také vyvíjejí dceřiny produkty.
Nebylo by dobrou myšlenkou sladit tyto produkty koordinací marketingu.
Mezinárodní spolupráce

   Považuji za dobrou myšlenku nalézt obecnou marketingovou strategii v oborech ještě nezahrnutých.

   Evropský trh
Trh s půdou

   Protože "Trh s půdou" je v EU novým druhem trhu, a tedy novou šancí.GRAF
   Zaměření na ústřední úlohy
   Jiným velmi důležitým aspektem partnerství je zaměření BEV na ústřední úlohy, které plynou ze zákona.
   Strategie do budoucnosti
   Zde jsou mé návrhy na strategii do budoucnosti:
  1. posilujme partnerství (PPP)
  2. rozšiřme naši všestrannost do dalších oblastí
  3. slaďme národní rámec s potřebami
  4. vuužijme mezinárodních možností jako šance
   "My" stojíme čelem k budoucnosti
   S pomocí rovnice Kontinuita + Flexibilita = Udržitelný rozvoj stát podporuje kontinuitu a soukromý sektor flexibilitu.

   Společně zaručujeme udržitelný rozvoj!
   
A. Hochwartner,
President of BEV,
Vienna/Austria
Překlad KGK
Příspěvek zazněl na GA CLGE v Praze v roce 2000


Z časopisu Zeměměřič č. 12/2000
[Server] [KGK] [Geodezie] [Vime - Vite] [Pošta]