[Home Page]

Perspektiva Vojenského topografického ústavu

    [O jeden zpět]   

Nové tisíciletí, do kterého vstoupilo současné heterogenní lidské společenství přináší nové problémy a tím také nové úkoly pro vyspělé a zodpovědné civilizace.

Těžiště střetů a řešení protikladů se přeneslo do jiných prostorů a do neobvyklých podmínek; současný vývoj přináší nové, životně důležité otázky naléhavě vyžadující odvahu k novým filozofickým postojům a hlavně k jejich praktickým řešením.

Místo a úloha ozbrojených sil, jejich zeměpisných služeb jsou stejně tak jako v historii válečných střetnutí minulosti určovány soudobými požadavky. Navíc, rozšířením jejich působnosti z povrchu planety do okolozemského prostoru nesmírně zvýšilo požadavky na datové zabezpečení navigačních úloh a na dostupnost prostorových informací s nimi spjatých. Dochází ke splývání lokalizačních dat geometrické a fyzikální, dynamické povahy; fyzikální pole, jejich prvky mají stále větší význam v geografickém zabezpečení ozbrojených sil.

V této situaci, ve zvláštním typu globalizace, přijímají geografické služby NATO adekvátní strategii. Národní charakter těchto služeb, dokumentace jejich historie se přesouvá do archivů; dochází k jejich postupné integraci, jejímž současným výrazem jsou standardy, závazné pro jejich činnost.

V rámci tohoto vývoje jsou samozřejmě využívány historicky vzniklé, specifické přínosy jednotlivých služeb, které přispívají k dosažení společných cílů.

Perspektiva Geografické služby Armády ČR

V rámci připravované reformy ozbrojených sil ČR probíhá na základě "Strategické revize obrany a vnitřních vnitrorezortních koncepčních dokumentů" intenzivní analýza současného stavu a příprava výstavby její nové struktury, odpovídající soudobým požadavkům.

Centrum pro přípravu reformy ozbrojených sil konzultovalo rozhodující otázky s odbornou vojenskou veřejností a s bezpečnostní komunitou ČR. Zároveň byly využity zkušenosti z metodologických a praktických přístupů srovnatelných armád zemí Aliance (především Nizozemska, Belgie; dále pak Dánska, Norska, Portugalska a Maďarska).

Vzhledem k tomu, že AČR bude získávat operační schopnost v celém spektru a v celé oblasti strategických zájmů NATO, zvyšuje se potřeba moderně technicky vybavené, mobilní Geografické služby (GeoS), která spolehlivě geograficky zabezpečí působení AČR i mimo vlastní území. Znamená to dosáhnout připravenosti GeoS k účinné reakci na celou škálu předpokládaných požadavků na analogové a digitální geografické podklady a na přímé geodeticko-topografické zabezpečení v terénu.

Charakter předpokládaných mírových, humanitárních operací vyžaduje detailní znalost geografického prostředí, rychlou lokalizaci objektů a vlastní polohy a také procesu navigace; zároveň však také rychlou přípravu, zhotovení a adresné poskytování geografických, geodetických a topografických podkladů pro štáby různých stupňů a schopnost spolupráce s ostatními službami NATO.

Vzhledem k ekonomickým možnostem našeho státu musí být požadavky na reformu a přestavbu GeoS v souladu s těmito možnostmi. Prakticky to znamená - využívat beze zbytku nové technologické možnosti a prostředky, vyčleněné v rámci finančních možností AČR a zároveň zvyšovat náročnost na profesionalitu personálu GeoS AČR.

Perspektiva Vojenského topografického ústavu

Perspektiva VTOPÚ je v podstatě perspektivou GeoS AČR. S velikou pravděpodobností budou všechny rozhodující lidské, technické a technologické kapacity soustředěny v budoucnu do Dobrušky, která má v porovnání se zaneprázdněným hlavním městem řadu výhod a zároveň je také pro daný region nezbytným stabilizačním faktorem. V současné době probíhají přípravná i praktická organizační opatření pro výstavbu nové struktury služby, která zabezpečí akceschopnost v rámci její působnosti.

Časté a úzké kontakty s geografickými službami NATO jsou mj. také zdrojem informací a zkušeností, které jsou v tomto procesu racionálně využívány.

Hlavní úkoly, které budou ve VTOPÚ plněny již v nových podmínkách, jsou:

Specifickým přínosem GeoS AČR v rámci koaliční spolupráce jsou příspěvky v aktuálních oblastech globální geodezie a geofyziky - v současné době to je příspěvek k definici a zpřesňování světového výškového systému a ke zpřesňování modelů gravitačního a magnetického pole Země.

Závěr

Reforma ozbrojených sil Armády České republiky je jedním z hlavních úkolů současného vedení ministerstva obrany a naší vlády. Není to krok jednoduchý, ale i naše služba se jej musí se ctí zhostit a tím zabezpečit perspektivu pro aktivní plnění úkolů geografické podpory naší armády a koalice.

Plk. ing. Karel Raděj, CSc.

!!!   P  O  Z  O  R      S  O  U  T  Ě  Ž   !!!

vyvěšeno: 3.prosince 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 12/2001
[Server] [Geodezie] [Historie] [Pošta]