[Home Page]

Druhá GPS stanice permanentní sítě EUREF v ČR

Dne 14. června 2001 byla zprovozněna nová permanentní stanice GPS na Fakultě stavební VUT v Brně. Tato stanice je provozována ve spolupráci VÚGTK ve Zdibech - Geodetické observatoře Pecný s Ústavem geodézie Stavební fakulty VUT v Brně.

Permanentní GPS stanice je umístěna na pilíři bývalé astronomické observatoře Fakulty Stavební VUT v Brně a nese označení TUBO. Stanice byla zařazena do mezinárodní sítě permanentních stanic EUREF. Vedle první GPS permanentní stanice GOPE provozované VÚGTK Zdiby - GO Pecný je to druhá permanentní stanice sítě EUREF v ČR. Bod TUBO je součástí sítě DOPNUL, geodynamické sítě ČR a řady dalších sítí. Nová permanentní stanice je vybavena dvoufrekvenčním 12kanálovým přijímačem Trimble 4700 CORS s anténou Trimble Choke Ring. Přijímačem jsou prováděna kódová a fázová měření pro všechny družice GPS NAVSTAR nacházející se ve výšce alespoň 5° nad horizontem. Primární záznam dat je prováděn v intervalu 1 sekunda (1 Hz). Měřená data jsou registrována do připojeného počítače vybaveného operačním systémem Microsoft Windows 2000 Advanced server. Přijímaná data GPS jsou ukládána do těchto datových souborů:

Součástí provozu permanentní služby GPS je meteorologická stanice měřící automaticky údaje teploty, atmosférického tlaku a relativní vlhkosti v intervalu 1 minuty. Meteorologická stanice běží v permanentním režimu od 28. srpna 2001.

Datové soubory s daty získanými za 24 hodin v intervalu záznamu 30 sekund jsou určeny pro zpracování v rámci mezinárodní sítě permanentních stanic EUREF a pro sledování změn souřadnic systému ETRF v důsledku geodynamických pohybů. Síť permanentních stanic EUREF definuje souřadnicový sytém ETRS, který je jedním ze závazných systémů v České republice. Datové 1 hodinové soubory s intervalem záznamu 30 sekund spolu s datovými soubory meteorologických údajů (teploty, atmosférického tlaku a relativní vlhkosti) jsou určeny pro sledování troposféry v čase blízkém reálnému, dále pro zpřesnění předpovědi počasí a pro klimatologické účely. Datové soubory 24h/1sec a 5min/1sec jsou pořizovány za účelem možnosti dodatečného vytváření libovolných datových souborů pro potřeby měření různými metodami GPS (Rychlá statická metoda, Stop&Go, Kinematická metoda). Datové soubory 5min/5sec jsou určeny pro experimentální účely.

Celkové množství dat získaných za 1 den představuje cca 70 MB souborů ve výměnném formátu RINEX.

Data 24h/30sec a 1h/30sec jsou od 21. září 2001 prostřednictvím sítě Internet automaticky odesílána přes počítač operačního centra na Geodetické observatoři Pecný do lokálního datového centra (LDC) OLG na observatoři Lustbuehel v Grazu (Rakousko). Odtud jsou dále distribuována - buď přímo do EUREF analytických center nebo do regionálního analytického centra (RDC) BKG, které je umístěno v Bundesamt für Kartographie und Geodäsie ve Frankfurtu am Main (Německo). Zpracování měřených dat v rámci permanentní sítě EUREF zajišťují v současnosti dvě analytická centra - analytické centrum GOP provozované na Geodetické observatoři Pecný VÚGTK a analytické centrum OLG provozované na observatoři Lustbuehel v Grazu. Třetím analytickým centrem má být nově zřízené analytické centrum na observatoři Penc, FÖMI v Maďarsku. Data pro experimentální účely jsou shromažďována na počítači operačního centra GOP.

V současné době se pracuje na zřízení internetové aplikace, která bude umožňovat zpřístupnění GPS dat z permanentní stanice TUBO ve výměnném formátu RINEX.

Permanentní stanice byla zprovozněna za podpory grantového projektu GAČR 103/99/1633.

Ing. Jakub Kostelecký, VÚGTK, GO Pecný
Ing. Jiří Bureš, Ústav geodézie, VUT v Brně

vyvěšeno: 3.prosinec 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 12/2001
[Server] [GPS] [Pošta]