[Home Page]

Česko-polský geologicko-geofyzikální a geodetický seminář

RAMZOVÁ (8. - 10. 11. 2001): 3. česko-polský seminář "Recentní geodynamika východních Sudet a přilehlých oblastí" zorganizoval Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR spolu s Oddělením geodezie a fotogrammetrie Zemědělské university ve Wroclawi. Program semináře byl na základě interpretací víceletých geofyzikálních a geodetických údajů zaměřen na sledování a studium recentních pohybů českých a polských Sudet. Semináře se zúčastnilo 45 odborných pracovníků - 29 z ČR a 16 z Polska, kteří pracují v 16 českých a 6 polských institucích. Ve třech tematických skupinách - geologie a neotektonika, GPS a seismologické sítě, geodynamické a gravimetrické výzkumy bylo předneseno 27 sdělení, které díky přítomnosti širokého okruhu specialistů bylo doprovázeno bohatou diskusí. Nutno zdůraznit, že nebylo jediného vystoupení, které by neocenilo skutečnost, že současná geodezie - zvláště pak technologie GPS a VPN významně přispívají výsledky svých dlouhodobých, opakovaných měření k analýzám velikostí, směrů a rychlostí recentních pohybů svrchních vrstev zemské kůry a ke studiu seismicity této oblasti. V rámci úzké spolupráce českých a polských institucí dochází k integracím geodetických a geofyzikálních observačních programů a ke koordinovanému přístupu k řešení dané problematiky.

Poslední den semináře se uskutečnila exkurse na nově vybudovanou permanentní stanici GPS na významném Laplaceově bodu Biskupská Kupa, provozovanou již od září t.r. v rámci projektů nově ustaveného celostátního výzkumného centra "Dynamika Země" Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR. Obdobná permanentní stanice GPS je umístěna na vrcholu Sněžky a týmž pracovištěm je provozována od srpna t.r. Podrobnější informace o obou staničních observatořích přineseme v některém z dalších čísel Zeměměřiče.

Účastníci letošního 3. odborného semináře se usnesli na opublikování svých sdělení ve zvláštním čísle časopisu "Acta Montana," série geodynamika, který by měl vyjít v 1. pololetí roku 2002. Další, 4. seminář bude uskutečněn v Polsku v listopadu příštího roku.

Pro informaci čtenářů lze ještě uvést, že první česko-polský seminář se konal v listopadu 1997 u nás, také v Ramzové; vybraná sdělení byla tehdy publikována v časopise "Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment" (EGRSE 1999, vol. 6, No. 2).

Další, 2. seminář již proběhl v polském Boleslawowě v dubnu roku 2000; většina přednesených sdělení byla publikována v "Report of Geodesy," č. 7 (53), rok 2000.

(dd)

vyvěšeno: 3.prosinec 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 12/2001
[Server] [Vime - Vite] [Pošta]