[Home Page]

Technologie tvorby a vedení DKM v lokalitách sáhových měřítek

Příspěvek s tímto názvem zazněl na konferenci uživatelů produktů ATLAS a GEPRO v Seči 15. listopadu 2001. Na podobné téma autor příspěvku, ing. Václav Čada, CSc., pedagog Katedry matematiky, oddělení informatiky ZČU v Plzni, neúnavně vystupuje již delší dobu a snad se nyní ukazuje, že nikoliv zbytečně. Mnozí posluchači v Seči si ani neuvědomovali obrovský posun v myšlení a chápání v našem rezortu, který došel k poznání, že by se katastr neměl vésti ve třech souřadných soustavách, ale pouze v JTSK, že by měla existovat bezešvá mapa, kdy KM jednotlivých k.ú. na sebe navazují a že by se neměla přesná zeměměřická měření "nahýbat", aby sedla do prastarých katastrálních map. I v Seči byl referát odměněn potleskem a naše redakce se vám jej pokusí přiblížit alespoň v základních bodech.

Návrh technologie tvorby a vedení DKM v lokalitách sáhových měřítek je motivován potřebou vytvořit optimalizovaný, jednotný a jednoznačný metodický návod pro tvorbu katastrálních map (KM) obnovených digitalizací, a především potřebou jednotného způsobu následného vedení a údržby digitálních katastrálních map.


Definice základních postulátů tvorby digitálního SGI (D-SGI) lokalitách souřadnicových systémů SK (SS-SK)

 1. Existuje konečná množina identických bodů s SK-SK a v S-JTSK, které definují vzájemný vztah těchto dvou souřadnicových systémů. Další body polohopisu mohou být za identické pouze prohlášené.
 2. Existuje jediná společná katastrální hranice při mapování stabilního katastru původně vyšetřená a zaměřená.
 3. Závazné geometrické a polohové určení nemovitosti v lokalitách systému stabilního katastru, které nebyly dotčeny změnou, obsahují mapy pozemkového katastru. Definice základních postulátů tvorby DKM lokalitách S-SK


Zásady práce s digitálními daty katastrálních map v procesu údržby

Vedení a údržba DKM vzniklé výše popsaným způsobem by mělo zajistit kontinuální zkvalitňování přesnosti obsahu a spolu s důslednou stabilizací všech hranic v terénu garantovat jak zvýšenou jistotu vlastníků nemovitostí, tak plné využití přesné a výkonné měřící techniky za předpokladu, že:

Literatura
 1. ČADA,V.: Jaké budou digitální katastrální mapy. In. Integrace prostorových dat-ISBN80-244-0003-0. UP v Olomouci (1999), s.86-95.
 2. ČADA, V.: Jednotná DKM - reálný cíl či utopie? In. Sborník konference 36. mezinárodní geodetické informační dny. Brno 1999.
 3. ČADA,V., BŘEHOVSKÝ,M.: Transformace rastrů při tvorbě DKM. In. GaKO -ISSN0016-7096, roč.46(88), č.12, str.247-251. Vesmír 2000.
 4. ČADA, V.: Využití geodetických základů stabilního katastru, historie vzniku a užití mílových tabulek. In. GaKO -ISSN0016-7096, roč.47(89), Vesmír 2001.
 5. Projekt Národní geoinformační infrastruktura. Český úřad zeměměřický a katastrální. Č.j.: 103/2001-1, Praha 2001.
 6. Nařízení vlády č.116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní. mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání.
 7. Návod pro obnovu katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací a pro vedení digitálních a digitalizovaných map. ČÚZK, Praha 2001. (ve schvalovacím řízení)
 8. Prozatímní pokyny pro skenování katastrálních map a map dřívějších pozemkových evidencí, ČÚZK č.j.4669/1993-22. ČÚZK Praha 1993.
 9. Vyhláška č. 163/2001 Sb. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon č 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 10. ZÁKON č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., 103/2000 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

ing. Václav Čada, CSc.,
pedagog Katedry matematiky,
oddělení informatiky ZČU v Plzni

vyvěšeno: 28.listopad 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 12/2001
[Server] [katastr nemovitosti] [Pošta]